Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
244 009 000 € 253 268 000 € 266 949 000 € 234 297 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
142 852 000 € 150 499 000 € 150 132 000 € 146 798 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
13 000 € 32 000 € 63 000 € 47 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
13 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
142 839 000 € 150 467 000 € 150 069 000 € 146 751 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
54 001 000€ 46 517 000€ 49 694 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
74 062 000€ 77 130 000€ 88 522 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 776 000€ 26 422 000€ 8 535 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
101 157 000 € 102 769 000 € 116 817 000 € 87 499 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
44 390 000 € 45 453 000 € 41 968 000 € 42 389 000 €
035
B.I.1
Materiál
15 863 000€ 16 329 000€ 15 105 000€ 13 477 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 986 000€ 11 783 000€ 10 768 000€ 9 204 000€
037
B.I.3
Výrobky
17 541 000€ 17 341 000€ 16 095 000€ 19 708 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
156 000 € 0 € 176 000 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
156 000€ 0€ 176 000€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
56 344 000 € 56 806 000 € 74 568 000 € 44 754 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
46 780 000 € 46 031 000 € 42 062 000 € 40 357 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 508 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
258 000€ 169 000€ 0€ 449 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 306 000€ 10 606 000€ 30 998 000€ 3 948 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
267 000 € 510 000 € 105 000 € 356 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
267 000€ 510 000€ 105 000€ 356 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
244 009 000 € 253 268 000 € 266 949 000 € 234 297 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
127 308 000 € 116 419 000 € 105 588 000 € 98 031 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
44 829 000 € 44 829 000 € 44 829 000 € 44 829 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
44 829 000€ 44 829 000€ 44 829 000€ 44 829 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
8 166 000€ 8 166 000€ 8 166 000€ 8 166 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 483 000 € 4 483 000 € 4 483 000 € 4 483 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 483 000€ 4 483 000€ 4 483 000€ 4 483 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
102 000 € 112 000 € -153 000 € 28 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
102 000€ 112 000€ -153 000€ 28 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
69 728 000 € 58 829 000 € 48 263 000 € 40 525 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
69 728 000€ 58 829 000€ 48 263 000€ 40 525 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
116 701 000 € 136 849 000 € 161 361 000 € 136 266 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
766 000 € 225 000 € 50 000 € 200 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 105 000€ 50 000€ 196 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
766 000€ 120 000€ 0€ 4 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 265 000 € 6 907 000 € 6 631 000 € 5 878 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 265 000€ 6 907 000€ 6 631 000€ 5 878 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 20 000 000€ 40 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
108 570 000 € 109 717 000 € 114 680 000 € 130 188 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
35 594 000 € 51 677 000 € 51 146 000 € 48 202 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
35 594 000€ 51 677 000€ 51 146 000€ 48 202 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
51 000 000€ 35 000 000€ 39 000 000€ 60 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 222 000€ 17 688 000€ 19 005 000€ 13 846 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 3 315 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 286 000€ 5 250 000€ 5 202 000€ 4 684 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
2 000€ 95 000€ 318 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
466 000€ 7 000€ 9 000€ 141 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé