Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detský domov [zrušená]

2010 2009 2008
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
238 100 € 277 620 € 282 559 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
204 687 € 222 843 € 239 819 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
204 687 € 222 843 € 239 819 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 305 € 1 305 € 1 305 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
203 382 € 221 538 € 238 181 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0 € 0 € 333 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0 € 0 € 0 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
33 413 € 54 524 € 42 675 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0 € 0 € 439 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0 € 0 € 439 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
33 413 € 27 102 € 17 149 €
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
33 274 € 26 973 € 17 039 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
139 € 129 € 110 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0 € 27 422 € 25 087 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0 € 27 422 € 25 087 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 253 € 66 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 253 € 66 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
238 100 € 277 620 € 282 559 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
139 € -9 570 € -9 083 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
139 € -9 570 € -9 083 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-7 876 € -11 905 € -17 661 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
8 014 € 2 335 € 8 578 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
236 098 € 284 720 € 287 496 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 9 658 € 9 008 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 9 658 € 9 008 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
236 098 € 247 821 € 254 741 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
33 274 € 26 973 € 17 039 €
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
202 824 € 220 848 € 237 703 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
0 € 693 € 913 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0 € 693 € 913 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
0 € 26 548 € 22 834 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0 € 294 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 691 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 101 € 852 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
0 € 15 563 € 12 232 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0 € 9 088 € 7 536 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0 € 1 501 € 1 523 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 863 € 2 470 € 4 146 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 863 € 2 470 € 4 146 €