Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
10 803 120€ 10 740 168€ 13 438 022€ 16 140 457€ 19 186 277€ 21 959 239€ 14 789 318€ 14 549 213€ 14 673 007€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
34 316€ 36 903€ 3 541€ 11 337€ 20 336€ 23 159€ 100 462€ 227 358€ 331 123€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
31 904€ 34 491€ 3 541€ 11 337€ 20 336€ 23 159€ 100 462€ 200 208€ 281 670€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
2 412€ 2 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 150€ 49 453€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
10 768 804€ 10 703 265€ 13 434 482€ 16 129 120€ 19 162 556€ 21 932 694€ 14 685 470€ 14 318 469€ 14 338 498€
010
 
Pozemky (031)
690 104€ 545 504€ 550 264€ 550 264€ 550 264€ 550 264€ 550 264€ 550 264€ 550 264€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
9 361 962€ 9 193 948€ 9 638 784€ 10 032 882€ 10 474 646€ 10 790 369€ 10 286 360€ 10 857 535€ 11 433 707€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
654 349€ 909 246€ 3 162 988€ 5 472 153€ 8 052 950€ 10 515 833€ 3 491 436€ 2 832 013€ 2 299 856€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
51 866€ 44 043€ 35 750€ 27 125€ 38 000€ 15 125€ 0€ 3 940€ 17 230€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
10 524€ 10 524€ 46 696€ 46 696€ 46 696€ 61 103€ 357 410€ 74 717€ 37 441€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 3 386€ 3 386€ 3 386€ 3 386€ 3 386€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 386€ 3 386€ 3 386€ 3 386€ 3 386€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
13 877 404€ 9 218 431€ 7 537 831€ 7 512 089€ 4 209 822€ 3 759 194€ 4 601 655€ 4 646 097€ 5 017 352€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
28 872€ 29 029€ 30 694€ 29 731€ 31 108€ 31 103€ 35 268€ 25 264€ 2 758€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
28 017€ 29 029€ 30 694€ 29 731€ 31 108€ 31 103€ 35 268€ 25 264€ 2 758€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
86 210€ 56 184€ 169 995€ 63 778€ 47 440€ 85 098€ 27 579€ 26 367€ 145 592€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
11 411€ 15 846€ 8 647€ 7 012€ 19 119€ 80 678€ 24 349€ 14 512€ 15 675€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
29 428€ 23 443€ 29 066€ 35 222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 24 716€ 0€ 0€ 0€ 117 606€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
45 371€ 16 895€ 132 282€ 21 544€ 3 605€ 4 421€ 3 230€ 11 855€ 12 311€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
13 762 323€ 9 133 219€ 7 337 142€ 7 418 580€ 4 131 273€ 3 642 993€ 4 538 808€ 4 594 466€ 4 869 003€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 884€ 751€ 586€ 1 803€ 3 741€ 2 080€ 3 459€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
13 762 323€ 9 133 219€ 7 336 258€ 7 417 829€ 4 130 687€ 3 641 190€ 4 535 067€ 4 592 386€ 4 865 544€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
27 245€ 26 339€ 16 355€ 15 818€ 16 345€ 21 156€ 5 942€ 4 970€ 2 719€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
27 245€ 26 339€ 16 355€ 15 818€ 16 345€ 21 156€ 5 942€ 4 970€ 2 719€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
24 707 769€ 19 984 938€ 20 992 208€ 23 668 363€ 23 412 444€ 25 739 589€ 19 396 915€ 19 200 280€ 19 693 078€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
13 029 400€ 9 821 452€ 7 648 830€ 7 806 248€ 8 399 391€ 9 044 784€ 8 896 457€ 9 231 010€ 6 688 246€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
9 335 189€ 9 274 310€ 9 009 765€ 9 082 878€ 9 151 214€ 9 111 029€ 9 049 029€ 9 089 835€ 9 090 581€
063
 
Základné imanie (411)
4 083 223€ 3 763 451€ 4 174 002€ 4 656 039€ 5 269 170€ 5 710 726€ 5 480 669€ 5 829 483€ 6 093 448€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
137 476€ 79 298€ 90 066€ 163 279€ 231 615€ 192 430€ 130 179€ 170 985€ 171 950€
065
 
Fond reprodukcie (413)
5 114 490€ 5 431 561€ 4 745 697€ 4 263 560€ 3 650 430€ 3 207 873€ 3 438 181€ 3 089 367€ 2 825 184€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
102 639€ 62 313€ 25 228€ 2 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
102 639€ 62 313€ 25 228€ 2 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
484 828€ -1 386 163€ -1 279 194€ -751 824€ -59 567€ -213 770€ 141 175€ 136 759€ -2 546 342€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
3 106 744€ 1 870 992€ -106 969€ -527 370€ -692 256€ 147 525€ -293 747€ 4 416€ 144 007€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
974 761€ 863 747€ 644 470€ 633 758€ 696 334€ 612 024€ 741 562€ 937 713€ 1 105 041€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
53 188€ 114 160€ 83 444€ 123 889€ 143 431€ 123 863€ 151 461€ 179 745€ 206 278€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
53 188€ 114 160€ 83 444€ 123 889€ 143 431€ 123 863€ 151 461€ 179 745€ 206 278€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
46 404€ 30 762€ 16 496€ 13 570€ 15 069€ 23 301€ 51 608€ 62 286€ 96 046€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
46 404€ 30 762€ 16 496€ 13 570€ 15 069€ 23 301€ 51 608€ 62 286€ 96 046€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
875 169€ 718 826€ 544 529€ 496 298€ 537 834€ 464 860€ 538 494€ 695 681€ 802 717€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
190 109€ 131 051€ 47 183€ 27 598€ 52 443€ 28 807€ 52 500€ 208 324€ 111 051€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
320 647€ 296 332€ 254 394€ 248 830€ 273 890€ 245 806€ 269 378€ 275 449€ 332 292€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
204 279€ 181 810€ 160 718€ 152 479€ 152 408€ 141 043€ 158 122€ 162 182€ 173 950€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
75 716€ 51 652€ 41 839€ 41 556€ 51 366€ 46 546€ 54 964€ 46 008€ 180 898€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
84 418€ 57 981€ 40 395€ 25 834€ 7 727€ 2 657€ 3 530€ 3 718€ 4 525€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
10 703 607€ 9 299 739€ 12 698 909€ 15 228 357€ 14 316 720€ 16 082 781€ 9 758 896€ 9 031 557€ 11 899 791€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
10 703 607€ 9 299 739€ 12 698 909€ 15 228 357€ 14 316 720€ 16 082 781€ 9 758 896€ 9 031 557€ 11 899 791€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
24 707 769€ 19 984 938€ 20 992 208€ 23 668 363€ 23 412 444€ 25 739 589€ 19 396 915€ 19 200 280€ 19 693 078€