Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. [zrušená]

2012 2011 2010
01.01.2012
29.02.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
98 546€ 609 493€ 587 974€
02
502
Spotreba energie
56 894€ 230 140€ 206 478€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
5 916€ 17 248€ 25 957€
05
512
Cestovné
3 897€ 19 602€ 10 631€
06
513
Náklady na reprezentáciu
87€ 503€ 261€
07
518
Ostatné služby
35 057€ 309 754€ 151 296€
08
521
Mzdové náklady
296 447€ 1 818 329€ 1 822 720€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
96 742€ 589 864€ 565 254€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
483€ 2 978€ 3 246€
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 471€ 21 724€ 18 390€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
577€ 3 778€ 3 418€
15
538
Ostatné dane a poplatky
18 324€ 93 830€ 77 169€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
70€ 190€ 8€
17
542
Ostatné pokuty a penále
607€ 1 600€
18
543
Odpísanie pohľadávky
35 414€ 464€
19
544
Úroky
1 260€ 8 404€ 7 035€
20
545
Kurzové straty
13€ 36€ 44€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
8 685€ 123 762€ 66 948€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 716€ 167 886€ 249 994€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-55 244€ 1 349€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
398€ 518€ 522€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
654 583€ 3 998 816€ 3 800 758€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
608 065€ 3 480 821€ 3 503 323€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
22€ 21€
54
645
Kurzové zisky
3€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
4 429€ 25 706€ 22 624€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
13 943€ 75 914€ 50 689€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
295€ 1 605€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
66€ 290€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
8 595€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
8 590€ 173 731€ 89 820€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
635 027€ 3 765 153€ 3 668 372€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-19 556€ -233 663€ -132 386€
76
591
Daň z príjmov
7€ 4€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-19 556€ -233 670€ -132 390€