Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

 • Názov Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
 • IČO 31320155
 • DIČ 2020411811
 • IČ DPH SK7020000207 podľa §4b
 • Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. apríla 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 430 819 064 € / splatené 430 819 064 €
 • Historické sídlo Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava
  (platné do 18. októbra 1999)
  Nám. SNP 19, 818 56 Bratislava
  (platné do 18. júna 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Antonio Bergalio Člen predstavenstva Na Štyridsiatku 1110/3, 811 06 Bratislava 2. októbra 2017
Roberto Vercelli Člen predstavenstva Zámocká 6954/5, 811 01 Bratislava 1. novembra 2017
Andrej Viceník Predstavenstvo Drieňová 16940/1M, 821 01 Bratislava 1. decembra 2017
Ing. Peter Magala Člen predstavenstva Košická 58, 821 09 Bratislava 1. marca 2012
Martin Techman, MBA Člen predstavenstva Čížková 360, 252 42 Jesenice, Česká republika 2. marca 2018
Alexander Resch Predseda predstavenstva Mudroňova 7492/3B, 811 01 Bratislava 3. októbra 2019
Marie Kovářová Predstavenstvo Terronská 560/2, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká republika 3. apríla 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 4. augusta 2011] Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Elena Kohútiková, PhD. Dozorná rada Limbová 20, 900 91 Limbach 24. marca 2018
Ignacio Jaquotot Predseda dozornej rady Pseo. Alcobendas 14 16, 20121 Madrid, Španielske kráľovstvo 16. apríla 2019
Christian Schaack Dozorná rada rue de Scheuerhof 29, L-5412 Canach, Luxemburské veľkovojvodstvo 23. mája 2015
Marco Fabris Dozorná rada Via Gen. Dalla Chiesa 72, Cavaria con Premezzo , Talianska republika 2. mája 2019
PhDr. Peter Gutten Dozorná rada Cyrila a Metoda 9025/9, 960 01 Zvolen 19. decembra 2019
Ing. Róbert Szabo Dozorná rada A. Trajana 4753/20, 921 01 Piešťany 23. januára 2017
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
VÚB Factoring, a.s. [31345310] Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 11.12.2017
Consumer Finance Holding, a.s. [35923130] Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok 11.12.2017
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Karlín, Česká republika 3.10.2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov 11.7.2000
poskytovanie úverov 15.6.1995
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 16.4.2005
finančný lízing 8.7.2002
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 8.7.2002
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 8.7.2002
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 8.7.2002
finančné sprostredkovanie 8.7.2002
uloženie vecí 16.4.2005
prenájom bezpečnostných schránok 15.6.1995
poskytovanie bankových informácií 15.6.1995
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 16.4.2005
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 8.7.2002
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 8.7.2002
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu:
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy;
4.8.2011
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
4.8.2011
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
4.8.2011
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
4.8.2011
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
4.8.2011
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
4.8.2011
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 7.10.2009
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku 7.10.2009
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investčných služieb 7.10.2009
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi 7.10.2009
služby spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov 7.10.2009
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 9.4.2013
vydávanie a správa elektronických peňazí 9.4.2013
obchodovanie na vlastný účet : s
(i) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti;
(ii) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene;
(iii) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
9.4.2013
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších investičných služieb pre tieto deriváty 9.4.2013
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu
(i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent,
(ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent,
(iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent
24.5.2018
Iné právne skutočnosti
1. Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 26.3.1993. Starý spis: Sa 654.
Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 28.3.1994, 14.4.1994, 13.6.1994 a 11.7.1994.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.5.1994 pod č. N 113/94, Nz 109/94 na ktorom sa schválila zmena stanov.
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaž- denia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1994 pod č. Nz 596/94.
Výpis z 2. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 7.3.1995.
Výpis zo záznamu 4. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 9.5.1995.
Výpis zo zápisu mimoriadného zasadnutia Predstavens-
tva konaného dňa 9.5.1995.
Notárska zápisnica Nz 181/95 napísaná dňa 31.5.1995 notárom JUDr. Kamilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
Výpis z 24. mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 26.6.1995.
Výpis z 39. riadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 9.10.1995.
Výpis z mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 17.1.1996.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1996 pod č. Nz 234/96 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Výpis zo zápisi zo 7. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 4.9.41996.
Výpis zo zápisu 8. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 9.10.1996.
Výpis zo 40. riadného zasadnutia doozrnej rady, konaného dňa 21.10.1996.
Výpis z uznesenia 11. riadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.3.1997.
Notárska zápisnica Nz 172/97 spísaná dňa 30.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom schválená zmena stanov týkajúca sa článkov I, II, III, VI, VIII, X, XI, XII, XIII.
Rozhodnutie NBS zo dňa 28.5.1997, číslo: UBD=908/97.
Výpis z uznesenia 31. riadneho zasadnutia
Predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 2.9.1997.
2. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 30.11.1998, notárska zápisnica Nz 438/98 zo dňa 30.11.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.11.1998.
3. Notárska zápisnica č. N 355/99, NZ 355/99 zo dňa 15.7.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.5.1999, ktorým sa zrušujú odštepné závody a odvolávajú vedúci odštepných závodov.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1999 pod č. N 643/99, Nz 642/99 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
5. Zápis z 11.zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1999
6. Osvedčenie o priebeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.6.2000 pod č. N 264/2000, Nz 264/2000, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Rozhodnutie NB SR zo dňa 9.6.2000 č. UBD-1092/2000.
Rozhodnutie NB SR zo dňa 8.2.2000 č. UBD-44/2000.
7. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 115/2001, Nz 113/2001 spísanou notárom JUDr.Stanislavom Bauerom.
8. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 15.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/01 spísanou notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 10.8.2001.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 157/01, Nz 156/01 zo dňa 10.8.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 519/2001, Nz 516/2001 zo dňa 21.11.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 584/2001, Nz 581/2001 zo dňa 20.12.2001, vyhotovenej JUDr.Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov VÚB, a.s.
Rozhodnutie NBS zo dňa 20.12.2001, č. UBD-2203/2001.
12. Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní členov predstavenstva.
Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.2002, na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva a odvolaný jeden z členov predstavenstva.
13. Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o menovaní člena predstavenstva.
14. Ing. Ladislav Vaškovič, CSc, deň zániku funkcie: 2.5.2002. Výpis zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.4.2002.
15. Rozhodnutie NBS zo dňa 21. 1. 2002, č. UBD - 38/2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2002, Nz 298/2002 zo dňa 23. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
16. Adriano Arietti, deň zániku funkcie : 22.11.2002.
Zápis z 8. zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2002.
17. Božo Prka, deň zániku funkcie: 5.12.2002. Notárska zápisnica č. N 519/02, NZ 519/02 zo dňa 5.12.2002.
18. Luigi Carnelli, deň zániku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003.
Carlo Boffito, deň zániku funkcie člena dozornej rady - 22.5.2003.
Dr. Gyorgy Surányi, deň zániku funkcie podpredsedu dozornej rady - 22.5.2003.
Dr. Gyorgy Surányi, deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003.
Notárska zápisnica č. N 179/2003, Nz 39406/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
19. Zápisnica zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.7.2003.
20. Výpis zo zápisu zo 6. zasadnutia Dozornej rady konanej dňa 4.12.2003. Ing. Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 4.12.2003.
21. Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.9.2004. Zánik funkcie členovi predstavenstva Francovi Brambillovi dňa 30.9.2004.
22. Výpis zo zápisu z 1.zasadnutia dozornej rady konaného dňa 09.02.2005
23. zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2005 - rezignácia podpredsedu dozornej rady Gianfranca Mandelliho; voľba člena dozornej rady Paola Grandiho
- zápis z 2.zasadnutia dozornej rady - voľba Thomasa spurneho za predsedu predstavenstva;ignacia Jaquotota za podpredsedu predstavenstva a Jozefa Kausicha za člena predstavenstva
- súhlas Národnej banky Slovenska - č. UBD-382/2005, č. UBD-452/2005, č.UBD-506/2005
24. Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 21.10.2005.
25. Zápis zo 4. zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2006.
26. Notárska zápisnica č. N 126/2007, Nz 15380/2007, NCRls 15349/2007 zo dňa 23.04.2007.
27. Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 20.07.2007.
28. Výpis zo zápisnice 1.zasadnutia Dozornej rady zo dňa 31.01.2008.
29. Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 07.04.2008. Notárska zápisnica č. N 84/2008, Nz 16346/2008, NCRls 16196/2008 zo dňa 18.04.2008, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2008.
30. Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.07.2008 o vymenovaní člena predstavenstva Daniela Fanina.
31. Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 20.1.2009.
32. Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
33. Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
34. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.2009.
35. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.4.2010. Notárska zápisnica N 132/2010, Nz 13922/2010 zo dňa 22.04.2010.
36. Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 07.07.2010 spísaný dňa 12.07.2010.
37. Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011 zo dňa 18.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2011.
38. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.7.2011.
39. Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012 zo dňa 17.04.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2012.
40. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 05.09.2012.
41. Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" výpis zo dňa 04.02.2013.
42. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.1.2013, č.k. 33Exre/282/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2013.
43. Rozhodnutie per rollam Dozornej rady zo dňa 08.03.2013.
44. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2013.
45. Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady zo dňa 03.06.2013.
46. Výpis z rozhodnutia per - rollam zo dňa 29.10.2013.
47. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.02.2014.
48. Notárska zápisnica z 2. valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013.
49. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa17.03.2014.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2014.
50. Rozhodnutie per rollam zo dňa 24.07. 2014.
51. Výpis zo zápisnice z 1. zasadania dozornej rady 02.02.2015.
52. Správa o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 10.10.2016 konaných v dňoch 03.10.2016 - 07.10.2016 v znení dodatku k nej zo dňa 03.02.2017.
53. Osvedčený odpis Notárskej zápisnice zo dňa 11.12.2017 - Zmluva o zlúčení
54. Notárska zápisnica zo dňa 11.12.2017 - Pojekt rozdelenia zlúčením
55. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 347/2019, Nz 29534/2019, NCRIs 30236/2019 zo dňa 16.09. 2019.
História zmien a podania
 • 2020
 • 29.5. 2020
  Zmena zápisu číslo R324640

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R323176
  • Vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy za rok 2019
  • Notárska zápisnica N 507/2020 Nz 10960/2020
  • Konsolidovaná výročná správa 2019
 • 13.5. 2020
 • 19.2. 2020
  Zmena zápisu číslo R307196

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2019
 • 3.10. 2019
  Zmena zápisu číslo R292776
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R292630
  • Notárska zápisnica N 495/2019 Nz 605/2019
  • Notárska zápisnica N 347/2019 Nz 29534/2019
  • Správa audítora zo dňa 16.9.2019
 • 27.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R292330

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.9. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R290664
  • Zmluva o Cezhraničnom zlúčení
 • 21.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R286639
  • Zmluva o Cezhraničnom zlúčení, 9.8.2019
 • 18.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R278900

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R270870
  • Vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy za rok 2018, 20.5.2019
  • Plnomocenstvo zo dňa 7.12.2017
 • 28.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R267115
  • vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy
  • Plná moc
  • konsolidačná výročná správa 2018
 • 28.5. 2019
  Zmena zápisu číslo R267058

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 28.1. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R243651
  • notárska zápisnica N 474/2018, Nz 10984/2018 zo dňa 09.04.2018
 • 28.1. 2019
  Zbierka listín - výmaz číslo R243678
  • Notárska zápisnica N 474/2018 Nz 10984/2018
 • 8.1. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R242312
  • Plnomocenstvo z dňa 7.12.2017
  • Notárska zápisnica N 474/2018 Nz 10984/2018
 • 2018
 • 8.10. 2018
  Zmena zápisu číslo R236732

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R220103
  • rozhodnutie zo dňa 14.05.2018
  • stanovy zo dňa 23.03.2018
 • 24.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R219191

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent
  Zrušené predmety
  • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent

 • 15.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218285
  • plnomocenstvo zo dňa 07.12.2017
  • konsolidovaná výročná správa za rok 2017, účtovná závierka, vyhlásenie
 • 7.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217693
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
 • 24.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213780
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • 24.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R213744

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213518
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • 16.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197862
  • zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2017
  • zápisnica z dozornej rady/výňatok/ zo dňa 21.09.2017
  • zápisnica z dozornej rady/výňatok/ zo dňa 09.11.2017
 • 15.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197771
  • Notárska zápisnica N 3283/2017 , NZ 54215/2017
 • 10.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197504
  • Notárska zápisnica N 3284/2017 , NZ 54114/2017
 • 4.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R196991
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2017
 • 20.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R196267

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R194911

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R193760
  • Zmluva o zlúčení zo dňa 09.11.2017
  • Projekt rozdelenia zlúčením december 2017
  • Plnomocenstvo zo dňa 26.04.2017
 • 13.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R173487
  • plnomocenstvo zo dňa 26.04.2017
  • stanovy zo dňa 24.03.2017
  • rozhodnutie ECB zo dňa 03.05.2017
 • 9.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168838
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016
 • 3.5. 2017
  Zmena zápisu číslo R168368

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R165178
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  • vyhlásenie o schválení účtovných závierok za rok 2016
  • plná moc
  • výročná správa za rok 2016
 • 21.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163967
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • 17.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R149956
  • Dodatok k správe o výsledku volieb členov Dozornej rady z 3.-7.10.2016
 • 10.2. 2017
  Zmena zápisu číslo R149576
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Správa o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 10.10.2016 konaných v dňoch 03.10.2016 - 07.10.2016 v znení dodatku k nej zo dňa 03.02.2017.
 • 2016
 • 5.9. 2016
 • 25.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140483
  • Vyhlásenie zo dňa 21.06.2016
  • Notárska zápisnica N 494/2016 Nz 11853/2016 NCRls 12198/2016 zo dňa 06.04.2016
 • 29.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R129707

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R128348
  • Ročná finančná správa za rok 2015
 • 8.6. 2016
 • 19.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123881
  • Ročná finačná správa za rok 2015
 • 29.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R121590
  • výročná správa za rok 2015,účtovná závierka , správa audítora,vyhlásenie
  • plnomocenstvo zo dňa 19.04.2016
 • 21.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119997
  • Účtovná závierka za rok 2015+ správa audítora
  • účtovná závierka za rok 2015 + správa audítora
  • Správa nezávisléhjo audítora
  • účtovná závierka za rok 2015
  • Výročná správa za rok 2015
  • Správa nezávislého audítora
  • poznámky k účtovnej závierke
 • 2015
 • 5.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R994117

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 6.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R945972
  • Výpis zo zápisnice z 1. zasadania Dozornej rady z 2.2.2015
  • Podpisový vzor - MBA Martin Techman
 • 2.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R944569
  • Účtovná závierka za rok 2014
  • Správa audítora
  • Výročná správa za rok 2014
  • Správa audítora
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014
  • Účtovná závierka za rok 2014
  • Účtovná závierka za rok 2014
 • 20.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R924886
  • Výročná správa 2014
  • výkaz 2013
  • konsolidovaná účtovná závierka 2013
  • individuálna účtovná závierka 2013
  • Správa nezáviského audítora
  • poznámky 2013
  • poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierky 2013
  • Správa nezáviského audítora
  • výkaz 2013
  • výročná správa 2013
 • 20.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R924842
  • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia formou Notárskej zápisnice N 451/2015 zo dňa 13.4.2015
 • 14.5. 2015
 • 20.4. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R909252
  • Výročná správa za rok 2014, vyhlásenie
 • 8.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R903592
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice z 1. zasadania dozornej rady 02.02.2015.
 • 16.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R892116
  • Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 18.12.2014
 • 16.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R892003
  • Vzdanie sa funkcie zo dňa 18.12.2014
 • 16.3. 2015
  Zbierka listín - výmaz číslo R892355
  • Vzdanie sa funkcie zo dňa 18.12.2014
 • 18.2. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R881515
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
 • 3.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R874437

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2014
 • 7.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R837028
  • Notárska zápisnica N 299/2013, Nz 14555/2013, NCRls 14875/2013 z 2.5.2013, stanovy
  • Výpis "per rollam" rozhodnutie Dozornej rady z 30.6.2014
  • Výpis zo zápisnice z 10. zasadania dozornej rady z 18.9.2014
  • Podpisový vzor - Antonio Bergalio, Ing. Peter Novák
 • 30.10. 2014
  Zmena zápisu číslo R833130
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent
   Zrušené predmety
   • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent; (ii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent; (iii) sektore poistenia úverov a spotrebiteľských úverov ako viazaný finančný agent
 • 18.9. 2014
 • 19.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R804357
  • Podpisový vzor - Alexander Resch
 • 13.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R801899
  • výpis rozhodnutia dozornej rady z 30.6.2014
 • 4.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R797286
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R764872
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.3.2014
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-12415/2013
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-2491/2014
 • 19.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R758487
  • Výpis z prvého zasadnutia dozornej rady z 13.1.2014
  • Rozhodnutie NBS - ODB-12415/2013
  • Správa o výsledku 3. kola volieb členov dozornej rady z 14.-20.1.2014
  • Notárska zápisnica N 2007/2013, Nz 45569/2013, NCRls 46413/2013 z 26.11.2013, stanovy
  • Výpis zo správy o výsledku volieb členov dozornej rady z 3.-5.12.2013
  • Rohodnutie NBS-ODB-12829/2013
  • Rozhodnutie NBS-ODB-12415-4/2013
  • Rozhodnutie NBS-ODB-11744/2013
  • Rozhodnutie NBS-ODB-12208/2013
 • 13.5. 2014
 • 13.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R755229
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R740694
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.2. 2014
  Zmena zápisu číslo R716580
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2013
 • 7.11. 2013
  Zmena zápisu číslo R644433
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R595857
  • Podpisový vzor - Ing. Peter Magala
  • Výpis zo zápisnica z 1. zasadnutia dozornej rady z 20.3.2012
  • Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady z 20.3.2012
  • Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012, NCRls 13662/2012 z 17.4.2012, stanovy
  • Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 5.9.2012
  • Podpisový vzor - Ing. Stanislav Hodek
  • Rozhodnutie NBS z 16.8.2012
  • Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 8.1.2013
  • Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 8.3.2013
  • Vzdanie sa funkcie - Ing. Adrián Ševčík
  • Výpis z "per rollam! rozhodnutie dozornej rady z 3.6.2013
  • Rozhodnutie NBS z 28.5.2013
  • Podpisový vzor - Jiří Huml
 • 18.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R549396
  • Notárska zápisnica N 225/2013, Nz 10886/2013, NCRls 11151/2013, stanovy
  • Rozhodnutie NBS ODB-3424-3/2011
  • Rozhodnutie NBS ODB-3499/2013
  • Rozhodnutie NBS ODB-3231-4-3/2013
  • Rozhodnutie NBS ODB-2131-3-3/2013
  • Rozhodnutie NBS ODB-2131-2/2013
  • Rozhodnutie NBS ODB-2131-1/2013
 • 18.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R549087
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady zo dňa 03.06.2013.
 • 26.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R509893
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
   • vydávanie a správa elektronických peňazí
   • obchodovanie na vlastný účet : s (i) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti; (ii) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene; (iii) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších investičných služieb pre tieto deriváty
   • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent; (ii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent; (iii) sektore poistenia úverov a spotrebiteľských úverov ako viazaný finančný agent
   Zrušené predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • služby a činnosti prijatia a postúpenia pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta, obchodovanie na vlastný účet, týkajúce sa oprávnení na emisie, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2013.
 • 25.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R508876
  • Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  • Plnomocenstvo
 • 10.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R493634
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R460685
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.2. 2013
  Zmena zápisu číslo R447914
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" výpis zo dňa 04.02.2013.
 • 1.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R433238
  • výročná správa 2011, vyhlásenie predstavenstva z 2.5.2012
 • 7.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R404659
  • Zmluva z 21.12.2011
  • Znalecký posudok č. 909/2011
 • 2012
 • 16.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R346433
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 20.6. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R283445
  • vyhlásenie 3.5.2011, plnomocenstvo 3.2.2010
  • výročná správa 2010, dodatok správy audítora
 • 15.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R261648
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.3. 2012
  Zmena zápisu číslo R236918

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.2. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213161
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-920/2011 z 21.1.2011
  • Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady z 28.1.2011
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-3424-3/2011 z 28.6.2011
  • Stanovy z 4.4.2011
  • Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011, NCRls 14267/2011 z 18.4.2011, stanovy 4.4.2011
  • Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady z 19.7.2011
  • Podpisové vzory - Daniele Fanin, Andrea De Michelis
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-8229/2011 z 14.7.2011
  • Rozhodnutie NBS č. ODB-7281/2011 z 22.6.2011
 • 2011
 • 9.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R119709
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R117304
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
   pôvodne
   Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy;
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   Zrušené predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy;
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2005 - rezignácia podpredsedu dozornej rady Gianfranca Mandelliho; voľba člena dozornej rady Paola Grandiho - zápis z 2.zasadnutia dozornej rady - voľba Thomasa spurneho za predsedu predstavenstva;ignacia Jaquotota za podpredsedu predstavenstva a Jozefa Kausicha za člena predstavenstva - súhlas Národnej banky Slovenska - č. UBD-382/2005, č. UBD-452/2005, č.UBD-506/2005
 • 2.8. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • služby a činnosti prijatia a postúpenia pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta, obchodovanie na vlastný účet, týkajúce sa oprávnení na emisie, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie
   Zrušené predmety
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, orwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011 zo dňa 18.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2011.
 • 25.2. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2010
 • 1.9. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 07.07.2010 spísaný dňa 12.07.2010.

 • 28.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.2. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.2009.
 • 2009
 • 7.10. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy;
   • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
   • poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
   • poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
   • vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investčných služieb
   • vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
   • služby spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, orwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   Zrušené predmety
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitné povolenia
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • obchodovanie na vlastný účet: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
 • 16.5. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.3. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 3.3. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 430 819 064 € (splatené 430 819 064 €) z hodnoty 430 794 264 €

 • 2008
 • 16.8. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 21.5. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.2. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 7.8. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 20.07.2007.
 • 1.6. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.2. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2006
 • 4.11. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.1. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 21.10.2005.
 • 2005
 • 6.5. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.4. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  • uloženie vecí
  • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitné povolenia
  • obchodovanie na vlastný účet: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  Zrušené predmety
  • platobný styk a zúčtovanie
  • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  • 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
  • 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  • 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  • uloženie cenných papierov alebo vecí
  • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách

 • 1.4. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 29.12. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.12. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.9.2004. Zánik funkcie členovi predstavenstva Francovi Brambillovi dňa 30.9.2004.
 • 19.2. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisu zo 6. zasadnutia Dozornej rady konanej dňa 4.12.2003. Ing. Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 4.12.2003.
 • 2003
 • 15.8. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.7.2003.
 • 22.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.2. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.1. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 5.11. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 7.8. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 8.7. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • finančný lízing
   • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   • 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
   • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   • 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • finančné sprostredkovanie
   • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   Zrušené predmety
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   • uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   • 1. s devízovými hodnotami
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
   • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vykonávanie hypotekárnych obchodov
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva /portfólio management/
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie NBS zo dňa 21. 1. 2002, č. UBD - 38/2002. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2002, Nz 298/2002 zo dňa 23. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 4.6. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.4. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o menovaní člena predstavenstva.
 • 10.4. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 25.1. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 584/2001, Nz 581/2001 zo dňa 20.12.2001, vyhotovenej JUDr.Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov VÚB, a.s. Rozhodnutie NBS zo dňa 20.12.2001, č. UBD-2203/2001.

 • 24.1. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2001
 • 18.12. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.9. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 10.8.2001. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 157/01, Nz 156/01 zo dňa 10.8.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
 • 17.7. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 15.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/01 spísanou notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.

 • 25.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 11.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijímanie vkladov
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
   • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva /portfólio management/
   Zrušené predmety
   • finančné maklérstvo
   • príjmanie vkladov
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • výkon funkcie dopozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
   • 4. so zlatými a striebornými mincami
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio management/
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.6.2000 pod č. N 264/2000, Nz 264/2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie NB SR zo dňa 9.6.2000 č. UBD-1092/2000. Rozhodnutie NB SR zo dňa 8.2.2000 č. UBD-44/2000.
 • 3.3. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 20.12. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.10. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava z Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
   pôvodne
   Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 355/99, NZ 355/99 zo dňa 15.7.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.5.1999, ktorým sa zrušujú odštepné závody a odvolávajú vedúci odštepných závodov.
 • 11.1. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 30.11. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio management/
  Zrušené predmety
  • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (porfólio management)

 • 17.7. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 26.3.1993. Starý spis: Sa 654. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 28.3.1994, 14.4.1994, 13.6.1994 a 11.7.1994. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.5.1994 pod č. N 113/94, Nz 109/94 na ktorom sa schválila zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaž- denia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1994 pod č. Nz 596/94. Výpis z 2. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 7.3.1995. Výpis zo záznamu 4. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 9.5.1995. Výpis zo zápisu mimoriadného zasadnutia Predstavens- tva konaného dňa 9.5.1995. Notárska zápisnica Nz 181/95 napísaná dňa 31.5.1995 notárom JUDr. Kamilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Výpis z 24. mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 26.6.1995. Výpis z 39. riadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 9.10.1995. Výpis z mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 17.1.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1996 pod č. Nz 234/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis zo zápisi zo 7. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 4.9.41996. Výpis zo zápisu 8. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 9.10.1996. Výpis zo 40. riadného zasadnutia doozrnej rady, konaného dňa 21.10.1996. Výpis z uznesenia 11. riadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.3.1997. Notárska zápisnica Nz 172/97 spísaná dňa 30.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom schválená zmena stanov týkajúca sa článkov I, II, III, VI, VIII, X, XI, XII, XIII. Rozhodnutie NBS zo dňa 28.5.1997, číslo: UBD=908/97. Výpis z uznesenia 31. riadneho zasadnutia Predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 2.9.1997.
 • 16.3. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie hypotekárnych obchodov

 • 1997
 • 18.6. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava z Nám. SNP 19, 818 56 Bratislava

 • 1996
 • 5.12. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.11. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • príjmanie vkladov
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (porfólio management)
   • výkon funkcie dopozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
   • 4. so zlatými a striebornými mincami
   Zrušené predmety
   • príjmanie vkladov od verejnosti
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • obchodovanie na vlastný účet, alebo účet klienta
   • 2. v oblasti temínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
   • účasť na vydávanie akcií a poskytovanie služieb
   • poskytovanie porád vo veci podnikania
   • obhospodárovanie cenných paperov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio mamagement/
   • výkon funkcie dopozitára investičného fondu
   • zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
 • 15.1. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1995
 • 15.6. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • príjmanie vkladov od verejnosti
   • poskytovanie úverov
   • platobný styk a zúčtovanie
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • finančné maklérstvo
   • uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • obchodovanie na vlastný účet, alebo účet klienta
   • poskytovanie bankových informácií
   • 2. v oblasti temínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
   • účasť na vydávanie akcií a poskytovanie služieb
   • poskytovanie porád vo veci podnikania
   • obhospodárovanie cenných paperov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio mamagement/
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • výkon funkcie dopozitára investičného fondu
   • 1. s devízovými hodnotami
   • zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
   • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   Zrušené predmety
   • príjmanie vkladov od právnických a fyzických osôb
   • poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým a fyzickým osobám
   • prijmanie a poskytovanie záruk tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   • vydávanie vlastných cenných papierov
   • vykonávanie tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania
   • vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
   • poskytovanie sejfových a depozitných služieb
   • poskytovanie komplexných služieb investičného bankovníctva vrátane zakladania spoločnosti
   • kapitálové investovanie vlastných prostriedkov
   • zabezpečovanie sprostredkovateľských poisťovacích služieb
   • poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťami uvedených v bodoch a/ až k/
   • vedenie účtov a vykonávanie platobného styku pre orgány a organizácie miest, obcí a samospráv
   • vykonávanie činnosti v rámci obchodov, služieb a výkonov, spojených s predmetom činnosti
   • vykonávanie finančných a peňažných služieb a obchodov na základe dohody s príslušnými orgánmi.
   • vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia
   • zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre iné banky na základe uzatvorenej zmluvy
   • zabezpečovanie činnosti z poverenia Národnej Banky Slovenska
 • 8.3. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 27.4. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1992
 • 25.3. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
  • novú adresu firmy Nám. SNP 19, 818 56 Bratislava
  • nové základne imanie 67 684 193 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú opravnený všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, ktorí tomu boli predstavenstvom písomne poverený, alebo členovia riaditeľstva v rámci vymedzenej kompetencie, pričom je potrebný vždy podpis dvoch členov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • príjmanie vkladov od právnických a fyzických osôb
   • poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým a fyzickým osobám
   • prijmanie a poskytovanie záruk tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   • vydávanie vlastných cenných papierov
   • vykonávanie tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania
   • vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
   • poskytovanie sejfových a depozitných služieb
   • poskytovanie komplexných služieb investičného bankovníctva vrátane zakladania spoločnosti
   • kapitálové investovanie vlastných prostriedkov
   • zabezpečovanie sprostredkovateľských poisťovacích služieb
   • vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia, okrem operácií zo zahraničnými cennými papiermi
   • poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťami uvedených v bodoch a/ až k/
   • vedenie účtov a vykonávanie platobného styku pre orgány a organizácie miest, obcí a samospráv
   • vykonávanie činnosti v rámci obchodov, služieb a výkonov, spojených s predmetom činnosti
   • zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre Investičnú banku na základe uzatvorenej zmluvy
   • vykonávanie finančných a peňažných služieb a obchodov na základe dohody s príslušnými orgánmi.
   • zabezpečovanie činnosti z poverenia ŠBČS