Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
436 367 000€ 306 349 000€ 314 058 000€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
100 713 000€ 35 980 000€ 36 504 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
335 654 000€ 270 369 000€ 277 554 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
76 860 000€ 72 961 000€ 48 792 000€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
258 794 000€ 197 408 000€ 228 762 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
195 538 000€ 174 420 000€ 161 004 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
33 890 000€ 28 889 000€ 28 411 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
161 648 000€ 145 531 000€ 132 593 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
23 416 000€ 27 741 000€ 11 188 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
8 003 000€ 3 002 000€ 4 001 000€
Ostatné prevádzkové výnosy
5 183 000€ 4 939 000€ 4 255 000€
Ostatné prevádzkové náklady
114 540 000€ 95 322 000€ 88 781 000€
Osobné náklady
126 921 000€ 122 908 000€ 122 778 000€
Mzdové náklady
90 167 000€ 87 898 000€ 86 763 000€
Náklady na sociálne poistenie
34 642 000€ 33 786 000€ 33 451 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
2 112 000€ 1 224 000€ 2 564 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
29 948 000€ 30 236 000€ 28 081 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
0€ 0€ 31 038 000€
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
185 635 000€ 130 155 000€ 110 121 000€
Daň z príjmov
44 543 000€ 29 169 000€ 25 082 000€
Splatná daň
48 431 000€ 31 348 000€ 14 593 000€
Odložená daň
-3 888 000€ -2 179 000€ 10 489 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
141 092 000€ 100 986 000€ 85 039 000€