Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
20 997 142 € 21 626 020 € 21 715 766 € 17 452 050 € 17 736 242 € 15 134 480 € 13 173 044 € 11 801 490 € 11 182 746 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 244 479 € 11 328 174 € 11 518 368 € 9 185 633 € 4 600 179 € 4 507 471 € 3 544 617 € 3 471 661 € 2 512 175 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
56 740 € 37 687 € 0 € 5 968 € 22 094 € 37 088 € 36 503 € 36 503 € 22 986 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 € 0 € 5 968 € 22 094 € 20 462 € 27 160 € 21 946 €
005
A.I.2
Software
56 740 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 069 € 9 938 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 37 687 € 0 € 0 € 16 626 € 18 939 € 11 488 € 10 206 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 273 675 € 3 329 749 € 3 113 995 € 3 170 157 € 3 195 284 € 3 191 033 € 2 354 341 € 2 257 864 € 2 046 448 €
012
A.II.1
Pozemky
1 816 778 € 1 816 778 € 1 816 778 € 1 816 778 € 1 816 778 € 1 816 778 € 1 702 437 € 1 519 226 € 1 519 226 €
013
A.II.2
Stavby
904 820 € 903 115 € 819 126 € 849 602 € 853 448 € 820 835 € 199 419 € 216 616 € 233 892 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
449 646 € 495 194 € 355 202 € 382 687 € 398 436 € 346 750 € 389 435 € 455 284 € 227 578 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
102 431 € 114 662 € 119 693 € 121 090 € 126 622 € 132 153 € 63 050 € 66 738 € 65 752 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 3 196 € 0 € 74 517 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 914 064 € 7 960 738 € 8 404 373 € 6 009 508 € 1 382 801 € 1 279 350 € 1 144 177 € 1 177 294 € 442 741 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 256 164 € 1 257 936 € 1 215 583 € 1 175 205 € 1 369 238 € 1 265 418 € 1 130 526 € 1 159 037 € 424 484 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
13 600 € 13 502 € 13 490 € 13 531 € 13 563 € 13 932 € 13 651 € 18 257 € 18 257 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
6 644 300 € 6 689 300 € 7 175 300 € 4 820 772 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 725 662 € 10 260 899 € 10 098 122 € 8 207 249 € 13 114 497 € 10 602 885 € 9 600 919 € 8 311 531 € 8 651 203 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 491 909 € 5 216 939 € 5 297 935 € 4 364 089 € 3 808 254 € 3 891 702 € 2 864 989 € 2 739 613 € 3 268 303 €
032
B.I.1
Materiál
1 411 697 € 1 082 889 € 1 155 942 € 1 192 286 € 914 371 € 948 513 € 815 996 € 645 684 € 799 657 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
26 582 € 37 220 € 51 394 € 35 967 € 42 123 € 31 586 € 36 838 € 51 904 €
034
B.I.3
Výrobky
614 868 € 848 128 € 971 398 € 681 597 € 609 104 € 580 257 € 407 333 € 573 871 € 602 899 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
3 278 504 € 3 165 188 € 2 526 703 € 2 192 284 € 2 137 483 € 2 242 273 € 1 525 584 € 1 452 038 € 1 734 108 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
160 258 € 83 514 € 592 498 € 261 955 € 105 173 € 89 073 € 79 238 € 16 116 € 93 384 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
55 548 € 159 175 € 131 481 € 71 093 € 4 556 940 € 67 465 € 17 004 € 5 812 € 4 715 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 4 500 773 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
32 375 € 17 784 € 17 019 € 9 652 € 7 303 € 5 812 € 5 812 € 5 812 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
23 173 € 141 391 € 114 462 € 61 441 € 48 864 € 61 653 € 11 192 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 183 539 € 2 952 431 € 3 369 440 € 3 095 483 € 3 255 971 € 5 930 733 € 5 657 912 € 4 712 178 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 704 520 € 2 551 751 € 3 275 293 € 2 989 065 € 2 734 729 € 5 288 563 € 5 056 640 € 4 642 788 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
67 380 € 66 480 € 65 696 € 54 833 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 469 316 € 439 716 € 500 000 € 30 000 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
227 305 € 262 159 € 0 € 0 € 30 910 € 75 557 € 29 083 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
184 334 € 72 041 € 28 451 € 51 585 € 51 926 € 171 544 € 25 715 € 10 307 € 42 028 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
994 666 € 1 932 354 € 1 299 266 € 676 584 € 1 493 332 € 712 985 € 1 061 014 € 853 928 € 612 794 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 348 € 3 857 € 10 517 € 2 133 € 5 387 € 7 384 € 12 461 € 18 896 € 13 448 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
897 243 € 1 838 422 € 1 198 674 € 584 376 € 1 397 870 € 705 601 € 1 048 553 € 835 032 € 599 346 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
90 075 € 90 075 € 90 075 € 90 075 € 90 075 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
27 001 € 36 947 € 99 276 € 59 168 € 21 566 € 24 124 € 27 508 € 18 298 € 19 368 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 117 € 0 € 1 912 € 2 809 € 949 € 496 € 1 074 € 18 273 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 884 € 36 947 € 97 364 € 25 622 € 20 617 € 23 628 € 24 970 € 19 368 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 0 € 30 737 € 0 € 1 464 € 25 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
20 997 142 € 21 626 020 € 21 715 766 € 17 452 050 € 17 736 242 € 15 134 480 € 13 173 044 € 11 801 490 € 11 182 746 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 112 461 € 15 870 531 € 14 834 269 € 13 409 849 € 12 322 426 € 11 277 441 € 10 465 944 € 9 931 027 € 8 317 820 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 811 505 € 2 811 505 € 2 901 580 € 2 901 580 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 € 2 901 580 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-90 075 € -90 075 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 050 061 € 1 051 832 € 1 009 478 € 969 100 € 1 163 134 € 1 164 388 € 1 029 497 € 1 058 007 € 325 554 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
141 885 € 141 885 € 141 885 € 141 885 € 141 885 € 231 960 € 231 960 € 231 960 € 231 960 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
814 582 € 816 353 € 773 999 € 733 621 € 927 655 € 838 834 € 703 943 € 732 453 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
93 594 € 93 594 € 93 594 € 93 594 € 93 594 € 93 594 € 93 594 € 93 594 € 93 594 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 774 790 € 10 898 144 € 9 514 101 € 8 232 644 € 7 366 555 € 6 599 875 € 5 946 371 € 5 065 618 € 4 103 473 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
670 391 € 670 391 € 670 391 € 670 391 € 670 391 € 580 316 € 580 316 € 563 603 € 467 388 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
11 104 399 € 10 227 753 € 8 843 710 € 7 562 253 € 6 696 164 € 6 019 559 € 5 366 055 € 4 502 015 € 3 636 085 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 € 25 068 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
386 030 € 993 907 € 1 384 042 € 1 281 457 € 866 089 € 676 605 € 653 503 € 880 754 € 962 145 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 884 681 € 5 755 489 € 6 875 497 € 4 042 201 € 5 413 816 € 3 857 039 € 2 707 100 € 1 870 463 € 2 864 926 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
475 040 € 800 012 € 825 552 € 516 888 € 580 990 € 524 244 € 427 543 € 372 022 € 348 141 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
115 769 € 187 875 € 118 155 € 96 937 € 137 284 € 182 482 € 149 583 € 137 453 € 106 711 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
66 383 € 66 383 € 66 383 € 66 383 € 66 383 € 66 383 € 66 383 € 46 500 € 42 340 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
292 888 € 545 754 € 641 014 € 353 568 € 377 323 € 275 379 € 211 577 € 188 069 € 199 090 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
62 213 € 79 611 € 72 273 € 88 811 € 36 809 € 28 643 € 32 881 € 83 801 € 60 867 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
597 € 597 € 597 € 597 € 597 € 631 € 664 € 664 € 670 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
15 263 € 22 656 € 14 817 € 12 353 € 6 601 € 7 756 € 8 182 € 9 443 € 9 718 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
46 353 € 56 358 € 56 859 € 75 861 € 29 611 € 20 256 € 24 035 € 40 403 € 7 275 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 291 € 43 204 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 533 523 € 1 314 734 € 1 652 187 € 1 730 610 € 1 610 256 € 1 695 077 € 1 195 780 € 950 425 € 1 168 273 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 007 581 € 810 476 € 1 040 758 € 1 104 354 € 1 031 074 € 1 233 183 € 911 620 € 634 267 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
72 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
104 528 € 104 528 € 104 560 € 104 560 € 104 654 € 108 132 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
189 674 € 177 903 € 183 743 € 193 602 € 167 421 € 159 060 € 141 370 € 137 204 € 143 282 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
128 504 € 118 427 € 120 660 € 119 322 € 111 753 € 104 697 € 92 529 € 89 071 € 86 163 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
32 450 € 31 069 € 123 021 € 146 023 € 156 235 € 54 013 € 22 455 € 61 691 € 58 920 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
70 786 € 72 331 € 79 445 € 62 749 € 39 119 € 35 920 € 27 806 € 28 192 € 33 170 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 813 905 € 3 561 132 € 4 325 485 € 1 705 892 € 3 185 761 € 1 609 075 € 1 050 896 € 464 215 € 1 287 645 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 438 000 € 1 902 199 € 2 468 600 € 575 070 € 905 910 € 336 950 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 375 905 € 1 658 933 € 1 856 885 € 1 130 822 € 2 279 851 € 1 272 125 € 1 050 896 € 464 215 € 1 287 645 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 6 000 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 6 000 € 0 € 0 €