Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Spoločnosť ČSOB Poisťovňa, a.s. v roku 2022 zvýšila zisk o   18 % na 9,524 mil. € a tržby jej narástli o   8 % na 100,9 mil. €.

 • IČO 31325416
 • DIČ 2020851767
 • IČ DPH SK7020000218, podľa §4b, registrácia od 1.2.2019
 • Sídlo ČSOB Poisťovňa, a.s.
  Žižkova 11 811 02 Bratislava
 • Historický názov ERGO poisťovňa, a.s. (platné do: 17.8.2004) Zobraziť všetky historické názvy
 • Právna forma Akc. spol.
 • Predmety podnikania uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území Slovenskej republiky na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvomvykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného a neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ cestujúcich, e/ individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a/ motorových dopravných prostriedkoch, b/ nemotorových dopravných prostriedkoch 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopraných prostriedkoch a/ riečnych a prieplavových dopraných prostriedkoch, b/ jazerných dopraných prostriedkoch, c/ námorných dopraných prostriedkoch 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a/ požiarom, b/ výbuchom, c/ víchricou, d/ prírodnými živlami inými ako víchrica, e/ jadrovou energiou, f/ zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode 10. Poistenie zodpovednosti a/ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b/ dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a/ všeobecná platobná neschopnosť, b/ exportný úver, c/ splátkový úver, d/ hypotekárny úver, e/ poľnohospodársky úver 15. Poistenie záruky a/ priame záruky, b/ nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a/ z výkonu povolania, b/ z nedostatočného príjmu, c/ zo zlých poveternostných podmienok, d/ zo straty zisku, d/ z trvalých všeobecných nákladov, f/ z neočakávaných obchodných nákladov, g/ zo straty trhovej hodnoty, h/ zo straty pravidelného zdroja príjmov, i/ z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j/ z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k/ z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a/ pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b/ dôchodkové poistenie, c/ doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a/ a b/ a druhom bode spojené s investičnými fondmi 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poisteniaVšetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 444/B
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  27 816 488 €/ splatené 27 816 488 €
 • Druh vlastníctva Zahraničné
 • Historické sídlaVajnorská 100/B, 831 04 Bratislava(platné do 29.6.2017)Drieňova 7, 821 02 Bratislava(platné do 10.12.2004)Panenská 24, 811 03 Bratislava(platné do 30.10.1996)