Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 469 653 € 1 497 835 € 1 188 101 € 1 239 137 € 1 258 166 € 1 307 845 € 1 198 198 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
348 338 € 307 622 € 255 577 € 221 460 € 283 735 € 280 629 € 226 652 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
140 254 € 131 294 € 105 819 € 41 164 € 39 028 € 6 322 € 8 100 €
005
A.I.2
Software
140 254€ 131 294€ 105 819€ 41 164€ 4 578€ 6 322€ 8 100€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
34 450€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
149 439 € 117 362 € 90 776 € 129 412 € 193 823 € 223 325 € 147 662 €
013
A.II.2
Stavby
6 583€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
142 856€ 117 362€ 90 776€ 129 412€ 80 249€ 133 609€ 145 172€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
113 574€ 89 716€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 490€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
58 645 € 58 966 € 58 982 € 50 884 € 50 884 € 50 982 € 70 890 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
9 346€ 9 667€ 9 683€ 1 585€ 1 585€ 1 683€ 1 711€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
19 880€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
49 299€ 49 299€ 49 299€ 49 299€ 49 299€ 49 299€ 49 299€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 114 066 € 1 181 916 € 886 310 € 898 566 € 959 129 € 825 118 € 960 366 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
127 875 € 112 911 € 88 371 € 83 257 € 58 627 € 57 066 € 239 638 €
032
B.I.1
Materiál
64 985€ 50 805€ 55 748€ 58 632€ 42 412€ 38 597€ 122 981€
036
B.I.5
Tovar
62 890€ 62 106€ 32 623€ 24 625€ 16 215€ 18 469€ 116 657€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 258 € 16 778 € 10 441 € 6 818 € 3 561 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
10 258€ 16 778€ 10 441€ 6 818€ 3 561€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
957 663 € 1 015 326 € 764 721 € 790 409 € 868 240 € 700 097 € 685 926 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
945 174€ 1 010 648€ 740 819€ 785 732€ 864 827€ 675 878€ 679 249€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 274€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 037€ 153€ 3 013€ 20 496€ 2 310€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 215€ 4 678€ 22 865€ 4 524€ 400€ 3 723€ 4 367€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 270 € 36 901 € 22 777 € 18 082 € 28 701 € 67 955 € 34 802 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 443€ 4 561€ 10 209€ 4 669€ 12 281€ 19 879€ 5 399€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 827€ 32 340€ 12 568€ 13 413€ 16 420€ 48 076€ 29 403€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 249 € 8 297 € 46 214 € 119 111 € 15 302 € 202 098 € 11 180 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 233€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 249€ 8 297€ 11 714€ 8 751€ 15 301€ 10 998€ 11 180€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 500€ 109 127€ 1€ 191 100€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 469 653 € 1 497 835 € 1 188 101 € 1 239 137 € 1 258 166 € 1 307 845 € 1 198 198 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
580 772 € 561 197 € 543 233 € 537 263 € 536 798 € 536 261 € 795 342 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
128 958 € 128 958 € 128 958 € 128 958 € 128 958 € 128 958 € 128 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
128 958€ 128 958€ 128 958€ 128 958€ 128 958€ 128 958€ 128 958€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
68 188 € 68 508 € 68 525 € 68 492 € 68 492 € 70 955 € 69 278 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
68 492€ 68 491€ 68 492€ 68 492€ 68 492€ 68 492€ 68 492€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 490€ 2 489€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-304€ 17€ 33€ -27€ -1 703€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
19 044 € 19 044 € 19 044 € 19 044 € 19 044 € 16 554 € 16 555 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
19 044€ 19 044€ 19 044€ 19 044€ 19 044€ 16 554€ 16 555€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
334 686 € 326 707 € 320 769 € 320 304 € 309 794 € 285 322 € 478 171 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
334 686€ 326 707€ 320 769€ 320 304€ 309 794€ 285 322€ 478 171€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
29 896 € 17 980 € 5 937 € 465 € 10 510 € 34 472 € 102 380 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
863 024 € 908 718 € 614 770 € 676 780 € 697 913 € 767 941 € 400 294 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 893 € 8 329 € 4 000 € 4 000 € 15 903 € 28 797 € 21 523 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 893€ 2 329€ 4 000€ 15 903€ 28 797€ 21 373€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 000€ 6 000€ 4 000€ 150€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
43 499 € 27 723 € 14 533 € 13 723 € 17 820 € 37 546 € 64 890 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 691€ 15 696€ 14 401€ 13 222€ 12 096€ 10 869€ 9 554€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
25 808€ 11 644€ 287€ 5 681€ 26 330€ 55 336€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
383€ 132€ 214€ 43€ 347€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
733 700 € 790 128 € 439 704 € 463 229 € 474 939 € 501 598 € 313 881 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
573 690€ 666 225€ 330 740€ 365 618€ 307 912€ 345 702€ 222 862€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
20€ 2 801€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 000€ 1 969€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
55 348€ 22 054€ 31 829€ 19 258€ 34 598€ 45 246€ 36 747€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 841€ 44 742€ 21 174€ 17 871€ 22 454€ 30 507€ 18 914€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
58 422€ 51 612€ 54 030€ 56 333€ 76 450€ 45 979€ 28 958€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 399€ 5 495€ 1 931€ 4 149€ 23 525€ 34 144€ 1 630€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
73 932 € 82 538 € 156 533 € 195 828 € 189 251 € 200 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
73 932€ 82 538€ 156 533€ 195 828€ 189 251€ 200 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
25 857 € 27 920 € 30 098 € 25 094 € 23 455 € 3 643 € 2 562 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
863€ 2 002€ 3 126€ 606€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 720€ 3 717€ 2 287€ 2 027€ 2 143€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
24 994€ 23 198€ 23 255€ 22 201€ 21 428€ 1 500€ 2 562€