Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Doprastav, a.s.

 • Názov Doprastav, a.s.
 • IČO 31333320
 • DIČ 2020372497
 • IČ DPH SK7120000206 podľa §4b
 • Sídlo Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 • Dátum vzniku 27. decembra 1993, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 22 182 468 € / splatené 22 182 468 €
  Podľa účtovnej závierky: 22 182 000 €
 • Historické sídlo Drieňová 27, 811 01 Bratislava
  (platné do 3. júna 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 8. mája 2014
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.
 • Reštrukturalizačný správca BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., Nám. M. Benku 10, 811 01 Bratislava [36669415]
  od 8.5.2014
 • Dátum ukončenia 6. januára 2015
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.12.2014 sp. Zn. 6R/1/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.01.2015, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO : 31 333 320.
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií 27.12.1993
činnosť vykonávaná banským spôsobom 28.10.1994
projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská 29.11.1999
poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu 29.11.1999
organizovanie kurzov a školení 29.11.1999
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 29.11.1999
činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov 5.9.2000
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 4.2.2002
výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov 15.5.2002
galvanizácia kovov 3.6.2004
vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií 3.6.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 18.7.2007
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania) 24.9.2009
vedenie účtovníctva 12.12.2007
činnosť účtovných a ekonomických poradcov 12.12.2007
automatizované spracovanie dát 12.12.2007
podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom 12.12.2007
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
- výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C,
- výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
- výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
10.8.2011
vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie 6.6.2009
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 6.6.2009
montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 6.6.2009
oprava pracovných strojov 6.6.2009
opravy cestných motorových vozidiel 6.6.2009
zámočníctvo 6.6.2009
kovoobrábanie 6.6.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. / 6.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 6.6.2009
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov 6.6.2009
vnútroštátna nákladná cestná doprava 6.6.2009
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 6.6.2009
zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami 6.6.2009
iné podnikanie v civilnom letectve 6.6.2009
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2 6.6.2009
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 6.6.2009
činnosti vo vojenskom letectve ( vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky ) 6.6.2009
vykonávanie geodetických prác 14.7.2009
poskytovanie skladovacích služieb 6.8.2011
asfaltérske práce 1.6.2012
oprava výtlkov 1.6.2012
inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve) 1.6.2012
zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére) 1.6.2012
živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí) 1.6.2012
realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností) 1.6.2012
vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie) 1.6.2012
vykonávanie trhacích prác 16.1.2015
počítačové služby 16.1.2015
Technik požiarnej ochrany 14.9.2017
Bezpečnostnotechnické služby 14.9.2017
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.
2. 1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
3. Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.
5. Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
6. Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenie konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
7. Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčný do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.
9. Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.
11. Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
12. Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
13. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.
14. Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003.
Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
15. Zanikajúca spoločnosť:
Obchodné meno: Slovdrex, a.s.
Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec
IČO: 35 718 552
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
16. Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.
17. Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
20. Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
21. Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
22. Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
23. Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRls 39444/2011 zo dňa 13.10.2011.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárksa zápisnica zo dňa 15.05.2012.
25. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012.
26. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013.
29. Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009.