Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
179 263 000 € 204 159 000 € 214 832 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
39 897 000 € 37 688 000 € 39 392 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
56 000 € 5 000 € 16 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
56 000€ 5 000€ 16 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 041 000 € 24 783 000 € 26 019 000 €
012
A.II.1
Pozemky
8 640 000€ 8 691 000€ 8 611 000€
013
A.II.2
Stavby
1 577 000€ 2 512 000€ 3 687 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 613 000€ 11 223 000€ 11 371 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 504 000€ 1 505 000€ 1 506 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
707 000€ 852 000€ 844 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
14 800 000 € 12 900 000 € 13 357 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 565 000€ 11 665 000€ 12 122 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 235 000€ 1 235 000€ 1 235 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
137 929 000 € 164 367 000 € 171 695 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 229 000 € 8 134 000 € 4 976 000 €
035
B.I.1
Materiál
7 765 000€ 5 853 000€ 4 120 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 464 000€ 2 281 000€ 856 000€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
39 431 000 € 44 719 000 € 49 881 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 131 000 € 16 362 000 € 19 076 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
21 302 000€ 22 034 000€ 24 118 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 998 000€ 6 323 000€ 6 687 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
61 502 000 € 67 922 000 € 75 007 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
47 136 000 € 53 386 000 € 67 015 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 293 000€ 1 443 000€ 1 086 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 073 000€ 13 093 000€ 6 906 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 767 000 € 43 592 000 € 41 831 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 437 000 € 2 104 000 € 3 745 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
179 263 000 € 204 159 000 € 214 832 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
99 526 000 € 110 876 000 € 110 475 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
22 182 000 € 22 182 000 € 22 182 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
22 182 000€ 22 182 000€ 22 182 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 784 000 € 4 784 000 € 4 784 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 784 000€ 4 784 000€ 4 784 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
83 910 000 € 83 509 000 € 80 169 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
83 910 000€ 83 509 000€ 80 169 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 350 000 € 401 000 € 3 340 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
79 737 000 € 93 283 000 € 104 357 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 767 000 € 11 883 000 € 27 624 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
7 968 000 € 11 040 000 € 10 663 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 000€ 37 000€ 42 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
787 000€ 806 000€ 788 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 16 131 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 694 000 € 2 730 000 € 2 654 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 694 000€ 2 730 000€ 2 654 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 543 000€ 3 361 000€ 4 635 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
56 999 000 € 70 252 000 € 64 524 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
47 560 000 € 40 999 000 € 48 605 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 722 000€ 4 807 000€ 5 152 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
366 000€ 2 708 000€ 2 930 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 351 000€ 21 738 000€ 7 837 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 665 000 € 1 883 000 € 1 930 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 665 000€ 1 883 000€ 1 930 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 069 000€ 3 174 000€ 2 990 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé