Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
225 911 000 € 227 749 000 € 209 866 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
205 413 000€ 210 188 000€ 193 628 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 000€ 183 000€ 8 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
203 000€ 509 000€ 1 603 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 290 000€ 16 869 000€ 14 627 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
240 314 000 € 226 833 000 € 206 162 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
66 659 000€ 45 013 000€ 36 177 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
126 239 000€ 145 330 000€ 133 658 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 647 000 € 28 129 000 € 27 558 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 270 000€ 20 102 000€ 19 548 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 410 000€ 7 025 000€ 6 981 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
967 000€ 1 002 000€ 1 029 000€
20
F.
Dane a poplatky
405 000€ 397 000€ 325 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 551 000€ 3 936 000€ 3 562 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 276 000€ 463 000€ 489 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 537 000€ 3 565 000€ 4 393 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-14 403 000 € 916 000 € 3 704 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 520 000 € 20 028 000 € 23 801 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 220 000 € 812 000 € 624 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
425 000 € 21 000 € 190 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
425 000€ 21 000€ 190 000€
42
XII.
Kurzové zisky
636 000€ 610 000€ 415 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
159 000€ 181 000€ 19 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
842 000 € 963 000 € 405 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
204 000 € 157 000 € 143 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
204 000€ 157 000€ 143 000€
52
O.
Kurzové straty
636 000€ 806 000€ 262 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 000€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
378 000 € -151 000 € 219 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-14 025 000 € 765 000 € 3 923 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-2 675 000 € 364 000 € 583 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 675 000€ 364 000€ 583 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-11 350 000 € 401 000 € 3 340 000 €