Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poštová banka, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Poštová banka, a.s.

 • Názov Poštová banka, a.s.
 • IČO 31340890
 • DIČ 2020294221
 • IČ DPH SK7020000680 podľa §4b
 • Sídlo Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 31. decembra 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 366 305 193 € / splatené 366 305 193 €
 • Historický názov Poštová banka, a. s.
  (platné do 20. septembra 2012 )
  Poštová banka, a.s.
  (platné do 12. októbra 2012 )
 • Historické sídlo Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava
  (platné do 15. júla 2011)
  Gorkého 3, 814 99 Bratislava
  (platné do 13. januára 2005)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Zuzana Žemlová Člen predstavenstva Stará Stupavská 4, 831 06 Bratislava 20. júna 2017
Ing. Andrej Zaťko Predseda predstavenstva Holubyho 1311/38, 811 03 Bratislava 12. augusta 2015
Ing. Peter Hajko Člen predstavenstva Štefánikova 4649/25B, 903 01 Senec 4. decembra 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 7. júla 2004] V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jan Kotek Dozorná rada K Sopce 1704/1, 15500 Praha 13, Česká republika 4. mája 2018
Ing. Jozef Tkáč Dozorná rada Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava 5. decembra 2013
Bc. Jozef Kiss, MA Dozorná rada Krásna 427/3, 900 41 Rovinka 17. apríla 2019
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. Dozorná rada Dudíková 440, 66461 Rajhrad, Česká republika 4. júna 2010
Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov 16.1.1998
poskytovanie úverov 31.12.1992
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 15.7.2011
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 21.5.2008
finančný leasing 21.5.2008
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 8.8.2002
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 23.3.2004
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaniesúvisiacich služieb 21.5.2008
finančné sprostredkovanie 12.10.2012
uloženie vecí 10.8.2005
prenájom bezpečnostných schránok 31.12.1992
poskytovanie bankových informácií 31.12.1992
funkcia depozitára 21.5.2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 8.8.2002
investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
16.11.2017
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 12.6.2012
vydávanie a správa elektronických peňazí 12.6.2012
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia 12.10.2012
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia 10.4.2014
vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov 12.11.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988
2. Zakladateľská listina akciovej spoločnosti zo dňa 16. 12. 1992 bola zmenená formou notárskej zápisnice N 103/93, Nz 101/93 dňa 3. 6. 1993 v bode 1 a 2 Zakladateľskej zmluvy a v časti A bod 5 a v časti B bod 4. Prílohy k Zakladateľskej zmluve. Stary spis: Sa 988
3. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988
4. Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 30.5.1995 pod č. N 40/95, Nz 40/95, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 988
5. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Stary spis: Sa 988
6. Notárska zápisnica N 63/96, Nz 59/96 napísaná dňa 27.06.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III Orgány spoločnosti. Notárská zápisnica N 71/96, Nz 67/96 napísaná dňa 24.07.1996 notárkou Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Stary spis: Sa 988
7. Zmena stanov v čl. II. §§ 7, 9 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 63/96, Nz 59/96. Stary spis: Sa 988
8. Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988
9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
10. Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s.
11. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1999 č. N 323/99, Nz 323/99.
12. Zápisnica č. 7/1999 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bola schválená voľba orgánov dozornej rady.
Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.1999.
Zápisnica č. 10/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.10.1999.
Zápisnica č. 11/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.11.1999.
Zápisnica č. 24/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.11.1999.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1999 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 671/99, Nz 671/99.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 702/99, Nz 702/99.
14. Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti.
Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena § 7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000.
Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997.
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady.
Odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodovov a menovacie dekréty vedúcich odštepných závodov.
16. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 157/00 napísanej dňa 20.4.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, Zápisnica č. 10/01 na zasadnutia predstavenstva dňa 23.4.2001
17. Protokol o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady zo dňa 24.4.2001. Zápisnica č. 5/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2001.
18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o znížení základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk.
19. Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001.
20. Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
21. Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001.
Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001.
Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001.
22. Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti a zníženie základného imania.
Ing.Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002
Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002
Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002
Doc. Ing.Milan Šikula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002
Mgr.Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002
Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poštovej banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001.Základné imanie Poštovej banky, a.s.sa po zúčtovaní straty po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK
na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-Sk
na 25 320,-Sk
23. Notárska zápisnica Nz 40046/2003 napísaná dňa 23.5.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, opravná doložka č. N 335/2003 napísaná dňa 25.7.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmena stanov spoločnosti, notárska zápisnica č. Nz 53169/2003 napísaná dňa 27.6.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti a zmeny v predstavenstve spoločnosti.
Mgr. Ľubomír Glasa, deň zániku funkcie: 27.6.2003.
Ing. Helena Lojschová, deň zániku funkcie: 27.6.2003.
Ing. Mgr. Michal Bartók, deň zániku funkcie: 23.5.2003.
Doc. Ing. Milan Belica, PhD., deň zániku funkcie: 23.5.2003.
JUDr. Mária Papcunová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.
Mgr. Anna Dugová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.
24. Notárska zápisnica N 258/04, Nz 45006/04 z VZ - 25.05.2004.
25. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2004, Nz 71100/2004. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka - funkcia členov predstavenstva od 27.06.2003 do 21.09.2004.
26. Notárska zápisnica N 536/2004, Nz 86755/2004 zo dňa 3.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
27. Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005.
28. Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísana dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005.
29. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006.
30. Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRls 57655/2006 spísaná dňa 20.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006.
31. Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRls 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007.
32. Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRls 9455/2008 zo dňa 6.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2008.
33. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008.
34. Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
35. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme not. zápisnice N 145/2009 NZ 15173/2009
36. Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.
37. Záverečný protokol o priebehu a výsledku III. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 27.05.2010.
Záverečný protokol o priebehu a výsledku IV. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.06.2010.
38. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 284/2010, Nz 32507/2010 zo dňa 09.09.2010
39. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011.
40. Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 zo dňa 15.07.2011.
41. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRIs 52833/2011 zo dňa 06.12.2011.
42. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011.
43. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.06.2012.
44. Zápisnica z mimoriadneho VZ - notárska zápisnica - zo dňa 26.07.2012
45. Zápisnica z valného zhromaždenia (zmena predmetu podnikania) vo forme notárskej zápisnice N514/2012, Nz 20994/2012 zo dňa 07.06.2012.
46. Notárska zápisnica č. N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRls 34332/2012 zo dňa 20.09.2012.
47. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 zo dňa 12.06.2012.
48. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 42057/2012, NCRls 42866/2012 dňa 08.11.2012.
49. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.
50. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.
51. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRls 50486/2013 dňa 05.12.2013.
52. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014
53. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2014, N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRls 14306/2014 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 29.4.2014, ODB - 4025/2014 právoplatné dňa 5.5.2014.
54. Notárska zápisnica č. N 815/2014, Nz 23439/2014, NCRls 23869/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
55. Čestné vyhlásenie zo dňa 24.06.2015.
56. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2015.
57. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2015
58. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2016 vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.2016 pod č. N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRls 19691/2016.
59. Notárska zápisnica č. N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 zo dňa 27.07.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2016.
60. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 409/2017, Nz 21350/2017, NCRls 21849/2017 zo dňa 20.06.2017.
61. Notárska zápisnica č. N 925/2018, Nz 45680/2018, NCRls 46551/2018 zo dňa 28.11.2018.
História zmien a podania
 • 2020
 • 3.7. 2020
  Zmena zápisu číslo R331815

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R330125
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 13.5. 2020
 • 13.2. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R306463
  • Vyhlásenie o prijatí funcie člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Peter Hajko
  • Poverenie z 08.10.2019
 • 3.2. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R305021
  • Notárska zápisnica, N 531/2019, Nz 27409/2019
  • Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska, 16.7.2019
 • 20.1. 2020
 • 2019
 • 12.12. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R300373
  • Notárska zápisnica N 261/2019 Nz 12338/2019
 • 29.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R298824
  • Stanovy akciovej spoločnosti, 25.9.2019
  • Podpisový vzor Ing. Andrej Zaťko
 • 12.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R296807

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

 • 26.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R292210

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988
  • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988
  • Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988

 • 28.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R272181
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 4.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R267863
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988
   • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988
   • Akciová spoločnosť je jedným z právnych nástupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988
 • 15.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R265905
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 5.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R244256
  • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Jozef Kiss, zo dňa 16.8.2018
  • Notárska zápisnica N 925/2018 zo dňa 28.11.2018
 • 23.1. 2019
  Zmena zápisu číslo R243324
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 925/2018, Nz 45680/2018, NCRls 46551/2018 zo dňa 28.11.2018.
 • 2018
 • 13.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221483
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 6.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R220478
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 1.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R219979
  • Notárska zápisnica N 291/2018 zo dňa 4.5.2018
 • 21.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R218762

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197683
  • Notárska zápisnica N 864/2017 , Nz 59052/2017
 • 2.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R196844

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2017
 • 5.12. 2017
 • 16.11. 2017
  Zmena zápisu číslo R193797

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  Zrušené predmety
  • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov

 • 2.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R183643
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 1.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R183448
  • poverenie
  • úplné znenie stanov zo dňa 20.6.2017
 • 17.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R180227
  • Notárska zápisnica N 409/2017,Nz 21350/2017, NCRls 21849/2017 z 20.6.2017
 • 10.7. 2017
  Zmena zápisu číslo R178566
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R176952
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 28.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R175983
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 20.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R174480
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 9.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R173022
  • rozhodnutie spoločnosti
  • POdpisový vzor Mgr. Marek Šupa
 • 8.6. 2017
 • 9.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168836
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 4.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168519
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 27.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R167415
  • Notárska zápisnica N 861/2016, Nz 54786/2016, NCRls 55760/2016 z 12.12.2016
 • 3.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R149195
  • Stanovy z 12.12.2016
  • Poverenie z 31.10.2016
 • 2016
 • 21.12. 2016
  Zmena zápisu číslo R146849

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R145499

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R143415

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 8.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140961
  • Notárska zápisnica N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 z 27.7.2016, mimoriadne valné zhromaždenie, prezenčná listina, plnomocenstvo
  • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva z 21.7.2016 - JUDr. Ján Nosko
  • Úplné znenie stanov spoločnosti z 25.5.2016
 • 2.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140778
  • úplné znenie stanov zo dňa 22.7.2016
  • Poverenie
 • 25.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R140452
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 zo dňa 27.07.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2016.
 • 27.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R134705
  • Notárska zápisnica N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRls 19691/2016 z 30.5.2016, osvedčenie z valného zhromaždenia, prezenčná listina
 • 6.7. 2016
 • 28.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R129502
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127279
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 10.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127100
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 23.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124323
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 18.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123572
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 18.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R103153
  • Stanovy zo dňa 7.1.2016
  • Poverenie - JUDr. Lea Bezáková, zo dňa 7.1.2015
 • 8.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102681
  • Prehlásenie o odvolaní prokúry zo dňa 3.11.2015
 • 5.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102440
  • Notárska zápisnica N 2050/2015 zo dňa 7.12.2015 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
 • 2015
 • 18.12. 2015
  Zmena zápisu číslo R101615
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2015
 • 17.12. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R101542
  • Podpisový vzor - Ing. Peter Hajko
 • 11.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R996742
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.9. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R977491
  • Notárska zápisnica N 1300/2015 Nz 27881/2015 NCRls 28604/2015 zo dňa 12.08.2015
 • 26.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R966302
  • podpisový vzor -Ing. Andrej Zaťko
 • 26.8. 2015
  Zmena zápisu číslo R966035
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R945351
  • Notárska zápisnica N 460/2015 Nz 9310/2015 NCRls 9599/2015 zo dňa 19.03.2015
 • 2.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R944218

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Čestné vyhlásenie zo dňa 24.06.2015.

 • 18.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R938228
  • Prehlásenie o udelení prokúry zo dňa 19.05.2015
 • 4.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R932094
  • podpisové vzory-Ing. Marek Ilčin, Ing. Peter Grajcar, Ing. Eva Muroňová
  • poverenie zo dňa 07.01.2015
 • 1.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R929824
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R929448
  • Popisový vzor - Ing. Eva Muroňová
  • Podpisový vzor - Ing. Peter Grajciar
  • Podpisový vzor - Ing. Marek Ilčin
  • Poverenie - JUDr. Lea Bezáková, zo dňa 7.1.2015
 • 12.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R920928
  • úplné znenie stanov zo dňa 28.04.2015
  • poverenie zo dňa 16.01.2015
 • 8.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R903588

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2.2. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R874116
  • úplné znenie stanov zo dňa 20.1.2015
  • súhlas Národnej banky Slovenska so zmenou stanov zo dňa 12.1.2015
  • Súhlas Národnej banky Slovenska s voľbou Mgr. Jozefa Salaja zo dňa 16.1.2015
  • podpisový vzor Ing. Slavomíra Varcholíka
  • podpisový vzor JUDr. Jána Noska
  • podpisový vzor Ing. Petra Krištofoviča
 • 29.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R872296

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2014
 • 20.10. 2014
  Zmena zápisu číslo R828633

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 8.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R799936
  • poverenie
  • úplné znenie stanov
 • 5.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R798359
  • Notárska zápisnica N 815/2014 Nz 23439/2014 NCRls 23869/2014 zo dňa 19.06.2014
 • 24.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R792583
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 366 305 193 € (splatené 366 305 193 €) z hodnoty 306 304 686 € (splatené 306 304 686 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 815/2014, Nz 23439/2014, NCRls 23869/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
 • 30.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R779799

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.6. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R768386
  • úplné znenie stanov z 10.4.2014
 • 29.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R764859
  • Notárska zápisnica N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRls 14306/2014 z 10.4.2014
 • 22.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R760670
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R749943
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014
 • 21.1. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R689637
  • notárska zápisnica N 217/2013 Nz 6067/2013 NCRls 6226/2013 zo dňa 22.02.2013
  • notárska zápisnica N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRls 50486/2013 zo dňa 05.12.2013
 • 8.1. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R680928
  • Úplné znenie stanov z 19.12.2013
 • 2013
 • 27.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R676280
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R535805
  • výročná správa 2012
  • poverenie zo dňa 10.01.2013
 • 15.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R522248

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.

 • 30.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R512574
  • podpisový vzor JUDr. Marek Tarda
  • podpisový vzor Ing. Dana Kondrótová
  • podpisový vzor Ing. Pavol Lipovský
  • podpisový vzor Ing. Daniela Pápaiová
 • 26.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R481510
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.
 • 22.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R479224
  • Úplné znenie stanov a.s. z 21.2.2013
  • Ropzhodnutie NBS č. ODB-2400/2013
  • Poverenie z 22.1.2013
 • 12.2. 2013
 • 6.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R439964
  • konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2011
  • konsolidovaná účt. závierka k 31.12.2011
 • 25.1. 2013
  Zmena zápisu číslo R428003

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  Zrušené predmety
  • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov

 • 10.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R408768
  • Účtovná závierka za rok 2010
 • 9.1. 2013
 • 2012
 • 28.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R368163
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušené predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 42057/2012, NCRls 42866/2012 dňa 08.11.2012.
   • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 zo dňa 12.06.2012.
 • 13.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R360079
  • Stanovy z 26.7.2012
  • Notárska zápisnica N 685/2012, Nz 26945/2012, NCRls 27612/2012 z 26.7.2012
  • Notárska zápisnica N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 z 12.6.2012
  • Notárska zápisnica N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRls 34332/2012 z 20.9.2012
 • 26.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R351881
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R348984
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R344698
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Poštová banka, a. s. z Poštová banka, a.s.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • finančné sprostredkovanie
   • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia
   Zrušené predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov
   • finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - samostatný finančný agent
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia (zmena predmetu podnikania) vo forme notárskej zápisnice N514/2012, Nz 20994/2012 zo dňa 07.06.2012.
 • 17.8. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R315089
  • Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009, NCRls 55496/2009 z 22.12.2009
  • Záverečný protokol o prieebehu a výsledku III. kola volieb členov Dozornej rady z 27.5.2010
  • Záverečný protokol o prieebehu a výsledku IV. kola volieb členov Dozornej rady z 4.6.2010
  • Podpisový vzor - Ing. Mária Grusová
  • Notárska zápisnica N 284/2010, Nz 32507/2010, NCRls 3299/2010 z 13.9.2010
  • Stanovy z 14.7.2011
  • Notárska zápisnica N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 z 15.7.2011
  • Notárska zápisnica N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRls 52833/2011 z 6.12.2011
  • Čestné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými upisovateľmi z 14.6.2012
  • Notárska zápisnica N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 z 12.6.2012
  • Rozhodnutie NBS z 25.6.2012, ODB-6125/2012
  • Notárska zápisnica N 685/2012, Nz 26945/2012, NCRls 27612/2012 z 26.7.2012
  • Rozhdonutie NBS z 6.7.2012, ODB-6977/2012
 • 16.8. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R314373
  • Odstúpenie z funkcie - Mgr. Viliam Havran, Doc. Ing. Milan Šikula, DrSc.,
  • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tomáš Salomon
  • Stanovy
  • Notárska zápisnica č. N 62/2005 Nz 24904/2005 NCRls 24737/2005
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
  • Zápisnica č. 6 z 17.6.2005
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
 • 16.8. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R314335
  • Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRls 9455/2008 z 6.3.2008
  • Vzdanie sa funkcie - Ing. Jiří Tydlačka
  • Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008, NCRls 54344/2008 z 4.12.2008
 • 7.8. 2012
  Zmena zápisu číslo R309167
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R295521
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - samostatný finančný agent
   • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
   • vydávanie a správa elektronických peňazí
   Zrušené predmety
   • finančné sprostredkovanie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.06.2012.
 • 20.6. 2012
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 232 703 018 € (splatené 232 703 018 €) z hodnoty 232 703 018 € (splatené 132 703 072 €)

 • 3.1. 2012
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 232 703 018 € (splatené 132 703 072 €) z hodnoty 82 702 258 € (splatené 82 702 258 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011.
 • 2011
 • 22.12. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.10. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.8. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   Zrušené predmety
   • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
 • 4.8. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava z Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušené predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 zo dňa 15.07.2011.
 • 7.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011.
 • 2010
 • 15.10. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.2. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 29.5. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme not. zápisnice N 145/2009 NZ 15173/2009
 • 1.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 82 702 258 € (splatené 82 702 258 €) z hodnoty 82 650 141 € (splatené 82 650 141 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 2008
 • 21.5. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   • správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • finančný leasing
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaniesúvisiacich služieb
   • funkcia depozitára
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušené predmety
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami s drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   • finančný lízing
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
   • správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008.
 • 29.3. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 12.12. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 82 650 141 € (splatené 82 650 141 €) z hodnoty 81 293 623 € (splatené 81 293 623 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRls 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007.
 • 27.9. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 26.5. 2007
  Zmena zápisu
 • 17.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2006
 • 31.10. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006.

 • 2005
 • 1.11. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 28.10. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísana dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005.
 • 10.8. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.1. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005.

 • 13.1. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 23.10. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.9. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 81 293 623 € (splatené 81 293 623 €) z hodnoty 81 293 623 € (splatené 62 890 103 €)

 • 7.7. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.2. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2002
 • 8.8. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 54 734 770 € (splatené 54 734 770 €) z hodnoty 75 338 131 € (splatené 75 338 131 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami s drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správcu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   • finančné sprostredkovanie
   • finančný lízing
   • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   Zrušené predmety
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • finančné maklérstvo
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva / portfolio management /
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť / nákup devízových prostriedkov /
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti a zníženie základného imania. Ing.Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Doc. Ing.Milan Šikula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Mgr.Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poštovej banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001.Základné imanie Poštovej banky, a.s.sa po zúčtovaní straty po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-Sk na 25 320,-Sk
 • 13.2. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 75 338 131 € (splatené 75 338 131 €) z hodnoty 75 338 131 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001. Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001. Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001.
 • 2001
 • 12.12. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 75 338 131 € z hodnoty 42 143 727 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Ďalej sú na konanie v mene spoločnosti oprávnení: a) predseda predstavenstva, b) každý člen predstavenstva (ak je na to predstavenstvom písomne zmocnený), c) prokurista spoločnosti. Konanie pracovníkov a zástupcov v mene spoločnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie predseda predstavenstva a aspoň jeden člen predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • vedenie devízových účtov
   • realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
 • 17.10. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001.

 • 13.8. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 42 143 727 € z hodnoty 120 925 446 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o znížení základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk.
 • 21.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.5. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.4. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000. Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997. Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady. Odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodovov a menovacie dekréty vedúcich odštepných závodov.
 • 2000
 • 6.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 120 925 446 € z hodnoty 40 131 448 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti. Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena § 7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti.
 • 10.5. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 1.12. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 24.8. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.2. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s.
 • 5.2. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.

 • 25.1. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami
   Zrušené predmety
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • s devízovými hodnotami
   • v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   • s prevoditeľnými cennými papiermi
   • so zlatými a striebornými mincami
 • 1998
 • 16.1. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 40 131 448 € z hodnoty 30 173 272 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijímanie vkladov
   • platobný styk a zúčtovanie
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • s devízovými hodnotami
   • v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • s prevoditeľnými cennými papiermi
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva / portfolio management /
   • so zlatými a striebornými mincami
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť / nákup devízových prostriedkov /
   • realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia
   Zrušené predmety
   • prijímanie vkladov od verejnosti
   • vedenie účtov
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • platobný styk vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie
   • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami
   • účasť na vydávaní akcií a dlhopisov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • poradenstvo vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfolio management)
   • výkon funkcie depozitára investičných fondov
   • vykonávanie platobného styku a zúčtovania so zahraničím vrátane otvárania nostro účtov v zahraničných bankách
   • vykonávanie obchodovania na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodno- tami
   • realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988
 • 1997
 • 15.1. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 12.8. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.4. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Stary spis: Sa 988

 • 1995
 • 27.10. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 9.12. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 19 916 351 € z hodnoty 11 617 872 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie platobného styku a zúčtovania so zahraničím vrátane otvárania nostro účtov v zahraničných bankách
   • vykonávanie obchodovania na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodno- tami
   • realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988
 • 1993
 • 20.12. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1992
 • 31.12. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Poštová banka, a.s.
  • novú adresu firmy Gorkého 3, 814 99 Bratislava
  • nové základne imanie 11 617 872 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   K zapísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis aspoň 2 členovia predstavenstva alebo pracovník spoločnosti oprávnený jednať v mene spoločnosti podľa vnútorných predpisov.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijímanie vkladov od verejnosti
   • poskytovanie úverov
   • vedenie účtov
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • platobný styk vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie
   • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami
   • finančné maklérstvo
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • poskytovanie bankových informácií
   • účasť na vydávaní akcií a dlhopisov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • poradenstvo vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfolio management)
   • výkon funkcie depozitára investičných fondov
   • vedenie devízových účtov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988