Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

365.bank, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
592 414 000€ 450 029 000€ 293 661 000€
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
35 511 000€ 23 252 000€ 13 107 000€
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
2 952 752 000€ 3 140 202 000€ 2 767 063 000€
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
16 000€ 2 000€ 2 648 000€
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
179 784 000€ 298 231 000€ 309 513 000€
Finančné investície držané do splatnosti
546 233 000€ 400 145 000€ 397 311 000€
Finančné aktíva na predaj
232 415 000€ 385 502 000€ 437 064 000€
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
56 040 000€ 68 662 000€ 78 579 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
35 374 000€ 33 446 000€ 35 348 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
57 095 000€ 64 532 000€ 58 134 000€
Daňové pohľadávky
24 761 000€ 23 008 000€ 24 688 000€
Splatná daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
Odložená daňová pohľadávka
24 761 000€ 23 008 000€ 24 688 000€
Ostatný majetok
29 034 000€ 17 875 000€ 20 790 000€
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
4 741 429 000€ 4 904 886 000€ 4 437 906 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
17 070 000€ 74 487 000€ 18 010 000€
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
3 748 985 000€ 3 923 845 000€ 3 645 060 000€
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
124 981 000€ 64 794 000€
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
37 000€ 4 977 000€ 10 318 000€
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
2 102 000€ 3 695 000€ 746 000€
Ostatné rezervy
Rezervy
2 587 000€ 769 000€ 2 594 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
64 950 000€ 71 479 000€ 63 268 000€
Podriadené finančné záväzky
8 019 000€ 8 014 000€ 8 014 000€
Daňové záväzky
3 532 000€ 3 633 000€ 2 399 000€
Pasívne časové rozlíšenie
137 000€ 129 000€ 146 000€
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
3 972 400 000€ 4 155 822 000€ 3 750 555 000€
Vlastné imanie
769 029 000€ 749 064 000€ 687 351 000€
Základné imane
366 305 000€ 366 305 000€ 366 305 000€
Emisné ážio
738 000€ 738 000€ 738 000€
Kapitálové fondy
56 706 000€ 74 073 000€ 66 226 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
345 280 000€ 307 948 000€ 254 082 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
4 741 429 000€ 4 904 886 000€ 4 437 906 000€