Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Johnson & Johnson, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
72 575 313 € 74 970 120 € 84 114 204 € 72 469 744 € 70 495 866 € 86 603 445 € 77 117 724 € 73 031 807 € 75 292 230 € 57 886 337 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
732 744 € 996 856 € 1 971 329 € 1 719 181 € 1 489 202 € 1 476 756 € 1 344 283 € 1 345 122 € 1 175 385 € 1 594 989 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 116 € 6 516 € 10 219 € 8 704 € 24 125 € 42 137 € 54 915 € 71 799 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 116€ 6 516€ 10 219€ 8 704€ 24 125€ 42 137€ 54 915€ 71 799€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
732 744 € 996 856 € 1 968 213 € 1 712 665 € 1 478 983 € 1 468 052 € 1 320 158 € 1 302 985 € 1 120 470 € 1 523 190 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
6 442€ 11 273€ 16 105€ 7 491€ 22 527€ 37 563€ 52 599€ 67 635€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
583 066€ 980 489€ 1 903 662€ 1 675 796€ 1 420 302€ 1 433 755€ 1 185 744€ 1 189 840€ 1 057 344€ 1 381 264€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
143 236€ 5 094€ 48 446€ 36 869€ 58 681€ 26 806€ 111 887€ 75 582€ 10 527€ 74 291€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
66 883 873 € 71 083 756 € 82 054 252 € 70 505 145 € 68 967 357 € 84 031 455 € 74 101 588 € 70 426 132 € 71 071 341 € 55 519 219 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
15 018 383 € 15 073 371 € 24 769 223 € 16 363 771 € 15 198 367 € 18 027 180 € 13 934 595 € 15 335 464 € 13 934 453 € 12 254 998 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
15 018 383€ 15 073 371€ 24 769 223€ 16 363 771€ 15 198 367€ 18 027 180€ 13 934 595€ 15 335 464€ 13 934 453€ 12 254 998€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 435 957 € 2 828 257 € 1 914 293 € 2 051 639 € 1 813 476 € 1 059 274 € 597 226 € 719 818 € 657 296 € 280 330 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
58 € 43 560 € 20 763 € 20 763 € 20 763 € 20 763 € 20 763 € 20 763 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
58€ 22 797€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
20 763€ 20 763€ 20 763€ 20 763€ 20 763€ 20 763€ 20 763€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
431€ 4 056€ 8 550€ 6 694€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 435 957€ 2 828 257€ 1 913 804€ 2 004 023€ 1 784 163€ 1 031 817€ 576 463€ 699 055€ 636 533€ 259 567€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
47 880 886 € 52 735 622 € 54 364 016 € 51 596 477 € 51 118 516 € 63 458 151 € 58 497 371 € 53 065 208 € 54 356 344 € 41 504 187 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
36 898 094 € 39 360 289 € 38 906 334 € 38 357 216 € 48 606 473 € 60 575 026 € 54 847 042 € 50 166 280 € 52 666 243 € 38 214 104 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
14 088 324€ 11 881 615€ 14 768 487€ 19 733 233€ 20 376 823€ 12 043 963€ 9 255 490€ 8 298 485€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
22 809 770€ 27 478 674€ 24 137 847€ 18 623 983€ 28 229 650€ 48 531 063€ 45 591 552€ 41 867 795€ 52 666 243€ 38 214 104€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
10 970 839€ 12 963 178€ 15 335 883€ 13 235 092€ 2 387 522€ 2 717 976€ 3 323 661€ 2 334 987€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 387 104€ 2 956 221€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
99€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
789€ 282 962€ 76 356€ 791€ 268 695€ 476 257€ 3 020€ 332 514€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
111 982€ 25 282€ 3 008€ 75 257€ 9 320€ 8 098€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 164€ 17 211€ 20 161€ 1 161€ 124 521€ 89 101€ 48 653€ 87 684€ 291 780€ 1 348€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
548 647 € 446 506 € 1 006 720 € 493 258 € 836 998 € 1 486 850 € 1 072 396 € 1 305 642 € 2 123 248 € 1 479 704 €
072
B.V.1.
Peniaze
370€ 69€ 457€ -709€ 301€ 2 752€ 1 715€
073
B.V.2.
Účty v bankách
548 647€ 446 506€ 1 006 350€ 493 258€ 836 929€ 1 486 393€ 1 073 105€ 1 305 341€ 2 120 496€ 1 477 989€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 958 696 € 2 889 508 € 88 623 € 245 418 € 39 307 € 1 095 234 € 1 671 853 € 1 260 553 € 3 045 504 € 772 129 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
160 103€ 46 856€ 75 240€ 130 389€ 39 307€ 89 369€ 104 628€ 9 916€ 44 479€ 221 114€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 798 593€ 2 842 652€ 13 383€ 115 029€ 1 005 865€ 1 567 225€ 1 250 637€ 3 001 025€ 551 015€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
72 575 313 € 74 970 120 € 84 114 204 € 72 469 744 € 70 495 866 € 86 603 445 € 77 117 724 € 73 031 807 € 75 292 230 € 57 886 337 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
32 451 883 € 41 687 293 € 39 231 379 € 36 819 102 € 35 217 375 € 33 272 102 € 31 581 879 € 30 245 489 € 29 562 144 € 26 111 470 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 639 € 11 639 € 11 639 € 11 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 251 275€ 1 251 275€ 1 251 275€ 1 251 275€ 1 133 298€ 1 133 298€ 1 133 298€ 1 133 298€ 1 133 298€ 262 298€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 164 € 1 164 € 1 164 € 1 164 € 1 164 € 1 164 € 1 164 € 1 164 € 1 164 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 164€ 1 164€ 1 164€ 1 164€ 1 164€ 1 164€ 1 164€ 1 164€ 1 164€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 011 476 € 37 967 301 € 35 528 677 € 34 076 274 € 32 131 001 € 30 440 778 € 29 104 388 € 28 421 042 € 26 018 543 € 23 462 383 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 011 476€ 37 967 301€ 35 528 677€ 34 076 274€ 32 131 001€ 30 440 778€ 29 104 388€ 28 421 042€ 26 018 543€ 23 462 383€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
18 176 329 € 2 455 914 € 2 438 624 € 1 478 750 € 1 945 273 € 1 690 223 € 1 336 390 € 683 346 € 2 402 500 € 2 379 486 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
40 100 935 € 33 282 827 € 44 882 825 € 35 650 642 € 35 278 491 € 53 331 343 € 45 535 845 € 42 786 318 € 45 730 086 € 31 676 630 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
38 756 € 22 636 € 17 921 € 23 771 € 17 809 € 15 039 € 17 329 € 31 528 € 24 967 € 25 676 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
4 428 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 428€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
38 756€ 22 636€ 17 921€ 19 343€ 17 809€ 15 039€ 17 329€ 31 528€ 24 967€ 25 676€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
356 273 € 499 655 € 461 159 € 319 017 € 489 307 € 246 577 € 334 417 € 173 187 € 210 587 € 125 933 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
61 702€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
356 273€ 499 655€ 461 159€ 319 017€ 489 307€ 246 577€ 272 715€ 173 187€ 210 587€ 125 933€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
27 463 777 € 22 620 868 € 35 695 349 € 26 753 761 € 28 282 908 € 49 220 761 € 43 658 047 € 40 107 232 € 43 073 701 € 29 372 088 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 533 533 € 20 363 844 € 35 251 456 € 26 095 766 € 20 560 052 € 21 543 627 € 19 309 110 € 20 442 877 € 23 149 933 € 24 454 849 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
21 262 018€ 18 693 408€ 33 026 897€ 24 493 956€ 18 974 748€ 20 671 195€ 18 706 681€ 19 770 693€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 271 515€ 1 670 436€ 2 224 559€ 1 601 810€ 1 585 304€ 872 432€ 602 429€ 672 184€ 23 149 933€ 24 454 849€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 362€ 7 000 529€ 26 199 976€ 23 500 000€ 19 400 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
19 000 000€ 4 400 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
193 913€ 176 415€ 194 374€ 139 576€ 260 740€ 62 612€ 198 265€ 3 738€ 11 686€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
46 371€ 56 466€ 10 571€ 9 237€ 51 987€ 106 136€ 89 979€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 687 941€ 2 016 937€ 233 694€ 483 670€ 399 456€ 1 232 834€ 527 278€ 232 239€ 923 768€ 493 632€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
7 206€ 4 879€ 8 090€ 70 330€ 33 415€ 28 378€ 11 305€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
657€ 375€ 25 512€ 2 054€ 5 246€ 616€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 242 129 € 10 139 668 € 8 708 396 € 8 554 093 € 6 488 467 € 3 848 966 € 1 526 052 € 2 474 371 € 2 420 831 € 2 152 933 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 353€ 41 081€ 72 969€ 97 839€ 108 308€ 165 314€ 80 506€ 113 232€ 786 138€ 1 109 576€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 215 776€ 10 098 587€ 8 635 427€ 8 456 254€ 6 380 159€ 3 683 652€ 1 445 546€ 2 361 139€ 1 634 693€ 1 043 357€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 495 € 98 237 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
98 237€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 495€