Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ISS Facility Services spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 515 611 € 11 669 269 € 11 433 704 € 11 872 192 € 10 457 266 € 9 774 463 € 9 291 611 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
96 280 € 143 767 € 143 926 € 231 815 € 262 964 € 197 751 € 715 908 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 023 € 2 511 € 9 521 € 28 384 € 44 335 € 50 637 € 465 988 €
005
A.I.2
Software
4 023€ 2 511€ 9 521€ 28 384€ 44 335€ 50 637€ 14 996€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 403 847€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
47 145€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
88 007 € 137 006 € 130 155 € 203 431 € 218 629 € 147 114 € 249 920 €
013
A.II.2
Stavby
3 121€ 6 471€ 6 906€ 7 338€ 4 523€ 4 883€ 5 242€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
84 886€ 129 559€ 94 255€ 194 243€ 201 526€ 142 231€ 238 868€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
976€ 28 994€ 1 850€ 12 580€ 5 810€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 250 € 4 250 € 4 250 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
4 250€ 4 250€ 4 250€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 145 806 € 9 058 985 € 11 072 114 € 11 418 465 € 9 927 678 € 9 312 665 € 8 369 780 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
27 481 € 46 703 € 51 608 € 47 474 € 77 578 € 84 335 € 80 870 €
032
B.I.1
Materiál
27 481€ 46 703€ 49 773€ 47 474€ 37 830€ 44 966€ 44 922€
036
B.I.5
Tovar
1 835€ 39 748€ 39 369€ 35 948€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
131 470 € 118 141 € 119 475 € 272 294 € 217 877 € 69 094 € 112 173 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
131 470€ 118 141€ 119 475€ 272 294€ 217 877€ 69 094€ 112 173€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 558 303 € 6 703 035 € 6 773 604 € 8 159 425 € 7 333 596 € 6 999 993 € 6 772 606 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 081 092€ 5 984 878€ 5 994 661€ 7 892 401€ 7 249 880€ 6 916 485€ 6 687 706€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
288 980€ 530 427€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
565 680€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
180 669€ 184 040€ 202 554€ 219 074€ 36 476€ 36 144€ 35 876€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 562€ 3 690€ 10 709€ 47 950€ 47 240€ 47 364€ 49 024€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 428 552 € 2 191 106 € 4 127 427 € 2 939 272 € 2 298 627 € 2 159 243 € 1 404 131 €
056
B.IV.1
Peniaze
126 563€ 98 782€ 68 576€ 18 648€ 17 776€ 25 500€ 23 001€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 301 989€ 2 092 324€ 4 058 851€ 2 920 624€ 2 280 851€ 2 133 743€ 1 381 130€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
273 525 € 2 466 517 € 217 664 € 221 912 € 266 624 € 264 047 € 205 923 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
121 852€ 74 628€ 834€ 129€ 172€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
91 592€ 115 770€ 50 139€ 34 984€ 40 643€ 59 642€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
181 933€ 2 344 665€ 101 894€ 97 145€ 230 806€ 223 275€ 146 109€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 515 611 € 11 669 269 € 11 433 704 € 11 872 192 € 10 457 266 € 9 774 463 € 9 291 611 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 073 881 € 1 698 673 € 2 095 167 € 2 411 186 € 2 647 697 € 1 915 344 € 1 476 229 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 920 567€ 5 920 567€ 5 920 567€ 5 920 567€ 5 920 567€ 5 920 567€ 4 420 567€
071
A.I.3
Zmena základného imania
1 500 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
100 630 € 100 630 € 100 630 € 100 630 € 64 013 € 42 057 € 42 057 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
100 630€ 100 630€ 100 630€ 100 630€ 64 013€ 42 057€ 42 057€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 706 146 € -4 262 133 € -3 892 159 € -3 655 648 € -4 351 384 € -4 768 543 € -4 269 545 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 979 921€ 3 979 921€ 3 979 921€ 3 979 921€ 3 284 185€ 2 867 026€ 2 867 026€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 686 067€ -8 242 054€ -7 872 080€ -7 635 569€ -7 635 569€ -7 635 569€ -7 136 571€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-523 318 € -342 539 € -316 019 € -236 511 € 732 353 € 439 115 € -498 998 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 441 730 € 9 970 596 € 9 337 415 € 9 441 313 € 7 792 133 € 7 842 142 € 7 806 815 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
102 037 € 163 926 € 279 172 € 293 244 € 188 601 € 326 851 € 559 893 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 050€ 30 000€ 62 157€ 49 701€ 32 609€ 64 743€ 142 610€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
72 987€ 133 926€ 217 015€ 243 543€ 155 992€ 262 108€ 417 283€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 781 496 € 4 837 790 € 4 157 833 € 3 704 113 € 596 364 € 1 200 749 € 1 318 865 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 752 639€ 4 780 285€ 4 127 283€ 3 685 882€ 577 624€ 1 268 753€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 148 691€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
28 857€ 57 505€ 30 550€ 18 231€ 18 740€ 52 058€ 50 112€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 558 197 € 4 968 880 € 4 900 410 € 5 443 956 € 7 007 168 € 6 314 542 € 5 928 057 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 963 502€ 3 446 217€ 3 685 067€ 3 731 849€ 4 938 797€ 4 647 761€ 4 306 974€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
88 316€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
506 262€ 713 086€ 745 445€ 1 101 685€ 1 117 495€ 938 005€ 878 192€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
245 365€ 368 419€ 317 770€ 394 541€ 532 937€ 451 725€ 425 253€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
730 637€ 441 048€ 145 871€ 215 881€ 417 939€ 277 051€ 229 322€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
112 431€ 110€ 6 257€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 122 € 19 693 € 17 436 € 16 977 € 8 567 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 122€ 19 693€ 17 436€ 16 977€ 8 567€