Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ISS Facility Services spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 669 269 € 11 433 704 € 11 872 192 € 10 457 266 € 9 774 463 € 9 291 611 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
143 767 € 143 926 € 231 815 € 262 964 € 197 751 € 715 908 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 511 € 9 521 € 28 384 € 44 335 € 50 637 € 465 988 €
005
A.I.2
Software
2 511 € 9 521 € 28 384 € 44 335 € 50 637 € 14 996 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 0 € 403 847 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
47 145 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
137 006 € 130 155 € 203 431 € 218 629 € 147 114 € 249 920 €
013
A.II.2
Stavby
6 471 € 6 906 € 7 338 € 4 523 € 4 883 € 5 242 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
129 559 € 94 255 € 194 243 € 201 526 € 142 231 € 238 868 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
976 € 28 994 € 1 850 € 12 580 € 5 810 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 250 € 4 250 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
4 250 € 4 250 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 058 985 € 11 072 114 € 11 418 465 € 9 927 678 € 9 312 665 € 8 369 780 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
46 703 € 51 608 € 47 474 € 77 578 € 84 335 € 80 870 €
032
B.I.1
Materiál
46 703 € 49 773 € 47 474 € 37 830 € 44 966 € 44 922 €
036
B.I.5
Tovar
1 835 € 39 748 € 39 369 € 35 948 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
118 141 € 119 475 € 272 294 € 217 877 € 69 094 € 112 173 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
118 141 € 119 475 € 272 294 € 217 877 € 69 094 € 112 173 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 703 035 € 6 773 604 € 8 159 425 € 7 333 596 € 6 999 993 € 6 772 606 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 984 878 € 5 994 661 € 7 892 401 € 7 249 880 € 6 916 485 € 6 687 706 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
530 427 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
565 680 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
184 040 € 202 554 € 219 074 € 36 476 € 36 144 € 35 876 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 690 € 10 709 € 47 950 € 47 240 € 47 364 € 49 024 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 191 106 € 4 127 427 € 2 939 272 € 2 298 627 € 2 159 243 € 1 404 131 €
056
B.IV.1
Peniaze
98 782 € 68 576 € 18 648 € 17 776 € 25 500 € 23 001 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 092 324 € 4 058 851 € 2 920 624 € 2 280 851 € 2 133 743 € 1 381 130 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 466 517 € 217 664 € 221 912 € 266 624 € 264 047 € 205 923 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
121 852 € 74 628 € 834 € 129 € 172 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
115 770 € 50 139 € 34 984 € 40 643 € 59 642 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 344 665 € 101 894 € 97 145 € 230 806 € 223 275 € 146 109 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 669 269 € 11 433 704 € 11 872 192 € 10 457 266 € 9 774 463 € 9 291 611 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 698 673 € 2 095 167 € 2 411 186 € 2 647 697 € 1 915 344 € 1 476 229 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 5 920 567 € 4 420 567 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
1 500 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
100 630 € 100 630 € 100 630 € 64 013 € 42 057 € 42 057 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
100 630 € 100 630 € 100 630 € 64 013 € 42 057 € 42 057 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 262 133 € -3 892 159 € -3 655 648 € -4 351 384 € -4 768 543 € -4 269 545 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 979 921 € 3 979 921 € 3 979 921 € 3 284 185 € 2 867 026 € 2 867 026 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 242 054 € -7 872 080 € -7 635 569 € -7 635 569 € -7 635 569 € -7 136 571 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-342 539 € -316 019 € -236 511 € 732 353 € 439 115 € -498 998 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 970 596 € 9 337 415 € 9 441 313 € 7 792 133 € 7 842 142 € 7 806 815 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
163 926 € 279 172 € 293 244 € 188 601 € 326 851 € 559 893 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
30 000 € 62 157 € 49 701 € 32 609 € 64 743 € 142 610 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
133 926 € 217 015 € 243 543 € 155 992 € 262 108 € 417 283 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 837 790 € 4 157 833 € 3 704 113 € 596 364 € 1 200 749 € 1 318 865 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 780 285 € 4 127 283 € 3 685 882 € 577 624 € 1 268 753 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 148 691 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
57 505 € 30 550 € 18 231 € 18 740 € 52 058 € 50 112 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 968 880 € 4 900 410 € 5 443 956 € 7 007 168 € 6 314 542 € 5 928 057 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 446 217 € 3 685 067 € 3 731 849 € 4 938 797 € 4 647 761 € 4 306 974 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
88 316 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
713 086 € 745 445 € 1 101 685 € 1 117 495 € 938 005 € 878 192 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
368 419 € 317 770 € 394 541 € 532 937 € 451 725 € 425 253 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
441 048 € 145 871 € 215 881 € 417 939 € 277 051 € 229 322 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
110 € 6 257 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 122 € 19 693 € 17 436 € 16 977 € 8 567 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 122 € 19 693 € 17 436 € 16 977 € 8 567 €