Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
239 047 000 € 226 747 000 € 171 726 000 € 164 183 000 € 171 362 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
178 756 000 € 172 949 000 € 119 129 000 € 113 564 000 € 110 113 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
94 000 € 66 000 € 83 000 € 16 000 € 33 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
94 000€ 66 000€ 83 000€ 16 000€ 33 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
177 318 000 € 172 310 000 € 118 131 000 € 112 604 000 € 109 107 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
29 098 000€ 28 717 000€ 39 537 000€ 42 120 000€ 43 737 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
146 424 000€ 141 894 000€ 74 922 000€ 65 765 000€ 63 718 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 796 000€ 1 309 000€ 3 672 000€ 4 719 000€ 1 652 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 344 000 € 963 000 € 915 000 € 944 000 € 973 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 344 000€ 963 000€ 915 000€ 944 000€ 973 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
60 010 000 € 53 651 000 € 51 918 000 € 50 018 000 € 60 648 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
37 034 000 € 33 530 000 € 32 357 000 € 31 678 000 € 28 538 000 €
035
B.I.1
Materiál
1 148 000€ 2 034 000€ 1 526 000€ 1 361 000€ 379 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
35 886 000€ 31 496 000€ 30 831 000€ 30 317 000€ 28 159 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 014 000 € 973 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 014 000€ 973 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 009 000 € 12 757 000 € 12 269 000 € 10 439 000 € 25 750 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 956 000 € 5 384 000 € 3 623 000 € 4 735 000 € 3 630 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 956 000€ 5 384 000€ 3 623 000€ 4 735 000€ 3 630 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 026 000€ 3 493 000€ 2 726 000€ 2 601 000€ 18 914 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 926 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 027 000€ 3 880 000€ 5 920 000€ 3 103 000€ 2 280 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 953 000 € 6 391 000 € 7 292 000 € 7 901 000 € 6 360 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 776 000€ 6 121 000€ 6 349 000€ 6 785 000€ 5 558 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
177 000€ 270 000€ 943 000€ 1 116 000€ 802 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
281 000 € 147 000 € 679 000 € 601 000 € 601 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
239 047 000 € 226 747 000 € 171 726 000 € 164 183 000 € 171 362 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
92 672 000 € 82 709 000 € 80 356 000 € 74 146 000 € 67 471 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
26 356 000€ 26 356 000€ 26 356 000€ 26 356 000€ 26 356 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-33 000€ -25 000€ 6 000€ 7 000€ 7 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 636 000 € 2 636 000 € 2 546 000 € 2 212 000 € 2 103 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 636 000€ 2 636 000€ 2 546 000€ 2 212 000€ 2 103 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
63 713 000 € 53 742 000 € 51 448 000 € 45 571 000 € 39 005 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
63 713 000€ 53 742 000€ 51 448 000€ 45 571 000€ 39 005 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
145 801 000 € 143 348 000 € 90 784 000 € 89 385 000 € 103 891 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
49 440 000 € 49 812 000 € 6 269 000 € 7 342 000 € 8 460 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
49 440 000€ 49 812 000€ 6 092 000€ 6 754 000€ 7 411 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 177 000€ 588 000€ 1 049 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 1 381 000 € 2 466 000 € 2 517 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
88 007 000 € 85 228 000 € 75 534 000 € 71 429 000 € 84 983 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
42 663 000 € 43 341 000 € 50 714 000 € 48 679 000 € 59 993 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 694 000€ 5 697 000€ 4 589 000€ 2 868 000€ 24 338 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 577 000€ 9 600 000€ 9 097 000€ 8 779 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 502 000€ 4 900 000€ 3 644 000€ 4 544 000€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 571 000€ 21 689 000€ 7 490 000€ 6 559 000€ 652 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 354 000 € 8 308 000 € 7 600 000 € 8 148 000 € 7 931 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
574 000 € 690 000 € 586 000 € 652 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé