Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
697 878 000 € 660 025 000 € 610 312 000 € 550 664 000 € 498 116 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
692 265 000€ 654 191 000€ 604 726 000€ 545 940 000€ 493 522 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 033 000€ 2 810 000€ 2 571 000€ 2 340 000€ 1 927 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 580 000€ 3 024 000€ 3 015 000€ 2 384 000€ 2 667 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
682 442 000 € 651 295 000 € 601 777 000 € 541 882 000 € 494 485 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
505 744 000€ 479 710 000€ 443 187 000€ 400 724 000€ 359 281 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 781 000€ 2 641 000€ 2 951 000€ 2 609 000€ 2 553 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
64 740 000€ 62 321 000€ 73 085 000€ 62 807 000€ 58 614 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
72 305 000 € 66 090 000 € 63 541 000 € 57 847 000 € 51 900 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
51 789 000€ 47 269 000€ 45 501 000€ 41 550 000€ 37 300 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 505 000€ 16 266 000€ 16 085 000€ 14 492 000€ 12 929 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 011 000€ 2 556 000€ 1 955 000€ 1 805 000€ 1 671 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 830 000€ 36 167 000€ 18 644 000€ 16 987 000€ 18 214 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 042 000€ 4 366 000€ 369 000€ 908 000€ 3 923 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 436 000 € 8 729 000 € 8 535 000 € 8 782 000 € 3 631 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
122 033 000 € 112 329 000 € 88 074 000 € 82 140 000 € 75 001 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
89 000 € 53 000 € 108 000 € 223 000 € 301 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
89 000 € 53 000 € 108 000 € 223 000 € 301 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 442 000 € 4 604 000 € 56 000 € 201 000 € 307 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 442 000 € 4 604 000 € 56 000 € 201 000 € 307 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 353 000 € -4 551 000 € 52 000 € 22 000 € -6 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 083 000 € 4 178 000 € 8 587 000 € 8 804 000 € 3 625 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 966 000 € 1 794 000 € 2 376 000 € 2 129 000 € 1 455 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 007 000€ 2 944 000€ 2 787 000€ 2 590 000€ 2 233 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-41 000€ -1 150 000€ -411 000€ -461 000€ -778 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 117 000 € 2 384 000 € 6 211 000 € 6 675 000 € 2 170 000 €