Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Industry Slovakia s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
31.08.2016
30.08.2017
31.08.2015
30.08.2016
31.08.2014
30.08.2015
31.08.2013
30.08.2014
31.08.2012
30.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
196 865 000 € 196 946 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
117 911 000 € 120 885 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
221 000 € 371 000 €
005
A.I.2
Software
154 000 € 336 000 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 000 € 4 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
63 000 € 31 000 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
117 690 000 € 120 514 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
44 476 000 € 44 888 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 955 000 € 70 816 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 259 000 € 4 810 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
78 280 000 € 75 626 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
49 024 000 € 42 917 000 €
032
B.I.1
Materiál
24 499 000 € 21 044 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 290 000 € 9 001 000 €
034
B.I.3
Výrobky
14 235 000 € 12 872 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
20 056 000 € 23 634 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 101 000 € 20 743 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 856 000 € 2 791 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
99 000 € 100 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 200 000 € 9 075 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 000 € 10 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 188 000 € 9 065 000 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
674 000 € 435 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
196 864 000 € 196 946 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
116 782 000 € 120 520 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
24 400 000 € 24 400 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
24 400 000 € 24 400 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-259 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-259 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
363 755 000 € 363 511 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
363 755 000 € 363 511 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-267 391 000 € -148 717 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-267 391 000 € -148 717 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 723 000 € -118 674 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
78 998 000 € 76 418 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 605 000 € 10 315 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 688 000 € 1 077 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 917 000 € 9 238 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
117 000 € 116 000 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
117 000 € 116 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
19 230 000 € 17 953 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 417 000 € 10 963 000 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 138 000 € 3 476 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 636 000 € 1 625 000 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
337 000 € 337 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 702 000 € 1 552 000 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
48 046 000 € 48 028 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 6 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 € 6 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 084 000 € 8 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé