Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Electrolux Professional s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 797 680 € 5 689 988 € 15 186 942 € 12 701 091 € 11 851 256 € 14 824 527 € 14 191 305 € 14 289 645 € 11 405 079 € 11 405 079 € 14 664 211 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
12 870 € 16 460 € 68 828 € 203 059 € 378 156 € 604 040 € 804 203 € 894 654 € 152 171 € 152 171 € 96 364 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
133 343 € 293 352 € 453 360 € 613 549 € 774 306 € 48 750 € 48 750 € 9 962 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
133 343€ 293 352€ 453 360€ 613 549€ 774 306€ 5 879€ 5 879€ 9 962€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
42 871€ 42 871€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
12 870 € 16 460 € 68 828 € 69 716 € 84 804 € 150 680 € 190 654 € 120 348 € 103 421 € 103 421 € 86 402 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 295€ 3 005€ 20 150€ 29 825€ 36 361€ 93 685€ 128 564€ 54 763€ 70 890€ 70 890€ 78 587€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10 575€ 13 455€ 43 312€ 39 891€ 48 443€ 56 995€ 62 090€ 58 224€ 32 531€ 32 531€ 7 815€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 366€ 7 361€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 759 482 € 5 613 070 € 15 088 511 € 12 472 381 € 11 447 225 € 14 197 179 € 13 372 835 € 13 381 533 € 11 196 851 € 11 196 851 € 14 549 162 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
938 874 € 461 500 € 647 292 € 728 472 € 334 286 € 324 267 € 189 583 € 297 815 € 1 914 761 € 1 914 761 € 2 155 799 €
032
B.I.1
Materiál
109€ 236€ 727€ 1 750€ 940€ -3 509€ -2 057€ 19 219€ 19 219€ 47 125€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
938 765€ 461 264€ 646 565€ 726 722€ 333 346€ 327 776€ 189 583€ 299 872€ 1 895 542€ 1 895 542€ 2 108 674€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
156 672 € 266 389 € 626 921 € 692 902 € 612 191 € 564 535 € 523 816 € 513 030 € 370 852 € 370 852 € 399 768 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
64 175€ 64 406€ 33 815€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
92 497€ 201 983€ 626 921€ 692 902€ 612 191€ 564 535€ 523 816€ 513 030€ 370 852€ 370 852€ 365 953€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 044 738 € 2 332 112 € 11 415 020 € 9 731 802 € 9 328 147 € 10 209 823 € 10 431 450 € 11 670 344 € 8 358 681 € 8 358 681 € 11 110 759 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 300 300€ 1 844 764€ 11 331 849€ 9 609 546€ 9 314 222€ 9 173 810€ 9 659 292€ 11 623 705€ 8 305 252€ 8 305 252€ 11 077 245€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
500 019€ 121 604€ 1 015 617€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
769 230€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
242 836€ 485 668€ 82 728€ 123€ 57€ 8 410€ 27 494€ 48 080€ 48 080€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 583€ 1 680€ 443€ 529€ 13 868€ 11 986€ 2 928€ 19 145€ 5 349€ 5 349€ 33 514€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 619 198 € 2 553 069 € 2 399 278 € 1 319 205 € 1 172 601 € 3 098 554 € 2 227 986 € 900 344 € 552 557 € 552 557 € 882 836 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 591€ 2 946€ 5 383€ 5 010€ 7 546€ 7 240€ 7 089€ 10 437€ 7 974€ 7 974€ 9 926€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 614 607€ 2 550 123€ 2 393 895€ 1 314 195€ 1 165 055€ 3 091 314€ 2 220 897€ 889 907€ 544 583€ 544 583€ 872 910€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
25 328 € 60 458 € 29 603 € 25 651 € 25 875 € 23 308 € 14 267 € 13 458 € 56 057 € 56 057 € 18 685 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 328€ 19 163€ 29 603€ 22 813€ 23 213€ 23 308€ 13 077€ 11 284€ 36 275€ 36 275€ 18 108€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
41 295€ 2 838€ 2 662€ 1 190€ 2 174€ 19 782€ 19 782€ 577€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 797 680 € 5 689 988 € 15 186 942 € 12 701 091 € 11 851 256 € 14 824 527 € 14 191 305 € 14 289 645 € 11 405 079 € 11 405 079 € 14 664 211 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 149 086 € 2 638 249 € 2 346 475 € 3 522 530 € 2 979 235 € 3 006 777 € 2 924 474 € 2 685 527 € 2 935 528 € 2 935 528 € 2 973 855 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 €
069
A.I.1
Základné imanie
829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 € 194 326 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 € 83 016 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 531 059 € 1 132 277 € 1 132 277 € 1 132 277 € 1 132 277 € 1 132 277 € 1 132 276 € 1 132 276 € 1 132 276 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 531 059€ 1 132 277€ 1 132 277€ 1 132 277€ 1 132 277€ 1 132 277€ 1 132 276€ 1 132 276€ 1 132 276€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
510 837 € 1 531 059 € 1 239 285 € 1 283 063 € 739 768 € 767 310 € 685 007 € 446 060 € 696 062 € 696 062 € 734 389 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 648 261 € 3 051 739 € 12 840 467 € 9 178 561 € 8 872 021 € 11 809 302 € 11 122 103 € 11 627 984 € 8 116 274 € 8 116 274 € 11 690 356 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
106 473 € 117 713 € 2 605 132 € 2 714 890 € 2 476 400 € 2 225 111 € 2 270 385 € 2 234 904 € 1 545 605 € 1 545 605 € 1 415 519 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
22 448€ 15 236€ 30 667€ 38 195€ 80 216€ 110 583€ 199 923€ 250 736€ 191 361€ 191 361€ 75 622€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
67 164€ 66 865€ 475 849€ 567 720€ 756 861€ 654 062€ 630 458€ 768 389€ 740 692€ 740 692€ 843 732€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
16 861€ 35 612€ 2 098 616€ 2 108 975€ 1 639 323€ 1 460 466€ 1 440 004€ 1 215 779€ 613 552€ 613 552€ 496 165€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
539 € 308 € 1 318 € 1 850 € 1 470 € 1 352 € 1 292 € 1 880 € 1 298 € 1 298 € 2 025 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
539€ 308€ 1 318€ 1 850€ 1 470€ 1 352€ 1 292€ 1 880€ 1 298€ 1 298€ 2 025€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 541 249 € 2 933 718 € 10 234 017 € 6 461 821 € 6 394 151 € 9 582 839 € 8 850 426 € 9 391 200 € 6 569 371 € 6 569 371 € 10 271 775 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 484 047€ 2 875 020€ 6 625 123€ 6 056 875€ 4 778 596€ 9 395 772€ 8 415 661€ 8 471 893€ 5 913 086€ 5 913 086€ 7 673 235€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
167 335€ 197 243€ 197 243€ 660 514€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 201 574€ 1 165 148€ 593 787€ 1 200 290€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
29 266€ 30 444€ 39 566€ 37 894€ 38 030€ 31 706€ 36 176€ 32 720€ 83 305€ 83 305€ 109 415€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 711€ 20 499€ 31 397€ 34 806€ 45 977€ 19 100€ 19 479€ 26 139€ 34 945€ 34 945€ 33 828€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 225€ 7 755€ 336 250€ 332 246€ 357 299€ 127 852€ 369 566€ 99 326€ 345 916€ 345 916€ 594 215€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
107€ 9 101€ 8 409€ 9 544€ -5 124€ -5 124€ 278€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 037 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 037€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
333 € 8 448 € 144 728 € -23 866 € 353 277 € 353 277 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
319€ 26€ 144 728€ 353 277€ 353 277€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
-23 866€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
14€ 8 422€