Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Electrolux Professional s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 797 680 € 5 689 988 € 15 186 942 € 12 701 091 € 11 851 256 € 14 824 527 € 14 191 305 € 14 313 510 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 870 € 16 460 € 68 828 € 203 059 € 378 156 € 604 040 € 804 203 € 894 654 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
133 343 € 293 352 € 453 360 € 613 549 € 774 306 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
133 343€ 293 352€ 453 360€ 613 549€ 774 306€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 870 € 16 460 € 68 828 € 69 716 € 84 804 € 150 680 € 190 654 € 120 348 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 295€ 3 005€ 20 150€ 29 825€ 36 361€ 93 685€ 128 564€ 54 763€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10 575€ 13 455€ 43 312€ 39 891€ 48 443€ 56 995€ 62 090€ 58 224€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 366€ 7 361€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 759 482 € 5 613 070 € 15 088 511 € 12 472 381 € 11 447 225 € 14 197 179 € 13 372 835 € 13 381 532 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
938 874 € 461 500 € 647 292 € 728 472 € 334 286 € 324 267 € 189 583 € 297 816 €
035
B.I.1
Materiál
109€ 236€ 727€ 1 750€ 940€ -3 509€ -2 057€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
938 765€ 461 264€ 646 565€ 726 722€ 333 346€ 327 776€ 189 583€ 299 873€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
156 672 € 266 389 € 626 921 € 692 902 € 612 191 € 564 535 € 523 816 € 513 030 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
64 175 € 64 406 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
64 175€ 64 406€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
92 497€ 201 983€ 626 921€ 692 902€ 612 191€ 564 535€ 523 816€ 513 030€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 044 738 € 2 332 112 € 11 415 020 € 9 731 802 € 9 328 147 € 10 209 823 € 10 431 450 € 11 670 342 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 300 300 € 1 844 764 € 11 331 849 € 9 609 546 € 9 314 222 € 9 173 810 € 9 659 292 € 11 623 702 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
111 932€ 226 874€ 173 161€ 264 687€ 232 914€ 49 754€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 188 368€ 1 617 890€ 11 158 688€ 9 344 859€ 9 081 308€ 9 124 056€ 9 659 292€ 11 623 702€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
500 019€ 121 604€ 1 015 617€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
769 230€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
242 836€ 485 668€ 82 728€ 123€ 57€ 8 410€ 27 494€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 583€ 1 680€ 443€ 529€ 13 868€ 11 986€ 2 928€ 19 146€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 619 198 € 2 553 069 € 2 399 278 € 1 319 205 € 1 172 601 € 3 098 554 € 2 227 986 € 900 344 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 591€ 2 946€ 5 383€ 5 010€ 7 546€ 7 240€ 7 089€ 10 436€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 614 607€ 2 550 123€ 2 393 895€ 1 314 195€ 1 165 055€ 3 091 314€ 2 220 897€ 889 908€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
25 328 € 60 458 € 29 603 € 25 651 € 25 875 € 23 308 € 14 267 € 37 324 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 328€ 19 163€ 29 603€ 22 813€ 23 213€ 23 308€ 13 077€ 11 284€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
41 295€ 2 838€ 2 662€ 1 190€ 26 040€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 797 680 € 5 689 988 € 15 186 942 € 12 701 091 € 11 851 256 € 14 824 527 € 14 191 305 € 14 313 510 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 149 086 € 2 638 249 € 2 346 475 € 3 522 530 € 2 979 235 € 3 006 777 € 2 924 474 € 2 685 527 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 €
082
A.I.1
Základné imanie
829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€ 194 326€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€ 31€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 531 059 € 1 132 277 € 1 132 277 € 1 132 277 € 1 132 277 € 1 132 277 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 531 059€ 1 132 277€ 1 132 277€ 1 132 277€ 1 132 277€ 1 132 277€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
510 837 € 1 531 059 € 1 239 285 € 1 283 063 € 739 768 € 767 310 € 685 007 € 446 060 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 648 261 € 3 051 739 € 12 840 467 € 9 178 561 € 8 872 021 € 11 809 302 € 11 122 103 € 11 627 983 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
539 € 308 € 1 318 € 1 850 € 1 470 € 1 352 € 1 292 € 1 880 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
539€ 308€ 1 318€ 1 850€ 1 470€ 1 352€ 1 292€ 1 880€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
67 164 € 66 865 € 475 849 € 567 720 € 756 861 € 654 062 € 630 458 € 768 389 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
67 164€ 66 865€ 475 849€ 567 720€ 756 861€ 654 062€ 630 458€ 768 389€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 541 249 € 2 933 718 € 10 234 017 € 6 461 821 € 6 394 151 € 9 582 839 € 8 850 426 € 9 391 200 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 484 047 € 2 875 020 € 6 625 123 € 6 056 875 € 4 778 596 € 9 395 772 € 8 415 661 € 8 639 228 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
712 445€ 2 143 690€ 4 783 913€ 3 578 246€ 2 923 958€ 8 271 010€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
771 602€ 731 330€ 1 841 210€ 2 478 629€ 1 854 638€ 1 124 762€ 8 415 661€ 8 639 228€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 201 574€ 1 165 148€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
593 787€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
29 266€ 30 444€ 39 566€ 37 894€ 38 030€ 31 706€ 36 176€ 32 720€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 711€ 20 499€ 31 397€ 34 806€ 45 977€ 19 100€ 19 479€ 26 139€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 225€ 7 755€ 336 250€ 332 246€ 357 299€ 127 852€ 369 566€ 99 326€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
107€ 9 101€ 8 409€ 9 544€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
39 309 € 50 848 € 2 129 283 € 2 147 170 € 1 719 539 € 1 571 049 € 1 639 927 € 1 466 514 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 448€ 15 236€ 30 667€ 38 195€ 80 216€ 110 583€ 199 923€ 250 736€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 861€ 35 612€ 2 098 616€ 2 108 975€ 1 639 323€ 1 460 466€ 1 440 004€ 1 215 778€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
333 € 8 448 € 144 728 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
319€ 26€ 144 728€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14€ 8 422€