Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Electrolux Professional s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 595 850€ 45 388 461€ 60 946 154€ 50 068 332€ 46 618 079€ 44 644 587€ 43 241 287€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 632 244 € 57 055 279 € 60 946 044 € 50 067 849 € 46 632 211 € 44 654 820 € 43 241 287 € 39 999 313 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 302 582€ 45 063 151€ 59 766 027€ 48 887 167€ 45 361 003€ 43 581 001€ 42 181 804€ 38 780 048€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
293 268€ 325 310€ 332 698€ 342 216€ 392 747€ 256 318€ 200 668€ 223 895€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 094€ 6 497€ 10 875€ 2 042€ 5 432€ 11 811€ 2 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
32 300€ 11 660 321€ 847 319€ 827 591€ 876 419€ 812 069€ 847 004€ 993 120€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 969 905 € 55 021 304 € 59 168 155 € 48 365 584 € 45 545 455 € 43 596 279 € 42 200 303 € 39 235 680 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 723 996€ 37 335 541€ 49 043 085€ 39 093 326€ 36 186 253€ 35 091 946€ 34 335 558€ 30 965 626€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 194€ 457 765€ 618 104€ 796 210€ 835 391€ 921 399€ 711 170€ 696 052€
13
C.
Opravné položky k zásobám
75 504€ 47 034€ 71 098€ 47 005€ -2 808€ 11 343€ -38 035€ -105 488€
14
D.
Služby
2 425 468€ 4 398 136€ 6 944 868€ 5 500 089€ 5 447 178€ 4 756 481€ 4 537 550€ 4 864 131€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
648 326 € 1 411 754 € 1 586 421 € 1 848 400 € 1 644 850 € 1 514 225 € 1 498 097 € 1 435 741 €
16
E.1.
Mzdové náklady
465 027€ 1 042 518€ 1 154 526€ 1 373 566€ 1 236 055€ 1 149 412€ 1 141 334€ 1 066 515€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
170 036€ 348 376€ 399 702€ 428 068€ 385 093€ 343 105€ 335 956€ 347 117€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 263€ 20 860€ 32 193€ 46 766€ 23 702€ 21 708€ 20 807€ 22 109€
20
F.
Dane a poplatky
708€ 100€ 4 559€ 2 145€ 15 366€ 4 313€ 7 186€ 6 760€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 589€ 18 096€ 156 910€ 190 728€ 225 885€ 233 516€ 227 245€ 65 935€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 589€ 18 096€ 156 910€ 190 728€ 225 885€ 233 516€ 227 245€ 65 935€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 070€ 25 723€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-26 169€ -101 408€ -25 857€ 26 339€ 134 760€ 89 613€ -35 618€ -56 071€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 289€ 11 454 286€ 768 967€ 861 342€ 1 058 580€ 973 443€ 955 080€ 1 337 271€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
662 339 € 2 033 975 € 1 777 889 € 1 702 265 € 1 086 756 € 1 058 541 € 1 040 984 € 763 633 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 300 688 € 3 149 985 € 3 421 570 € 3 792 753 € 3 287 736 € 3 056 150 € 2 836 229 € 2 583 622 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
75 092 € 21 459 € 13 937 € 48 344 € 3 531 € 29 712 € 8 803 € 36 710 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 95 € 174 € 212 € 87 € -175 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
6€ 95€ 174€ 212€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
87€ -175€
42
XII.
Kurzové zisky
75 086€ 21 046€ 13 827€ 47 861€ 3 531€ 29 602€ 8 784€ 36 863€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
318€ -64€ 271€ 23€ 19€ 22€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
85 243 € 55 720 € 64 863 € 43 832 € 27 320 € 25 205 € 30 698 € 124 360 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 372 € 18 852 € 4 918 € 6 875 € 2 075 € 3 298 € 8 342 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
10 339€ 18 849€ 4 912€ 6 470€ 2 075€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
33€ 3€ 6€ 405€ 3 298€ 8 342€
52
O.
Kurzové straty
79 364€ 33 634€ 30 518€ 26 569€ 11 565€ 12 585€ 16 205€ 103 419€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 879€ 11 714€ 15 493€ 12 345€ 8 880€ 10 545€ 11 195€ 12 599€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 151 € -34 261 € -50 926 € 4 512 € -23 789 € 4 507 € -21 895 € -87 650 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
652 188 € 1 999 714 € 1 726 963 € 1 706 777 € 1 062 967 € 1 063 048 € 1 019 089 € 675 983 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
141 351 € 468 655 € 487 678 € 423 714 € 323 199 € 295 738 € 334 082 € 229 923 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
31 865€ 43 717€ 421 697€ 504 425€ 370 854€ 336 458€ 344 868€ 313 759€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
109 486€ 424 938€ 65 981€ -80 711€ -47 655€ -40 720€ -10 786€ -83 836€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
510 837 € 1 531 059 € 1 239 285 € 1 283 063 € 739 768 € 767 310 € 685 007 € 446 060 €