Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

G & G Computers spol. s r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2016
31.12.2016
-
-
-
-
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
0 € 486 066 € 365 336 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 4 723 € 4 723 € 4 723 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 4 723 € 4 723 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 723 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
0 € 100 849 € 479 828 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 33 506 € 27 479 € 359 098 €
034
B.I.3
Výrobky
1 452 € 1 451 €
036
B.I.5
Tovar
35 500 € 29 708 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-3 446 € -3 680 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
0 € 63 218 € 417 037 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
62 387 € 416 140 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
333 € 333 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
498 € 564 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
0 € 4 125 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 515 € 1 515 € 1 515 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 515 € 1 515 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 365 336 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
0 € 42 117 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
0 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 363 281 € 363 280 € 363 281 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
363 281 € 363 280 € 363 281 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 4 324 € 4 324 € 4 324 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 324 € 4 324 € 4 324 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € -313 711 € -332 127 € -322 746 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-313 711 € -332 127 € -322 746 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
0 € -9 381 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
0 € 50 591 € 428 845 € 323 219 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 3 319 € 6 638 € 6 637 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 319 € 3 320 € 3 319 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 318 € 3 318 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 357 € 357 € 357 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
357 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
357 € 357 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
309 823 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
0 € 46 915 € 415 448 € 265 584 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
0 € 5 534 € 365 809 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
606 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
606 € 606 € 4 526 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 501 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 575 € 7 574 € 2 926 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 501 € 1 446 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 487 € 32 234 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
966 € 2 237 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
32 234 € 32 234 € 6 402 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 6 402 € 6 402 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 € 6 402 €