Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
60 058 € 116 961 € 182 934 € 108 035 € 220 621 € 255 973 € 504 852 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 437 € 12 994 € 54 617 € 70 459 € 70 571 € 62 631 € 103 102 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 437 € 12 994 € 45 477 € 70 459 € 70 571 € 62 631 € 103 102 €
012
A.II.1
Pozemky
2 178€ 11 100€
013
A.II.2
Stavby
2 178€ 73 023€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 437€ 12 994€ 45 477€ 70 459€ 68 393€ 49 353€ 30 079€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
9 140 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
9 140€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
57 621 € 103 967 € 128 317 € 37 576 € 150 050 € 109 152 € 360 390 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 773 € 2 773 € 2 773 € 83 493 € 67 102 € 45 689 €
032
B.I.1
Materiál
64 329€ 42 916€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
2 773€ 2 773€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
31 991 € 31 438 € 30 298 € 25 827 € 34 829 € 593 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
593€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 572 € 2 998 € 22 611 € 8 789 € 4 768 € 41 141 € 126 181 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 598€ 2 598€ 4 558€ 3 933€ 2 990€ 41 141€ 5 071€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
974€ 309€ 17 931€ 3 516€ 621€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 111€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
91€ 122€ 1 340€ 1 157€ 119 995€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 058 € 66 758 € 72 635 € 187 € 26 960 € 316 € 188 520 €
056
B.IV.1
Peniaze
22 058€ 66 758€ 72 635€ 187€ 26 960€ 316€ 121 350€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 67 170€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
84 190 € 41 360 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 447€ 1 865€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
82 743€ 39 495€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
60 058 € 116 961 € 182 934 € 108 035 € 220 621 € 255 973 € 504 852 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-74 721 € -84 383 € -19 064 € 1 557 € 11 591 € 15 845 € 15 446 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 970 € 6 971 € 6 971 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 971€ 6 971€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
-9 703 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-88 291 € -33 006 € -12 385 € -2 350 € -2 505 € 1 504 € 994 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
144 418€ 143 908€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-142 914€ -142 914€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 663 € -65 319 € -20 621 € -10 035 € 155 € 399 € 510 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
134 779 € 201 344 € 201 998 € 106 478 € 209 030 € 240 128 € 489 406 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 067 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 067€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
40 912 € 52 617 € 64 227 € 47 334 € 21 861 € 414 € 336 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
414€ 336€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
93 867 € 124 188 € 113 502 € 44 471 € 173 472 € 238 410 € 389 017 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 167€ 13 635€ 39 170€ 15 632€ 4 242€ 98 190€ 28 519€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 939€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
54 381€ 94 933€ 59 730€ 14 118€ 147 137€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
106 087€ 347 298€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 515€ 14 515€ 12 969€ 12 905€ 12 859€ 14 477€ 3 798€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 904€ 3 537€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
804€ 1 105€ 1 633€ 1 816€ 9 234€ 6 652€ 2 569€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 100€ 357€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
24 539 € 24 269 € 14 673 € 13 697 € 1 304 € 95 986 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
95 986€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
24 539€ 24 269€ 14 673€ 13 697€ 1 304€