Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 421€ 41 707€ 38 462€ 40 644€ 75 580€ 59 547€ 20 242€ 18 795€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 200€ 23 167€ 36 580€ 10 600€ 15 049€ 18 037€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
7 421 € 10 507 € 15 295 € 4 064 € 64 980 € 59 547 € 5 193 € 758 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
197 943 € 577 377 € 416 127 € 377 055 € 425 086 € 663 867 € 354 776 € 422 754 € 230 404 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
197 943€ 577 377€ 416 127€ 377 055€ 425 086€ 663 867€ 354 776€ 422 754€ 230 404€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
186 365 € 412 471 € 269 012 € 249 903 € 363 696 € 531 618 € 218 104 € 311 531 € 102 804 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
81 099€ 109 814€ 116 576€ 103 106€ 203 769€ 283 279€ 104 591€ 53 459€ 50 088€
10
B.2
Služby
105 266€ 302 657€ 152 436€ 146 797€ 159 927€ 248 339€ 113 513€ 258 072€ 52 716€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 999 € 175 413 € 162 410 € 131 216 € 126 370 € 191 796 € 141 865 € 111 981 € 127 600 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
102 724 € 76 042 € 83 397 € 95 042 € 79 319 € 102 738 € 109 320 € 108 674 € 74 390 €
13
C.1
Mzdové náklady
73 011€ 77 317€ 76 703€ 52 914€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
25 071€ 26 818€ 26 802€ 18 234€
16
C.4
Sociálne náklady
4 656€ 5 185€ 5 169€ 3 242€
17
D
Dane a poplatky
8 069€ 6 130€ 6 841€ 5 965€ 5 946€ 5 785€ 6 277€ 5 534€ 5 637€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 466€ 16 927€ 23 457€ 22 381€ 20 328€ 11 100€ 3 646€ 16 285€ 20 675€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
46 621€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 812€ 2 654€ 6 023€ 6 888€ 13 590€ 45€ 51€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 948€ 4 315€ 2 051€ 608€ 6 478€ 2 159€ 1€ 30€ 647€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-98 396 € 74 653 € 52 687 € 14 108 € 27 889 € 70 059 € -24 000 € -18 491 € 26 252 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
96€ 1€ 2€ 1€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
44€
41
O
Kurzové straty
1€ 30€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
541€ 276€ 44€ 397€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 849€ 4 214€ 5 366€ 4 893€ 5 415€ 6 916€ 7 318€ 5 724€ 5 589€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 753 € -4 214 € -5 367 € -4 352 € -5 414 € -6 914 € -7 041 € -5 664 € -5 191 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-103 149 € 70 439 € 47 320 € 9 756 € 22 475 € 63 145 € -31 041 € -24 155 € 21 061 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 077 € 10 968 € 2 759 € 8 014 € 14 858 € 960 € 4 216 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 077€ 10 968€ 2 759€ 8 014€ 14 858€ 960€ 4 216€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-103 149 € 54 362 € 36 352 € 6 997 € 14 461 € 48 287 € -32 001 € -24 155 € 16 845 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
2 319€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
2 319 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
2 319 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-103 149 € 70 439 € 47 320 € 9 756 € 22 475 € 63 145 € -31 041 € -21 836 € 21 061 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-103 149 € 54 362 € 36 352 € 6 997 € 14 461 € 48 287 € -32 001 € -21 836 € 16 845 €