Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KMV BEV SK s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 708 310 € 21 496 285 € 22 448 383 € 25 952 850 € 18 348 165 € 16 870 308 € 14 983 523 € 14 785 095 € 14 060 757 € 12 665 018 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 803 786 € 11 109 242 € 11 748 431 € 12 453 337 € 5 481 654 € 5 728 198 € 5 480 321 € 5 394 437 € 5 415 220 € 5 532 525 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 058 428 € 5 544 559 € 6 038 646 € 6 537 978 € 198 447 € 241 434 € 223 451 € 165 046 € 78 901 € 46 395 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
53 417€ 84 544€ 123 627€ 167 956€ 198 447€ 240 824€ 190 222€ 61 169€ 48 606€ 40 887€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 610€ 1 834€ 3 058€ 4 283€ 5 508€
007
A.I.4
Goodwill
5 005 011€ 5 460 015€ 5 915 019€ 6 370 022€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
31 395€ 100 819€ 26 012€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 740 711 € 5 500 036 € 5 705 138 € 5 910 712 € 5 278 560 € 5 482 117 € 5 252 223 € 5 224 744 € 5 331 672 € 5 481 483 €
012
A.II.1
Pozemky
165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
013
A.II.2
Stavby
2 541 195€ 2 667 010€ 2 789 350€ 2 910 200€ 2 497 946€ 2 530 723€ 2 615 259€ 2 556 994€ 2 619 988€ 2 721 749€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 384 953€ 2 238 757€ 2 400 047€ 2 495 166€ 2 366 204€ 2 223 746€ 2 308 646€ 2 249 729€ 2 268 116€ 2 366 732€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
648 593€ 423 018€ 349 771€ 339 376€ 248 440€ 561 678€ 162 348€ 252 051€ 277 598€ 227 032€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 281€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 647 € 64 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 € 4 647 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
60 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 673 148 € 7 671 794 € 7 939 330 € 10 293 045 € 10 626 040 € 8 782 099 € 7 394 587 € 7 478 860 € 7 128 859 € 5 223 201 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 470 955 € 1 093 351 € 1 212 091 € 1 302 249 € 875 842 € 881 039 € 546 489 € 729 842 € 784 126 € 662 293 €
035
B.I.1
Materiál
757 341€ 463 407€ 329 231€ 267 918€ 67 316€ 77 265€ 25 871€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 713 614€ 629 944€ 882 860€ 1 034 331€ 808 526€ 803 774€ 520 618€ 729 842€ 784 126€ 662 293€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 171 287 € 1 124 906 € 1 077 430 € 1 077 430 € 1 077 430 € 303 950 € 303 950 € 426 527 € 392 217 € 392 217 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 171 287€ 1 124 906€ 1 077 430€ 1 077 430€ 1 077 430€ 303 950€ 303 950€ 426 527€ 392 217€ 392 217€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 669 332 € 3 786 361 € 4 669 758 € 4 477 878 € 6 134 005 € 6 071 577 € 4 596 580 € 3 425 781 € 3 270 560 € 2 248 111 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 377 130 € 3 722 197 € 4 626 307 € 4 451 799 € 5 185 276 € 5 988 051 € 4 444 831 € 3 286 128 € 3 102 178 € 2 141 562 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
141 344€ 39 598€ 392 945€ 688 569€ 60 886€ 31 491€ 11 621€ 59 441€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 235 786€ 3 682 599€ 4 233 362€ 3 763 230€ 5 124 390€ 5 956 560€ 4 433 210€ 3 226 687€ 3 102 178€ 2 141 562€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
900 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
158 024€ 17 107€ 66 412€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
134 178€ 64 164€ 43 451€ 26 079€ 48 729€ 66 419€ 85 337€ 139 653€ 168 382€ 106 549€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 361 574 € 1 667 176 € 980 051 € 3 435 488 € 2 538 763 € 1 525 533 € 1 947 568 € 2 896 710 € 2 681 956 € 1 920 580 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 043€ 3 324€ 3 149€ 1 842€ 2 373€ 799€ 242€ 11 566€ 12 406€ 1 803€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 358 531€ 1 663 852€ 976 902€ 3 433 646€ 2 536 390€ 1 524 734€ 1 947 326€ 2 885 144€ 2 669 550€ 1 918 777€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 231 376 € 2 715 249 € 2 760 622 € 3 206 468 € 2 240 471 € 2 360 011 € 2 108 615 € 1 911 798 € 1 516 678 € 1 909 292 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 577 559€ 1 441 384€ 1 525 890€ 1 341 239€ 1 173 570€ 1 090 911€ 1 251 034€ 1 166 085€ 874 628€ 1 161 983€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
742 354€ 737 452€ 740 159€ 682 262€ 728 503€ 687 760€ 670 839€ 627 698€ 602 739€ 743 568€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
727€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
911 463€ 535 686€ 494 573€ 1 182 967€ 338 398€ 581 340€ 186 742€ 118 015€ 39 311€ 3 741€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 708 310 € 21 496 285 € 22 448 383 € 25 952 850 € 18 348 165 € 16 870 308 € 14 983 523 € 14 785 095 € 14 060 757 € 12 665 018 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 443 213 € -234 636 € -1 912 582 € -1 288 982 € 7 900 235 € 4 327 369 € 6 542 981 € 6 920 493 € 6 598 785 € 6 897 768 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 € 52 249 718 €
082
A.I.1
Základné imanie
52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€ 52 249 718€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
9 156 000€ 4 792 992€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
83 897 € 138 641 € 138 641 € 138 641 € 122 555 € 122 555 € 122 555 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
83 897€ 138 641€ 138 641€ 138 641€ 122 555€ 122 555€ 122 555€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-52 568 251 € -54 162 299 € -53 538 701 € -51 686 944 € -48 060 990 € -45 845 378 € -45 467 866 € -45 773 488 € -45 474 505 € -45 108 976 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 594 048€ 4 769 207€ 4 769 207€ 4 769 207€ 4 463 585€ 4 463 585€ 4 463 585€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54 162 299€ -54 162 299€ -53 538 701€ -51 686 944€ -52 830 197€ -50 614 585€ -50 237 073€ -50 237 073€ -49 938 090€ -49 572 561€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 478 151 € 1 677 945 € -623 599 € -1 851 756 € -1 220 126 € -2 215 612 € -377 512 € 321 708 € -298 983 € -365 529 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 265 097 € 21 730 921 € 24 360 965 € 27 241 832 € 10 447 930 € 12 542 939 € 8 440 347 € 7 864 602 € 7 461 972 € 5 767 058 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 640 € 4 102 € 3 231 € 3 138 € 908 € 296 829 € 341 650 € 333 547 € 293 812 € 257 540 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
293 471€ 333 923€ 323 284€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
281 336€ 247 677€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 640€ 4 102€ 3 231€ 3 138€ 908€ 3 358€ 7 727€ 10 263€ 12 476€ 9 863€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
47 737 € 70 302 € 92 608 € 63 231 € 27 054 € 43 124 € 38 138 € 44 372 € 30 287 € 42 883 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
47 737€ 70 302€ 92 608€ 63 231€ 27 054€ 43 124€ 38 138€ 44 372€ 30 287€ 42 883€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 297 985€ 9 156 143€ 10 014 301€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 287 209 € 8 407 724 € 10 546 729 € 12 178 063 € 7 197 126 € 11 568 906 € 7 720 190 € 7 147 648 € 5 858 608 € 3 031 332 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 841 004 € 2 536 893 € 3 551 433 € 4 161 128 € 6 135 102 € 10 556 331 € 6 960 636 € 6 454 894 € 5 207 659 € 2 568 466 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 189 387€ 261 216€ 422 658€ 1 253 838€ 2 334 065€ 4 936 554€ 2 778 179€ 2 465 446€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 651 617€ 2 275 677€ 3 128 775€ 2 907 290€ 3 801 037€ 5 619 777€ 4 182 457€ 3 989 448€ 5 207 659€ 2 568 466€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 007 053€ 4 054 038€ 5 847 397€ 6 921 211€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
280 418€ 314 585€ 214 928€ 235 836€ 171 922€ 170 152€ 161 364€ 147 849€ 142 252€ 132 117€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
185 885€ 179 197€ 151 468€ 168 458€ 126 275€ 120 866€ 109 182€ 104 203€ 99 093€ 92 499€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
972 849€ 1 323 011€ 781 503€ 691 056€ 763 774€ 721 239€ 488 839€ 440 452€ 409 272€ 237 929€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
374€ 53€ 318€ 169€ 250€ 332€ 321€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 925 511 € 4 092 650 € 3 704 096 € 4 327 140 € 3 220 688 € 630 500 € 337 027 € 336 553 € 1 277 492 € 2 435 303 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
113 471€ 104 189€ 93 545€ 142 116€ 52 857€ 60 290€ 56 160€ 43 509€ 735 923€ 1 906 724€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 812 040€ 3 988 461€ 3 610 551€ 4 185 024€ 3 167 831€ 570 210€ 280 867€ 293 044€ 541 569€ 528 579€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
858 158€ 858 158€ 655 959€ 2 154€ 3 580€ 3 342€ 2 482€ 1 773€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
195 € 192 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
195€ 192€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé