Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KMV BEV SK s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
66 204 069€ 56 406 797€ 44 731 967€ 40 726 120€ 41 751 868€ 37 689 242€ 33 402 862€ 31 026 905€ 27 408 261€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
66 345 618 € 56 409 291 € 46 280 099 € 44 012 554 € 42 751 931 € 38 382 593 € 33 730 560 € 31 278 694 € 27 604 294 € 24 001 808 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
64 371 841€ 54 960 944€ 44 731 967€ 40 726 120€ 41 751 868€ 37 689 242€ 33 402 862€ 31 022 479€ 27 408 261€ 23 860 269€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 426€ 4 446€ 4 334€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
756 713€ 218 871€ 65 904€ 207 795€ 12 997€ 11 050€ 17 185€ 11 987€ 871€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 217 064€ 1 229 476€ 1 482 228€ 3 078 639€ 987 066€ 682 301€ 310 513€ 251 789€ 179 600€ 136 334€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
67 642 158 € 53 890 563 € 46 581 530 € 45 428 187 € 44 632 931 € 40 449 457 € 33 914 279 € 30 717 230 € 27 722 951 € 24 302 004 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39 187 261€ 28 150 973€ 26 569 387€ 23 422 622€ 23 079 350€ 21 215 204€ 17 502 938€ 15 401 409€ 12 976 725€ 10 904 978€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 765 291€ 1 311 201€ 1 073 575€ 1 235 097€ 1 159 341€ 1 201 537€ 1 043 163€ 975 227€ 1 178 184€ 1 487 503€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-169 182€ 253 862€ 1 887€ -7 238€ 4 990€ 7 497€ -498€ -4 167€ 4 457€ -4 078€
14
D.
Služby
17 000 682€ 15 119 360€ 11 400 878€ 11 850 032€ 14 406 637€ 12 720 372€ 10 394 103€ 9 750 671€ 9 187 327€ 7 691 083€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 578 314 € 5 925 609 € 5 746 269 € 6 079 480 € 4 385 318 € 3 916 256 € 3 681 735 € 3 369 824 € 3 263 308 € 3 182 991 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 482 340€ 4 161 927€ 4 005 957€ 4 266 623€ 3 096 325€ 2 785 228€ 2 596 653€ 2 400 316€ 2 294 202€ 2 206 953€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 666 487€ 1 542 666€ 1 439 864€ 1 530 228€ 1 128 674€ 1 005 863€ 938 794€ 857 841€ 842 907€ 816 749€
19
E.4.
Sociálne náklady
429 487€ 221 016€ 300 448€ 282 629€ 160 319€ 125 165€ 146 288€ 111 667€ 126 199€ 159 289€
20
F.
Dane a poplatky
68 141€ 70 663€ 60 308€ 71 810€ 45 863€ 55 741€ 55 692€ 77 145€ 75 392€ 51 309€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 357 650€ 1 441 229€ 1 411 924€ 1 321 879€ 873 808€ 873 392€ 815 350€ 851 214€ 848 771€ 833 555€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 358 623€ 1 441 964€ 1 407 579€ 1 325 314€ 876 624€ 873 392€ 815 350€ 851 214€ 848 771€ 833 555€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-973€ -735€ 4 345€ -3 435€ -2 816€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
803 866€ 235 693€ 71 745€ 229 785€ 14 272€ 11 050€ 16 734€ 5 351€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-105 275€ 174 769€ -191 984€ 460 371€ -75 270€ 3 800€ 27 095€ 115 399€ 74 393€ 44 458€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 155 410€ 1 207 204€ 437 541€ 764 349€ 738 622€ 444 608€ 377 967€ 180 508€ 109 043€ 110 205€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 296 540 € 2 518 728 € -301 431 € -1 415 633 € -1 881 000 € -2 066 864 € -183 719 € 561 464 € -118 657 € -300 196 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 587 789 € 10 125 548 € 5 686 240 € 4 225 607 € 3 101 550 € 2 544 632 € 4 463 156 € 4 903 765 € 4 066 014 € 3 785 117 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
33 699 € 8 505 € 83 302 € 33 242 € 208 859 € 182 374 € 156 290 € 98 295 € 102 428 € 140 086 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
912 € 727 € 3 € 442 € 52 € 4 € 9 € 9 € 116 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€ 442€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
912€ 727€ 52€ 4€ 9€ 9€ 116€
42
XII.
Kurzové zisky
32 787€ 7 778€ 83 299€ 32 800€ 208 807€ 182 374€ 156 286€ 98 286€ 102 419€ 139 970€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
363 756 € 415 440 € 405 470 € 469 365 € 321 465 € 328 242 € 206 568 € 287 888 € 279 872 € 205 397 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
110 074 € 255 908 € 273 359 € 291 669 € 4 419 € 8 679 € 9 883 € 9 509 € 8 544 € 7 546 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
54 184€ 25 324€ 12 473€ 27 281€ 4 419€ 8 663€ 9 883€ 9 509€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
55 890€ 230 584€ 260 886€ 264 388€ 16€ 8 544€ 7 546€
52
O.
Kurzové straty
130 414€ 104 383€ 82 817€ 135 455€ 285 849€ 295 158€ 175 611€ 257 551€ 243 370€ 172 864€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
123 268€ 55 149€ 49 294€ 42 241€ 31 197€ 24 405€ 21 074€ 20 828€ 27 958€ 24 987€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-330 057 € -406 935 € -322 168 € -436 123 € -112 606 € -145 868 € -50 278 € -189 593 € -177 444 € -65 311 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 626 597 € 2 111 793 € -623 599 € -1 851 756 € -1 993 606 € -2 212 732 € -233 997 € 371 871 € -296 101 € -365 507 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-148 446 € 433 848 € -773 480 € 2 880 € 143 515 € 50 163 € 2 882 € 22 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-102 065€ 481 324€ 2 880€ 20 939€ 84 473€ 2 882€ 22€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-46 381€ -47 476€ -773 480€ 122 576€ -34 310€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 478 151 € 1 677 945 € -623 599 € -1 851 756 € -1 220 126 € -2 215 612 € -377 512 € 321 708 € -298 983 € -365 529 €