Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železnice Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 966 210 000 € 3 801 496 000 € 3 724 003 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 700 128 000 € 3 616 043 000 € 3 555 937 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
13 480 000 € 15 159 000 € 22 364 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 000€ 1 000€ 1 000€
005
A.I.2
Software
9 940 000€ 7 519 000€ 11 114 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 070 000€ 5 581 000€ 9 297 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 469 000€ 2 058 000€ 1 952 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 652 834 000 € 3 565 346 000 € 3 494 860 000 €
012
A.II.1
Pozemky
536 489 000€ 540 433 000€ 536 055 000€
013
A.II.2
Stavby
2 378 098 000€ 2 352 234 000€ 2 264 641 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
186 420 000€ 175 087 000€ 188 319 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
548 442 000€ 497 494 000€ 505 798 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 385 000€ 98 000€ 47 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
33 814 000 € 35 538 000 € 38 713 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 009 000€ 1 009 000€ 1 009 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 464 000€ 6 464 000€ 6 464 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
151 000€ 151 000€ 151 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
26 190 000€ 27 914 000€ 31 089 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
265 472 000 € 184 802 000 € 166 845 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 688 000 € 14 481 000 € 11 220 000 €
035
B.I.1
Materiál
897 000€ 1 671 000€ 1 422 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
8 888 000€ 12 040 000€ 9 325 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
903 000€ 770 000€ 472 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
169 000 € 301 000 € 274 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
38 000 € 51 000 € 56 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
131 000€ 250 000€ 218 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
71 774 000 € 62 803 000 € 53 285 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 176 000 € 11 723 000 € 13 749 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
58 993 000€ 49 509 000€ 32 342 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
605 000€ 1 571 000€ 7 194 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
182 841 000 € 107 217 000 € 102 066 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
42 000€ 56 000€ 35 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
182 799 000€ 107 161 000€ 102 031 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
610 000 € 651 000 € 1 221 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
610 000€ 651 000€ 1 221 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 966 210 000 € 3 801 496 000 € 3 724 003 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 567 319 000 € 1 646 350 000 € 1 665 678 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
800 170 000 € 800 170 000 € 800 170 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
800 170 000€ 800 170 000€ 800 170 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
519 054 000€ 519 912 000€ 519 611 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
19 597 000 € 19 597 000 € 19 597 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
19 597 000€ 19 597 000€ 19 597 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
306 671 000 € 326 300 000 € 341 476 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
306 671 000€ 326 300 000€ 341 476 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-78 173 000 € -19 629 000 € -15 176 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 385 483 000 € 2 141 744 000 € 2 044 462 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
123 423 000 € 64 727 000 € 101 929 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
92 592 000€ 14 292 000€ 46 862 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
218 000€ 254 000€ 313 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
30 613 000€ 50 181 000€ 54 754 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
98 735 000 € 54 939 000 € 55 346 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
98 735 000€ 54 939 000€ 55 346 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
95 770 000€ 98 477 000€ 100 477 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 045 894 000 € 1 903 847 000 € 1 767 648 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
77 644 000 € 83 388 000 € 54 999 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
22 573 000€ 20 854 000€ 17 940 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 881 957 000€ 1 770 357 000€ 1 664 010 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
63 720 000€ 29 248 000€ 30 699 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 525 000 € 7 754 000 € 7 562 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 525 000€ 7 754 000€ 7 562 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 136 000€ 12 000 000€ 11 500 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
13 408 000 € 13 402 000 € 13 863 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé