Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železnice Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
599 908 000 € 512 438 000 € 499 242 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
190 832 000€ 153 843 000€ 147 033 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 642 000€ 8 469 000€ 3 555 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
399 434 000€ 350 126 000€ 348 654 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
702 509 000 € 535 809 000 € 516 326 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
206 206 000€ 108 529 000€ 100 756 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
45 755 000€ 46 040 000€ 36 340 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
313 591 000 € 294 259 000 € 286 533 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
207 718 000€ 201 316 000€ 196 482 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
81 820 000€ 76 934 000€ 74 964 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
24 053 000€ 16 009 000€ 15 087 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
73 302 000€ 78 406 000€ 81 338 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73 302 000€ 78 406 000€ 81 338 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 797 000€ 2 433 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 655 000€ 5 778 000€ 8 926 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-102 601 000 € -23 371 000 € -17 084 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-61 129 000 € -726 000 € 9 937 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 834 000 € 6 000 € 704 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
64 000 € 4 000 € 3 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 770 000€ 2 000€ 701 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
309 000 € 333 000 € 408 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
273 000 € 283 000 € 366 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
36 000€ 50 000€ 42 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
3 525 000 € -327 000 € 296 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-99 076 000 € -23 698 000 € -16 788 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-20 903 000 € -4 069 000 € -1 612 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-20 903 000€ -4 069 000€ -1 612 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-78 173 000 € -19 629 000 € -15 176 000 €