Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
56 297 069 € 53 095 384 € 45 360 923 € 44 059 279 € 41 041 141 € 37 300 671 € 40 909 195 € 47 369 152 € 45 448 517 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 014 969 € 2 216 562 € 2 411 748 € 2 581 498 € 2 575 095 € 2 672 659 € 3 012 003 € 2 866 701 € 3 067 783 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
13 499 € 9 924 € 25 582 € 42 765 € 63 037 € 26 241 € 26 195 € 21 168 € 25 265 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
13 499€ 9 924€ 25 582€ 42 765€ 63 037€ 26 241€ 26 195€ 21 168€ 25 265€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 993 470 € 2 198 638 € 2 378 166 € 2 530 733 € 2 512 058 € 2 646 418 € 2 985 808 € 2 845 533 € 3 042 518 €
012
A.II.1
Pozemky
205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€
013
A.II.2
Stavby
982 059€ 1 162 395€ 1 342 731€ 1 523 067€ 1 703 403€ 1 883 739€ 2 064 075€ 2 046 876€ 2 218 599€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
805 609€ 809 427€ 829 633€ 801 864€ 602 853€ 556 877€ 715 931€ 592 855€ 618 117€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 014€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
54 153 274 € 50 755 403 € 42 788 945 € 41 400 876 € 38 380 864 € 34 528 083 € 37 756 919 € 44 295 882 € 42 139 659 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 509 717 € 1 730 907 € 1 403 727 € 1 194 981 € 1 377 781 € 1 775 305 € 1 308 894 € 738 205 € 725 777 €
035
B.I.1
Materiál
1 852 952€ 403 619€ 831 330€ 518 054€ 508 441€ 389 528€ 687 730€ 216 839€ 222 367€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
656 765€ 1 327 288€ 572 397€ 676 927€ 869 340€ 1 385 777€ 621 164€ 521 366€ 503 410€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
417 684 € 312 173 € 287 942 € 233 414 € 183 415 € 194 606 € 196 559 € 50 784 € 29 796 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
417 684€ 312 173€ 287 942€ 233 414€ 183 415€ 194 606€ 196 559€ 50 784€ 29 796€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
35 933 581 € 37 264 580 € 31 298 039 € 32 080 890 € 30 104 515 € 26 094 102 € 25 161 765 € 37 074 560 € 25 308 758 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
34 014 661 € 37 166 119 € 31 199 754 € 32 080 594 € 30 104 515 € 26 067 775 € 24 554 739 € 36 067 868 € 23 076 359 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 618 283€ 23 489 447€ 24 097 126€ 22 633 427€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 396 378€ 13 676 672€ 7 102 628€ 9 447 167€ 30 104 515€ 26 067 775€ 24 554 739€ 36 067 868€ 23 076 359€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 632 510€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
286 410€ 98 461€ 98 285€ 296€ 26 327€ 607 026€ 1 006 692€ 2 232 399€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 292 292 € 11 447 743 € 9 799 237 € 7 891 591 € 6 715 153 € 6 464 070 € 11 089 701 € 6 432 333 € 16 075 328 €
072
B.V.1.
Peniaze
86 694€ 75 236€ 33 562€ 53 912€ 38 474€ 36 983€ 44 210€ 139 255€ 45 972€
073
B.V.2.
Účty v bankách
15 205 598€ 11 372 507€ 9 765 675€ 7 837 679€ 6 676 679€ 6 427 087€ 11 045 491€ 6 293 078€ 16 029 356€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
128 826 € 123 419 € 160 230 € 76 905 € 85 182 € 99 929 € 140 273 € 206 569 € 241 075 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
126 772€ 122 831€ 115 007€ 76 014€ 79 218€ 66 395€ 88 661€ 77 292€ 97 808€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 054€ 588€ 45 223€ 891€ 5 964€ 33 534€ 51 612€ 129 277€ 143 267€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
56 297 069 € 53 095 384 € 45 360 923 € 44 059 279 € 41 041 141 € 37 300 671 € 40 909 195 € 47 369 152 € 45 448 517 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
29 111 801 € 29 186 763 € 25 163 334 € 23 202 716 € 20 376 493 € 17 145 517 € 17 693 123 € 18 007 705 € 14 724 552 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 €
082
A.I.1
Základné imanie
179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€
092
A.V.2
Ostatné fondy
23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
25 544 785 € 22 741 353 € 20 430 736 € 17 489 012 € 15 123 539 € 13 971 142 € 13 715 726 € 11 352 572 € 8 076 340 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 544 785€ 22 741 353€ 20 430 736€ 17 489 012€ 15 123 539€ 13 971 142€ 13 715 726€ 11 352 572€ 8 076 340€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 345 036 € 6 223 430 € 4 510 618 € 5 491 724 € 5 030 974 € 2 952 395 € 3 755 417 € 6 433 153 € 6 426 232 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 185 268 € 23 510 963 € 20 197 545 € 20 856 501 € 20 664 610 € 20 155 120 € 23 216 072 € 29 361 447 € 30 723 937 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
705 342 € 729 637 € 792 569 € 828 855 € 614 624 € 453 686 € 358 897 € 184 624 € 133 624 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
705 342€ 729 637€ 792 569€ 828 855€ 611 267€ 437 032€ 328 563€ 136 712€ 66 468€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 357€ 16 654€ 30 334€ 47 912€ 67 156€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 417 921 € 8 285 450 € 8 255 737 € 8 302 481 € 8 241 893 € 8 198 209 € 8 202 345 € 230 834 € 135 437 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 417 921€ 8 285 450€ 8 255 737€ 8 302 481€ 8 241 893€ 8 198 209€ 8 202 345€ 230 834€ 135 437€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 524 505 € 13 940 660 € 10 708 413 € 11 320 832 € 11 384 672 € 11 179 410 € 14 356 929 € 22 546 205 € 28 273 612 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
16 538 774 € 11 445 561 € 9 638 350 € 8 907 822 € 9 062 813 € 10 558 569 € 14 224 878 € 17 177 223 € 27 853 410 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 159 801€ 1 470 597€ 289 560€ 407 311€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 378 973€ 9 974 964€ 9 348 790€ 8 500 511€ 9 062 813€ 10 558 569€ 14 224 878€ 17 177 223€ 27 853 410€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
83 318€ 14 364€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 049 542€ 1 237 229€ 1 001 810€ 1 240 795€ 1 195 853€ 988 298€ 825 618€ 1 394 867€ 759 038€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
559 817€ 646 124€ 562 197€ 641 731€ 617 699€ 481 991€ 487 056€ 480 161€ 403 078€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
240 406€ 546 442€ -584 519€ 521 964€ 498 607€ -857 518€ -1 188 577€ 3 490 795€ -743 694€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
52 648€ 65 304€ 76 211€ 8 520€ 9 700€ 8 070€ 7 954€ 3 159€ 1 780€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
532 717 € 549 406 € 440 109 € 404 195 € 422 838 € 320 764 € 297 472 € 6 398 483 € 2 179 139 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
532 717€ 549 406€ 440 109€ 404 195€ 422 838€ 320 764€ 297 472€ 6 398 483€ 2 179 139€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 783€ 5 810€ 717€ 138€ 583€ 3 051€ 429€ 1 301€ 2 125€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
397 658 € 44 € 62 € 38 € 34 € 28 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
44€ 62€ 38€ 34€ 17€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
397 658€ 11€