Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 744 154 € 9 471 066 € 10 081 996 € 9 061 488 € 9 087 323 € 9 039 043 € 9 024 034 € 7 634 509 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 107 285 € 4 498 624 € 4 757 632 € 4 439 934 € 4 714 840 € 4 998 944 € 5 321 918 € 5 340 406 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 4 848 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 4 848€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 107 285 € 4 498 624 € 4 752 784 € 4 439 934 € 4 714 840 € 4 998 944 € 5 321 918 € 5 340 406 €
012
A.II.1
Pozemky
67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€
013
A.II.2
Stavby
3 164 737€ 3 376 546€ 2 716 306€ 2 888 434€ 3 006 067€ 3 179 490€ 3 356 637€ 3 462 238€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
856 449€ 1 054 324€ 1 352 239€ 1 483 746€ 1 595 795€ 1 751 700€ 1 897 527€ 1 810 414€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
453 075€ 224€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
18 345€ 163 410€ 45 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 631 770 € 4 967 136 € 5 318 765 € 4 610 995 € 4 359 204 € 4 026 742 € 3 684 257 € 2 273 433 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 273 996 € 2 677 052 € 2 751 635 € 1 287 611 € 1 186 248 € 942 977 € 1 131 295 € 1 335 750 €
035
B.I.1
Materiál
498 249€ 450 403€ 448 723€ 470 012€ 461 804€ 339 793€ 452 797€ 500 310€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 156€ 2 638€ 3 485€ 3 530€ 2 901€ 4 635€ 4 715€ 10 522€
037
B.I.3
Výrobky
408 776€ 453 912€ 431 339€ 412 112€ 314 578€ 309 602€ 311 877€ 425 130€
039
B.I.5
Tovar
1 364 815€ 1 770 099€ 1 868 088€ 401 957€ 406 965€ 288 947€ 361 906€ 399 788€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 63 323 € 100 220 € 81 830 € 147 246 € 138 962 € 115 799 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
110€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
63 323€ 100 220€ 81 720€ 147 246€ 138 962€ 115 799€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 858 327 € 2 116 285 € 2 214 460 € 3 198 980 € 3 070 272 € 2 923 743 € 2 396 465 € 819 862 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
323 067 € 537 385 € 528 245 € 223 874 € 138 193 € 157 988 € 331 156 € 209 980 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
112 143€ 283 209€ 171 033€ 28 247€ 37 702€ 30 283€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
210 924€ 254 176€ 357 212€ 195 627€ 100 491€ 127 705€ 331 156€ 209 980€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 519 107€ 1 562 390€ 1 633 098€ 2 964 571€ 2 926 156€ 2 764 492€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 059 486€ 461 743€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 372€ 14 840€ 48 411€ 1 882€ 37€ 346€ 145 799€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 781€ 1 670€ 4 706€ 10 535€ 4 041€ 1 226€ 5 477€ 2 340€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
499 447 € 173 799 € 289 347 € 24 184 € 20 854 € 12 776 € 17 535 € 2 022 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 867€ 2 440€ 2 555€ 1 566€ 1 322€ 2 032€ 887€ 1 360€
073
B.V.2.
Účty v bankách
495 580€ 171 359€ 286 792€ 22 618€ 19 532€ 10 744€ 16 648€ 662€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 099 € 5 306 € 5 599 € 10 559 € 13 279 € 13 357 € 17 859 € 20 670 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 110€ 197€ 295€ 467€ 501€ 1 823€ 4 641€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 099€ 5 196€ 5 402€ 10 264€ 12 812€ 12 856€ 16 036€ 16 029€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 744 154 € 9 471 066 € 10 081 996 € 9 061 488 € 9 087 323 € 9 039 043 € 9 024 034 € 7 634 509 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 270 449 € 4 832 218 € 5 150 271 € 5 177 540 € 5 234 689 € 5 092 193 € 4 898 560 € 4 282 238 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
377 026 € 377 026 € 377 026 € 377 026 € 377 026 € 377 026 € 377 026 € 377 026 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
755 192 € 1 073 245 € 1 100 514 € 1 157 663 € 1 015 167 € 1 321 534 € 1 205 211 € 898 848 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
755 192€ 1 073 245€ 1 100 514€ 1 157 663€ 1 015 167€ 1 321 534€ 1 205 211€ 898 848€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
938 231 € 1 181 947 € 1 472 731 € 1 442 851 € 1 642 496 € 1 193 633 € 1 116 323 € 806 364 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 473 705 € 4 638 848 € 4 931 725 € 3 883 948 € 3 852 634 € 3 946 850 € 4 125 474 € 3 352 271 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
17 139 € 12 664 € 849 € 2 691 € 3 732 € 3 859 € 2 538 € 1 223 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
264€ 309€ 849€ 2 691€ 3 732€ 3 859€ 2 538€ 1 223€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
16 875€ 12 355€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 210 766 € 1 292 659 € 1 647 701 € 1 652 553 € 1 627 726 € 1 690 433 € 1 584 957 € 1 473 685 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 210 766€ 1 292 659€ 1 647 701€ 1 652 553€ 1 627 726€ 1 690 433€ 1 584 957€ 1 473 685€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 885 906 € 2 965 733 € 2 861 431 € 1 634 742 € 1 777 148 € 1 712 281 € 2 026 423 € 1 502 677 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 490 262 € 2 576 139 € 2 584 167 € 1 356 269 € 1 484 428 € 1 441 949 € 1 722 844 € 1 259 570 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 026 670€ 1 111 848€ 1 127 626€ 280 129€ 361 705€ 214 795€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
57 023€ 16 760€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 463 592€ 1 464 291€ 1 456 541€ 1 076 140€ 1 065 700€ 1 210 394€ 1 722 844€ 1 259 570€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
97 623€ 132 828€ 89 339€ 77 057€ 76 045€ 73 394€ 63 687€ 60 600€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 160€ 79 234€ 66 782€ 55 815€ 51 289€ 46 324€ 44 857€ 42 436€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
201 603€ 171 442€ 116 268€ 140 805€ 161 289€ 146 434€ 190 927€ 135 971€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 258€ 6 090€ 4 875€ 4 796€ 4 097€ 4 180€ 4 108€ 4 100€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
359 894 € 367 792 € 421 744 € 593 962 € 438 053 € 534 132 € 507 678 € 373 573 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 348€ 49 630€ 52 310€ 41 313€ 27 433€ 28 774€ 59 622€ 52 226€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
330 546€ 318 162€ 369 434€ 552 649€ 410 620€ 505 358€ 448 056€ 321 347€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 975€ 6 145€ 3 878€ 1 113€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 €