Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPA INŽINIERING, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 714 999 € 9 955 722 € 23 104 020 € 7 641 773 € 5 949 270 € 7 122 007 € 5 315 894 € 5 442 462 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
313 246 € 299 669 € 292 658 € 270 955 € 248 773 € 267 161 € 218 713 € 181 986 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 346 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 346€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
313 246 € 299 669 € 292 658 € 270 955 € 248 773 € 267 161 € 218 713 € 179 640 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
292 232€ 299 669€ 292 658€ 270 955€ 248 773€ 267 161€ 218 713€ 179 640€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 014€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 357 186 € 9 635 617 € 22 788 807 € 7 367 451 € 5 696 929 € 6 853 320 € 5 086 621 € 5 252 588 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 827 700 € 433 126 € 186 453 € 21 923 € 1 822 € 1 641 € 2 036 € 472 513 €
035
B.I.1
Materiál
1 867€ 2 033€ 2 263€ 2 269€ 1 822€ 1 641€ 2 036€ 2 513€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 825 833€ 431 093€ 184 190€ 19 654€ 470 000€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
99 929 € 124 514 € 98 169 € 45 193 € 97 638 € 121 498 € 11 651 € 7 713 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
99 929€ 124 514€ 98 169€ 45 193€ 97 638€ 121 498€ 11 651€ 7 713€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 935 648 € 7 482 719 € 22 032 528 € 7 115 668 € 5 236 651 € 6 520 950 € 4 612 549 € 3 325 031 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 687 208 € 7 077 713 € 21 063 754 € 6 830 475 € 4 741 733 € 6 491 464 € 4 367 925 € 2 937 803 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 668 794€ 2 252 680€ 9 094 057€ 1 674 273€ 2 219 768€ 3 483 746€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 018 414€ 4 825 033€ 11 969 697€ 5 156 202€ 2 521 965€ 3 007 718€ 4 367 925€ 2 937 803€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
207 991€ 344 695€ 711 932€ 261 409€ 475 888€ 293€ 293 867€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
40 449€ 60 311€ 256 842€ 23 784€ 19 030€ 29 193€ 244 624€ 93 361€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
493 909 € 1 595 258 € 471 657 € 184 667 € 360 818 € 209 231 € 460 385 € 1 447 331 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 521€ 17 821€ 14 267€ 24 412€ 14 232€ 16 847€ 13 747€ 16 068€
073
B.V.2.
Účty v bankách
485 388€ 1 577 437€ 457 390€ 160 255€ 346 586€ 192 384€ 446 638€ 1 431 263€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
44 567 € 20 436 € 22 555 € 3 367 € 3 568 € 1 526 € 10 560 € 7 888 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
44 567€ 20 436€ 22 555€ 3 367€ 3 568€ 1 526€ 5 170€ 7 888€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 390€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 714 999 € 9 955 722 € 23 104 020 € 7 641 773 € 5 949 270 € 7 122 007 € 5 315 894 € 5 442 462 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 769 752 € 4 910 722 € 2 014 799 € 2 133 855 € 1 370 455 € 1 527 675 € 1 450 004 € 1 023 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
162 651 € 162 651 € 162 650 € 162 650 € 162 650 € 162 650 € 162 650 € 162 650 €
082
A.I.1
Základné imanie
162 651€ 162 651€ 162 650€ 162 650€ 162 650€ 162 650€ 162 650€ 162 650€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
32 530 € 32 530 € 32 530 € 32 530 € 32 530 € 32 530 € 32 530 € 32 530 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
32 530€ 32 530€ 32 530€ 32 530€ 32 530€ 32 530€ 32 530€ 32 530€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
4 718 € 4 718 € 7 625 € 7 625 € 7 625 € 7 625 € 7 625 € 7 625 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
4 718€ 4 718€ 7 625€ 7 625€ 7 625€ 7 625€ 7 625€ 7 625€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 798 183 € 1 311 840 € 1 167 376 € 805 925 € 805 925 € 636 476 € 473 903 € 459 550 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 798 183€ 1 311 840€ 1 167 376€ 805 925€ 805 925€ 636 476€ 473 903€ 459 550€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
439 731 € 3 067 044 € 312 679 € 793 186 € 29 786 € 356 455 € 441 357 € 28 706 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 945 247 € 5 041 805 € 21 000 118 € 5 423 647 € 4 514 493 € 5 534 480 € 3 783 939 € 4 313 319 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
91 027 € 54 185 € 109 494 € 69 632 € 63 499 € 46 926 € 47 660 € 80 260 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
91 027€ 54 185€ 114 837€ 75 688€ 64 489€ 46 926€ 40 192€ 80 260€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-5 343€ -6 056€ -990€ 7 468€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
83 009 € 96 223 € 114 396 € 121 633 € 94 865 € 90 718 € 52 152 € 60 988 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
83 009€ 96 223€ 114 396€ 121 633€ 94 865€ 90 718€ 52 152€ 60 988€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 932 193 € 4 788 528 € 19 678 584 € 4 416 394 € 3 854 872 € 5 030 331 € 3 639 159 € 4 099 377 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 444 829 € 2 926 926 € 17 464 459 € 3 733 456 € 3 356 893 € 4 324 083 € 3 140 071 € 3 805 447 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
226 715€ 122 618€ 1 057 400€ 332 004€ 708 334€ 235 975€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 804 308€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 218 114€ 16 407 059€ 3 401 452€ 2 648 559€ 4 088 108€ 3 140 071€ 3 805 447€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 935 600€ 650 600€ 506 600€ 145 000€ 145 000€ 220 678€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
233 636€ 270 845€ 220 486€ 235 768€ 207 896€ 215 635€ 152 541€ 166 195€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
141 717€ 146 036€ 133 567€ 128 725€ 95 055€ 99 399€ 83 728€ 89 308€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
55 127€ 783 055€ 53 992€ 166 660€ 50 028€ 170 450€ 262 819€ 35 217€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
121 284€ 11 066€ 1 299 480€ 6 785€ 86€ 3 210€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
103 803 € 102 691 € 97 238 € 115 660 € 201 257 € 366 505 € 44 968 € 72 694 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
103 803€ 102 691€ 97 238€ 115 660€ 201 257€ 366 505€ 44 968€ 72 694€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
215€ 178€ 406€ 328€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
735 000€ 1 000 000€ 700 000€ 300 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 195 € 89 103 € 84 271 € 64 322 € 59 852 € 81 951 € 106 143 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 195€ 89 103€ 84 271€ 64 322€ 59 852€ 81 951€ 106 143€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé