Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPA INŽINIERING, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 219 759€ 56 434 427€ 24 131 866€ 19 153 159€ 13 752 491€ 16 250 920€ 12 494 195€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 651 625 € 54 901 781 € 24 333 919 € 19 183 672 € 13 795 941 € 16 293 838 € 12 034 588 € 11 962 861 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 206 969€ 54 620 104€ 24 121 709€ 19 150 057€ 13 730 268€ 16 244 210€ 12 486 390€ 13 524 825€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 394 740€ 246 903€ 164 536€ 19 654€ -470 000€ -1 588 346€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 788€ 14 322€ 10 157€ 3 103€ 22 222€ 6 711€ 7 805€ 3 551€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 128€ 20 452€ 37 517€ 10 858€ 43 451€ 42 917€ 10 393€ 22 831€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 076 193 € 50 945 640 € 23 872 515 € 18 146 733 € 13 709 997 € 15 827 748 € 11 396 254 € 11 922 385 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 034 287€ 36 887 533€ 12 817 416€ 6 522 237€ 5 759 061€ 7 950 983€ 5 020 151€ 6 211 016€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 034 640€ 9 148 585€ 7 321 789€ 7 828 364€ 4 855 912€ 4 862 759€ 3 434 375€ 2 657 381€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 678 671 € 4 224 702 € 3 597 834 € 3 631 743 € 2 941 759 € 2 877 567 € 2 649 439 € 2 862 772 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 662 447€ 3 117 433€ 2 631 509€ 2 609 582€ 2 166 186€ 2 078 637€ 1 913 989€ 2 080 918€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
951 538€ 1 033 450€ 901 275€ 918 328€ 725 755€ 698 272€ 685 074€ 698 392€
19
E.4.
Sociálne náklady
64 686€ 73 819€ 65 050€ 103 833€ 49 818€ 100 658€ 50 376€ 83 462€
20
F.
Dane a poplatky
8 418€ 7 940€ 9 172€ 10 734€ 9 814€ 9 743€ 10 570€ 10 541€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
138 372€ 130 977€ 114 358€ 111 980€ 103 919€ 89 632€ 74 529€ 77 013€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
138 372€ 130 977€ 114 358€ 111 980€ 103 919€ 89 632€ 74 529€ 77 013€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
244€ 1 314€ 6 432€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
124 105€ 505 687€ -38 858€ 7 620€ 8 969€ 178 238€ 50 141€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
57 456€ 40 216€ 49 490€ 34 055€ 33 100€ 28 095€ 28 952€ 53 521€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
575 432 € 3 956 141 € 461 404 € 1 036 939 € 85 944 € 466 090 € 638 334 € 40 476 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 532 782 € 8 830 889 € 4 147 040 € 4 819 110 € 3 115 295 € 3 430 468 € 3 561 864 € 3 068 082 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 442 € 8 467 € 1 815 € 11 961 € 804 € 770 € 358 € 592 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 € 29 € 37 € 142 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16€ 29€ 37€ 142€
42
XII.
Kurzové zisky
2 101€ 6 487€ 1 055€ 11 245€ 2€ 92€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
341€ 1 980€ 760€ 716€ 786€ 741€ 229€ 449€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 940 € 61 760 € 58 809 € 44 426 € 6 215 € 10 410 € 9 371 € 6 339 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 795 € 8 458 € 10 795 € 7 204 € 1 348 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
10 636€ 6 785€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 795€ 8 458€ 159€ 419€ 1 348€
52
O.
Kurzové straty
531€ 44 422€ 35 185€ 23 432€ 857€ 119€ 3 416€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 614€ 8 880€ 12 829€ 13 790€ 4 010€ 10 410€ 9 252€ 2 923€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 498 € -53 293 € -56 994 € -32 465 € -5 411 € -9 640 € -9 013 € -5 747 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
569 934 € 3 902 848 € 404 410 € 1 004 474 € 80 533 € 456 450 € 629 321 € 34 729 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
130 203 € 835 804 € 91 731 € 211 288 € 50 747 € 99 995 € 187 964 € 6 023 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
106 320€ 856 021€ 144 128€ 163 910€ 2 884€ 213 914€ 184 434€ 7 890€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
23 883€ -20 217€ -52 397€ 47 378€ 47 863€ -113 919€ 3 530€ -1 867€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
439 731 € 3 067 044 € 312 679 € 793 186 € 29 786 € 356 455 € 441 357 € 28 706 €