Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 866 580 € 15 704 617 € 13 144 338 € 12 038 148 € 17 630 509 € 21 402 748 € 15 646 622 € 14 580 253 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 912 583 € 8 441 149 € 7 969 602 € 8 458 192 € 10 005 961 € 10 710 434 € 9 522 862 € 9 642 559 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 325 € 36 797 € 49 266 € 37 958 € 294 100 € 307 814 € 67 419 € 73 008 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
10 634€ 17 603€ 29 569€ 37 958€ 57 817€ 74 618€ 67 419€ 73 008€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
18 691€ 19 194€ 19 697€
007
A.I.4
Goodwill
233 196€ 233 196€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 087€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 875 263 € 8 395 615 € 7 906 260 € 8 390 423 € 9 682 732 € 10 370 450 € 9 404 792 € 9 483 186 €
012
A.II.1
Pozemky
1 402 192€ 1 402 192€ 1 402 192€ 1 402 192€ 1 452 991€ 1 452 991€ 1 402 192€ 1 402 192€
013
A.II.2
Stavby
3 653 252€ 3 850 189€ 4 017 335€ 4 132 002€ 4 805 679€ 4 853 064€ 4 534 617€ 4 721 048€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 781 037€ 3 105 045€ 2 431 841€ 2 791 977€ 3 308 296€ 3 066 817€ 2 917 210€ 2 809 031€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 410€ 18 752€ 26 076€ 33 525€ 41 728€ 49 932€ 56 249€ 53 942€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 372€ 19 437€ 11 374€ 30 727€ 74 038€ 947 646€ 494 524€ 496 973€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
17 442€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 995 € 8 737 € 14 076 € 29 811 € 29 129 € 32 170 € 50 651 € 86 365 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 995€ 8 737€ 14 076€ 29 811€ 29 129€ 32 170€ 50 651€ 86 365€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 790 817 € 7 129 628 € 4 985 908 € 3 142 645 € 7 438 568 € 10 399 737 € 6 104 221 € 4 915 872 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
152 878 € 137 193 € 147 341 € 163 438 € 173 204 € 188 613 € 181 709 € 205 382 €
035
B.I.1
Materiál
61 238€ 56 810€ 58 702€ 61 128€ 64 606€ 79 734€ 63 109€ 66 751€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
15 752€ 8 673€ 12 959€ 13 989€ 13 319€ 17 201€ 11 539€ 20 540€
037
B.I.3
Výrobky
75 779€ 70 985€ 75 413€ 88 252€ 95 238€ 91 231€ 106 315€ 104 436€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
109€ 725€ 267€ 69€ 41€ 447€ 746€ 13 655€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
617 € 1 097 € 1 661 € 32 125 € 106 942 € 135 834 € 194 893 € 191 635 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
617 € 1 097 € 1 661 € 32 125 € 106 942 € 135 834 € 194 893 € 191 285 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
617€ 1 097€ 1 661€ 32 125€ 106 942€ 135 834€ 194 893€ 191 285€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
350€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 602 508 € 6 902 740 € 4 810 398 € 2 867 141 € 6 288 511 € 8 272 445 € 5 638 958 € 4 484 941 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 164 062 € 4 613 398 € 3 953 735 € 2 271 141 € 4 542 174 € 5 610 073 € 3 200 952 € 3 784 114 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
202 967€ 117 044€ 118 866€ 75 480€ 1 370 825€ 2 055 200€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 961 095€ 4 496 354€ 3 834 869€ 2 195 661€ 3 171 349€ 3 554 873€ 3 200 952€ 3 784 114€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 380 940€ 2 279 720€ 855 089€ 338 389€ 1 145 566€ 2 595 678€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 362 652€ 579 212€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
48 436€ 140€ 180 301€ 530 346€ 5 686€ 32 562€ 103 166€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 070€ 9 482€ 1 574€ 77 310€ 70 425€ 61 008€ 42 792€ 18 449€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
34 814 € 88 598 € 26 508 € 79 941 € 869 911 € 1 802 845 € 88 661 € 33 914 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 873€ 2 668€ 2 508€ 5 761€ 4 052€ 4 243€ 4 289€ 12 051€
073
B.V.2.
Účty v bankách
30 941€ 85 930€ 24 000€ 74 180€ 865 859€ 1 798 602€ 84 372€ 21 863€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
163 180 € 133 840 € 188 828 € 437 311 € 185 980 € 292 577 € 19 539 € 21 822 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
439€ 144€ 722€ 386€ 336€ 13€ 391€ 66€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
98 347€ 133 312€ 175 613€ 436 897€ 184 843€ 290 856€ 17 846€ 21 756€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
64 394€ 384€ 12 493€ 28€ 801€ 1 708€ 1 302€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 866 580 € 15 704 617 € 13 144 338 € 12 038 148 € 17 630 509 € 21 402 748 € 15 646 622 € 14 580 253 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 329 014 € 8 825 402 € 8 147 388 € 7 528 778 € 8 339 255 € 9 811 585 € 5 733 802 € 10 388 706 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 5 000 000 € 400 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 5 000 000€ 400 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
416 577 € 315 198 € 259 417 € 243 593 € 184 244 € 84 244 € 40 000 € 36 513 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
416 577€ 315 198€ 259 417€ 243 593€ 184 244€ 84 244€ 40 000€ 36 513€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
213 € 213 € 213 € 213 € 213 € 213 € 213 € 213 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
213€ 213€ 213€ 213€ 213€ 213€ 213€ 213€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-233 945 € -233 204 € -227 864 € -212 129 € -212 811 € -209 771 € -191 289 € -155 576 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-326 934€ -326 193€ -320 853€ -305 118€ -305 800€ -302 760€ -284 278€ -248 565€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
92 989€ 92 989€ 92 989€ 92 989€ 92 989€ 92 989€ 92 989€ 92 989€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-284 370 € 180 621 € 180 621 € 951 998 € 9 654 764 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
180 621€ 180 621€ 1 001 255€ 9 654 764€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-284 370€ 0€ -49 257€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 146 169 € 2 027 565 € 1 115 622 € 316 480 € 1 186 988 € 1 984 901 € 884 878 € 452 792 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 407 052 € 6 228 832 € 4 831 549 € 4 325 658 € 9 088 491 € 11 370 393 € 9 680 579 € 3 947 665 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
856 987 € 1 168 986 € 1 070 788 € 1 209 286 € 1 782 879 € 1 069 467 € 3 155 714 € 985 872 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
2 456 € 2 456 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 456€ 2 456€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 179 143€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
555 957€ 731 195€ 505 989€ 597 510€ 1 080 603€ 125 757€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
83 031€ 74 336€ 67 906€ 70 041€ 68 968€ 67 005€ 42 230€ 60 970€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 900€ 46 764€ 88 452€ 176 587€ 381 832€ 432 664€ 508 988€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
217 999€ 351 555€ 450 129€ 453 283€ 456 721€ 494 873€ 499 221€ 413 458€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 720 065 € 3 768 012 € 2 570 510 € 1 690 078 € 6 530 005 € 8 292 767 € 6 214 866 € 2 571 680 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 802 766 € 2 146 295 € 1 813 171 € 1 145 095 € 4 278 613 € 7 061 675 € 2 518 482 € 1 901 532 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
45 042€ 44 986€ 23 217€ 15 089€ 278 643€ 359 871€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 757 724€ 2 101 309€ 1 789 954€ 1 130 006€ 3 999 970€ 6 701 804€ 2 518 482€ 1 901 532€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 001€ 1 651 278€ 3 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
221 061€ 197 559€ 103 037€ 151 646€ 121 722€ 129 919€ 106 285€ 100 809€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
115 115€ 91 096€ 65 469€ 80 528€ 75 433€ 82 062€ 66 307€ 64 107€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
196 470€ 890 397€ 329 715€ 45 841€ 42 433€ 699 519€ 123 901€ 135 541€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
374 652€ 442 665€ 259 118€ 266 968€ 360 526€ 319 592€ 399 891€ 369 691€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 842 785 € 1 291 794 € 644 631 € 510 250 € 775 607 € 898 891 € 309 695 € 390 113 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
122 912€ 158 553€ 118 652€ 145 370€ 134 392€ 114 020€ 102 291€ 100 541€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 719 873€ 1 133 241€ 525 979€ 364 880€ 641 215€ 784 871€ 207 404€ 289 572€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 987 215€ 40€ 545 620€ 916 044€ 685 367€ 304€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
423 901€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
130 514 € 650 383 € 165 401 € 183 712 € 202 763 € 220 770 € 232 241 € 243 882 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 390€ 509 333€ 6 331€ 6 617€ 7 646€ 7 628€ 7 103€ 6 748€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
114 826€ 123 027€ 141 047€ 159 070€ 177 093€ 195 117€ 213 142€ 225 138€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 298€ 18 023€ 18 023€ 18 025€ 18 024€ 18 025€ 11 996€ 11 996€