Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 367 372€ 25 830 559€ 22 162 325€ 14 786 582€ 23 218 232€ 40 201 837€ 12 996 779€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 660 736 € 25 920 889 € 22 222 980 € 19 571 473 € 23 282 829 € 40 250 284 € 13 370 468 € 11 195 810 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
49 284€ 71 897€ 141 073€ 802 045€ 3 494 603€ 973 975€ 325 112€ 315 742€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
130 338€ 178 782€ 162 412€ 129 845€ 139 468€ 196 243€ 277 289€ 277 734€
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 167 402€ 25 583 244€ 21 863 764€ 13 852 203€ 19 565 352€ 39 025 972€ 12 381 777€ 10 231 458€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
12 532€ -8 014€ -8 696€ -2 244€ 2 650€ -8 292€ -3 786€ -15 722€
07
V.
Aktivácia
7 816€ 4 650€ 3 772€ 4 733€ 16 159€ 13 939€ 16 387€ 6 572€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 500€ 7 954€ 16 776€ 7 184€ 37 954€ 21 677€ 9 728€ 349 055€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
280 864€ 82 376€ 43 879€ 4 777 707€ 26 643€ 26 770€ 363 961€ 30 971€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 289 538 € 23 344 878 € 20 784 523 € 19 066 801 € 21 768 745 € 37 608 855 € 12 225 320 € 10 576 108 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 745€ 33 353€ 80 348€ 728 547€ 3 201 621€ 794 582€ 217 514€ 211 821€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
579 208€ 683 976€ 606 789€ 592 711€ 695 931€ 794 375€ 776 510€ 759 259€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 883 065€ 18 042 411€ 16 347 252€ 8 817 453€ 13 346 845€ 27 925 246€ 7 565 692€ 5 963 208€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 295 278 € 3 090 347 € 2 644 858 € 2 832 733 € 3 072 843 € 2 727 080 € 2 282 985 € 2 234 492 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 233 474€ 2 215 152€ 1 875 326€ 2 069 325€ 2 262 538€ 1 992 054€ 1 649 893€ 1 599 127€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
93 618€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
784 832€ 709 196€ 644 210€ 634 962€ 674 456€ 613 231€ 526 545€ 517 489€
19
E.4.
Sociálne náklady
183 354€ 165 999€ 125 322€ 128 446€ 135 849€ 121 795€ 106 547€ 117 876€
20
F.
Dane a poplatky
410 363€ 505 276€ 138 833€ 142 229€ 171 564€ 186 550€ 183 779€ 153 704€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
966 721€ 866 180€ 863 931€ 1 088 126€ 914 653€ 2 952 557€ 653 148€ 618 180€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
966 721€ 866 180€ 863 931€ 1 088 159€ 916 562€ 2 952 557€ 653 148€ 618 180€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-33€ -1 909€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 508€ 430€ 631€ 4 011€ 355€ 722€ 423 291€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
22 280€ 1 414€ 17 407€ -52 651€ -168 930€ 2 150 404€ 147 825€ 151 834€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
110 878€ 118 413€ 84 675€ 4 917 022€ 530 207€ 77 706€ 397 145€ 60 319€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 371 198 € 2 576 011 € 1 438 457 € 504 672 € 1 514 084 € 2 641 429 € 1 145 148 € 619 702 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 883 354 € 7 070 819 € 5 127 936 € 4 647 871 € 5 973 835 € 10 687 634 € 4 437 063 € 3 881 496 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
151 269 € 103 429 € 24 831 € 11 966 € 36 046 € 83 703 € 10 301 446 € 9 065 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 10 000 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
151 269 € 103 429 € 24 831 € 11 966 € 36 046 € 83 618 € 39 837 € 9 039 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
149 243€ 103 420€ 24 808€ 11 958€ 35 994€ 83 416€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 026€ 9€ 23€ 8€ 52€ 202€ 39 837€ 9 039€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 5€ 2€ 25€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
260 932€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 80€ 675€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
55 761 € 57 045 € 42 475 € 45 173 € 47 386 € 36 947 € 10 302 182 € 53 457 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
10 000 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
45 034 € 38 544 € 31 217 € 36 564 € 37 121 € 31 444 € 284 967 € 46 198 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
45 034€ 38 544€ 31 217€ 36 564€ 37 121€ 31 444€ 284 967€ 46 198€
52
O.
Kurzové straty
3 238€ 24€ 9€ 6€ 12€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 727€ 15 263€ 11 234€ 8 600€ 10 259€ 5 491€ 17 215€ 7 257€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
95 508 € 46 384 € -17 644 € -33 207 € -11 340 € 46 756 € -736 € -44 392 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 466 706 € 2 622 395 € 1 420 813 € 471 465 € 1 502 744 € 2 688 185 € 1 144 412 € 575 310 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
320 537 € 594 830 € 305 191 € 154 985 € 315 756 € 703 284 € 259 534 € 122 518 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
454 093€ 693 404€ 308 345€ 158 423€ 353 908€ 843 128€ 173 770€ 71 083€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-133 556€ -98 574€ -3 154€ -3 438€ -38 152€ -139 844€ 85 764€ 51 435€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 146 169 € 2 027 565 € 1 115 622 € 316 480 € 1 186 988 € 1 984 901 € 884 878 € 452 792 €