Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
31.12.2010
30.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 582 546 € 18 884 007 € 12 311 136 € 9 348 382 € 7 370 835 € 7 441 366 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 077 627 € 17 025 742 € 10 310 731 € 7 620 610 € 6 271 977 € 5 822 680 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
730 157 € 745 240 € 765 171 € 785 284 € 815 322 € 852 628 €
012
A.II.1
Pozemky
715 513€ 715 513€ 715 513€ 715 513€ 715 513€ 715 513€
013
A.II.2
Stavby
3 080€ 4 312€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18€ 55€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 644€ 29 727€ 49 658€ 69 771€ 96 711€ 132 748€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
16 347 470 € 16 280 502 € 9 545 560 € 6 835 326 € 5 456 655 € 4 970 052 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 251 337€ 11 154 369€ 7 064 427€ 4 375 193€ 2 976 522€ 2 454 919€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
5 096 133€ 5 126 133€ 2 481 133€ 2 460 133€ 2 480 133€ 2 515 133€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
502 452 € 1 856 247 € 1 997 798 € 1 723 821 € 1 094 393 € 1 613 426 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
214 € 120 € 158 € 195 € 314 € 197 €
032
B.I.1
Materiál
214€ 120€ 158€ 195€ 314€ 197€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
109 153 € 137 683 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
109 153€ 137 683€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
472 116 € 1 821 148 € 1 945 772 € 1 675 877 € 932 343 € 1 396 228 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
55 110€ 76 938€ 96 517€ 20 283€ 29 436€ 125 844€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
412 180€ 1 742 383€ 1 821 094€ 1 653 653€ 322 225€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
276 261€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 826€ 26 348€ 67€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 827€ 1 813€ 1 874€ 626 646€ 948 159€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
30 122 € 34 979 € 51 868 € 47 749 € 52 583 € 79 318 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 924€ 9 200€ 13 415€ 3 536€ 783€ 4 782€
057
B.IV.2
Účty v bankách
25 198€ 25 779€ 38 453€ 44 213€ 51 800€ 74 536€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 467 € 2 018 € 2 607 € 3 951 € 4 465 € 5 260 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
94€ 55€ 55€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 373€ 2 018€ 2 552€ 3 951€ 4 410€ 5 260€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 582 546 € 18 884 007 € 12 311 136 € 9 348 382 € 7 370 835 € 7 441 366 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 375 616 € 9 818 948 € 5 986 479 € 4 131 691 € 2 408 727 € 2 192 706 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
56 440 € 56 440 € 56 440 € 56 440 € 56 440 € 56 440 €
069
A.I.1
Základné imanie
56 440€ 56 440€ 56 440€ 56 440€ 56 440€ 56 440€
071
A.I.3
Zmena základného imania
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
6 835 842 € 6 849 297 € 3 615 605 € 1 474 863 € 890 900 € 502 203 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
29 450€ 29 450€ 29 450€ 29 450€ 29 450€ 29 450€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
6 698 366€ 6 711 821€ 3 478 129€ 1 337 669€ 753 706€ 365 009€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
108 026€ 108 026€ 108 026€ 107 744€ 107 744€ 107 744€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 288 € 11 288 € 11 288 € 11 288 € 11 288 € 11 288 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 288€ 11 288€ 11 288€ 11 288€ 11 288€ 11 288€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 115 468 € 2 303 146 € 1 889 100 € 1 450 099 € 647 455 € 975 320 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 115 468€ 2 303 146€ 1 889 100€ 1 450 099€ 647 455€ 975 320€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 356 578 € 598 777 € 414 046 € 1 139 001 € 802 644 € 647 455 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 206 930 € 9 065 059 € 6 324 657 € 5 216 691 € 4 962 096 € 5 248 660 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
16 550 € 19 493 € 35 194 € 30 362 € 39 949 € 40 167 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 550€ 19 493€ 35 194€ 30 362€ 39 949€ 40 167€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 919 316 € 4 963 423 € 4 148 143 € 2 945 823 € 2 822 749 € 2 755 822 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 131 113€ 3 174 313€ 3 217 513€ 2 560 713€ 2 647 113€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 603 913€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
566€ 593€ 461€ 483€ 684€ 3 022€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 787 637€ 1 788 517€ 930 169€ 384 627€ 218 152€ 105 687€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 271 064 € 4 082 143 € 2 141 320 € 2 240 506 € 2 097 573 € 1 871 615 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
834 423€ 2 691 788€ 134 844€ 255 395€ 8 332€ 3 983€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
525 858€ 555 858€ 524 333€ 503 333€ 558 333€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
523 333€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 862 760€ 735 343€ 1 390 343€ 1 390 343€ 1 488 343€ 1 206 089€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
19 116€ 18 927€ 33 220€ 17 061€ 17 032€ 18 181€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 779€ 15 751€ 14 207€ 9 498€ 14 715€ 16 685€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 128€ 64 476€ 31 877€ 52 374€ 33 314€ 55 840€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 496€ 12 502€ 12 504€ 12 504€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 825€ 581 056€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
12 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
12€