Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LIKO - S, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
813 876 € 902 211 € 1 256 845 € 1 523 641 € 518 774 € 651 568 € 689 121 € 691 892 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
225 564 € 253 132 € 179 543 € 59 554 € 36 636 € 19 630 € 31 749 € 23 867 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
225 564 € 253 132 € 179 543 € 59 554 € 36 636 € 19 630 € 31 749 € 23 867 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
153 833€ 157 855€ 859€ 889€ 883€ 1 079€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
71 731€ 47 582€ 21 021€ 46 491€ 35 777€ 18 741€ 30 866€ 22 788€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
47 695€ 158 522€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 063€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
582 047 € 644 409 € 1 074 961 € 1 461 161 € 477 626 € 627 865 € 656 575 € 665 217 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 441 € 1 971 €
035
B.I.1
Materiál
215€ 284€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
1 226€ 1 687€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
33 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
33€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
388 145 € 378 668 € 668 074 € 680 156 € 295 529 € 402 613 € 642 929 € 637 494 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
262 992 € 348 926 € 647 052 € 677 796 € 267 763 € 340 390 € 609 507 € 634 968 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
723€ 3 432€ 10 731€ 23 280€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
262 269€ 348 926€ 647 052€ 677 796€ 267 763€ 336 958€ 598 776€ 611 688€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
63 459€ 12 871€ 60 795€ 16 929€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
61 428€ 27 691€ 8 117€ 26 171€ 15 579€ 1 251€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
266€ 2 051€ 34€ 2 360€ 1 595€ 1 428€ 914€ 1 275€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
193 902 € 265 741 € 406 887 € 781 005 € 182 097 € 225 252 € 12 205 € 25 719 €
072
B.V.1.
Peniaze
464€ 2 503€ 3 447€ 2 047€ 2 306€ 4 702€ 1 558€ 1 236€
073
B.V.2.
Účty v bankách
193 438€ 263 238€ 403 440€ 778 958€ 179 791€ 220 550€ 10 647€ 24 483€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 265 € 4 670 € 2 341 € 2 926 € 4 512 € 4 073 € 797 € 2 808 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 265€ 4 670€ 2 341€ 2 926€ 4 512€ 3 323€ 797€ 2 808€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
750€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
813 876 € 902 211 € 1 256 845 € 1 523 641 € 518 774 € 651 568 € 689 121 € 691 892 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
123 597 € 265 200 € 431 781 € 381 821 € 225 091 € 286 344 € 207 211 € 271 681 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
80 086€ 80 086€ 80 086€ 80 086€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 319 € 3 319 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
3 319€ 3 319€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
80 000 € 80 086 € -54 € -54 € 20 048 € 19 779 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
80 000€ 80 086€ -54€ 20 048€ 19 779€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
87 084 € 228 687 € 315 268 € 265 222 € 108 546 € 169 799 € 70 564 € 135 303 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
690 279 € 637 011 € 825 064 € 1 141 820 € 293 683 € 365 224 € 481 797 € 420 211 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 421 € 1 572 € 1 390 € 1 247 € 1 004 € 398 € 1 254 € 6 595 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 421€ 1 572€ 1 390€ 1 247€ 1 004€ 398€ 472€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 254€ 6 123€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
73 520€ 84 260€ 95 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
599 266 € 536 561 € 716 865 € 1 131 391 € 281 042 € 354 884 € 471 372 € 408 494 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
555 580 € 509 271 € 684 070 € 943 485 € 218 920 € 263 617 € 395 240 € 338 872 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
382 513€ 117 195€ 335 723€ 548 413€ 109 218€ 80 938€ 181 464€ 185 189€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
173 067€ 392 076€ 348 347€ 395 072€ 109 702€ 182 679€ 213 776€ 153 683€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
1 363€ 113 060€ 15 347€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 521€ 24 065€ 7 265€ 1 399€ 1 632€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 433€ 14 473€ 10 548€ 13 983€ 15 838€ 13 217€ 9 020€ 9 291€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 941€ 10 176€ 10 009€ 13 329€ 15 944€ 13 542€ 7 517€ 7 458€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 992€ 41 349€ 55 956€ 53 982€ 27 375€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 320€ 1 278€ 3 717€ 6 185€ 6 275€ 1 287€ 4 214€ 8 519€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
16 072 € 14 618 € 11 809 € 9 182 € 11 637 € 9 942 € 9 171 € 5 122 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 072€ 14 268€ 10 331€ 8 882€ 11 637€ 9 942€ 9 171€ 5 122€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
350€ 1 478€ 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
113 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
113€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€