Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LIKO - S, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
813 876 € 902 211 € 1 256 845 € 1 523 641 € 518 774 € 651 568 € 689 121 € 691 892 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
225 564 € 253 132 € 179 543 € 59 554 € 36 636 € 19 630 € 31 749 € 23 867 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
225 564 € 253 132 € 179 543 € 59 554 € 36 636 € 19 630 € 31 749 € 23 867 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
153 833€ 157 855€ 859€ 889€ 883€ 1 079€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
71 731€ 47 582€ 21 021€ 46 491€ 35 777€ 18 741€ 30 866€ 22 788€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
47 695€ 158 522€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 063€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
582 047 € 644 409 € 1 074 961 € 1 461 161 € 477 626 € 627 865 € 656 575 € 665 217 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 441 € 1 971 €
032
B.I.1
Materiál
215€ 284€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
1 226€ 1 687€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
33 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
33€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
388 145 € 378 668 € 668 074 € 680 156 € 295 529 € 402 613 € 642 929 € 637 494 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
262 992€ 348 926€ 647 052€ 677 796€ 267 763€ 340 390€ 609 507€ 634 968€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
63 459€ 12 871€ 60 795€ 16 929€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
61 428€ 27 691€ 8 117€ 26 171€ 15 579€ 1 251€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
266€ 2 051€ 34€ 2 360€ 1 595€ 1 428€ 914€ 1 275€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
193 902 € 265 741 € 406 887 € 781 005 € 182 097 € 225 252 € 12 205 € 25 719 €
056
B.IV.1
Peniaze
464€ 2 503€ 3 447€ 2 047€ 2 306€ 4 702€ 1 558€ 1 236€
057
B.IV.2
Účty v bankách
193 438€ 263 238€ 403 440€ 778 958€ 179 791€ 220 550€ 10 647€ 24 483€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
6 265 € 4 670 € 2 341 € 2 926 € 4 512 € 4 073 € 797 € 2 808 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 265€ 4 670€ 2 341€ 2 926€ 4 512€ 3 323€ 797€ 2 808€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
750€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
813 876 € 902 211 € 1 256 845 € 1 523 641 € 518 774 € 651 568 € 689 121 € 691 892 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
123 597 € 265 200 € 431 781 € 381 821 € 225 091 € 286 344 € 207 211 € 271 681 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
80 086 € 80 086 € 80 086 € 80 086 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
80 086€ 80 086€ 80 086€ 80 086€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 319€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
80 000 € 80 086 € -54 € -54 € 20 048 € 19 779 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
80 000€ 80 086€ -54€ 20 048€ 19 779€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
87 084 € 228 687 € 315 268 € 265 222 € 108 546 € 169 799 € 70 564 € 135 303 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
690 279 € 637 011 € 825 064 € 1 141 820 € 293 683 € 365 224 € 481 797 € 420 211 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
16 072 € 14 618 € 11 809 € 9 182 € 11 637 € 9 942 € 9 171 € 5 122 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 072€ 14 268€ 10 331€ 8 882€ 11 637€ 9 942€ 9 171€ 5 122€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
350€ 1 478€ 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 421 € 1 572 € 1 390 € 1 247 € 1 004 € 398 € 1 254 € 30 461 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
15 347€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 421€ 1 572€ 1 390€ 1 247€ 1 004€ 398€ 472€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 254€ 14 642€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
599 266 € 536 561 € 716 865 € 1 131 391 € 281 042 € 354 884 € 471 372 € 384 628 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
555 580€ 509 271€ 684 070€ 943 485€ 218 920€ 263 617€ 395 240€ 337 371€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 363€ 113 060€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 501€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 521€ 24 065€ 7 265€ 1 399€ 1 632€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 433€ 14 473€ 10 548€ 13 983€ 15 838€ 13 217€ 9 020€ 9 291€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 941€ 10 176€ 10 009€ 13 329€ 15 944€ 13 542€ 7 517€ 7 458€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 992€ 41 349€ 55 956€ 53 982€ 27 375€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 320€ 1 278€ 3 717€ 6 185€ 6 275€ 1 287€ 4 214€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
73 520 € 84 260 € 95 000 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
73 520€ 84 260€ 95 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
113 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
113€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé