Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIMEDIA, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 725 342 € 16 317 819 € 18 967 052 € 17 814 112 € 16 812 372 € 14 939 824 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
199 914 € 192 877 € 517 474 € 624 250 € 405 439 € 390 365 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
35 875 €
005
A.I.2
Software
35 875 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
96 368 € 60 534 € 65 663 € 52 859 € 82 082 € 67 008 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
86 075 € 52 098 € 48 005 € 36 803 € 56 642 € 40 789 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
10 293 € 8 436 € 17 658 € 16 056 € 25 440 € 26 219 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
67 671 € 132 343 € 451 811 € 571 391 € 323 357 € 323 357 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
64 671 € 129 343 € 194 014 € 258 686 € 323 357 € 323 357 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
254 797 € 309 705 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
16 449 158 € 16 082 296 € 18 381 981 € 17 132 850 € 16 376 282 € 14 501 350 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
187 €
036
B.I.5
Tovar
187 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
20 926 € 36 503 € 15 216 € 32 294 € 199 € 245 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
20 926 € 36 503 € 15 216 € 32 294 € 199 € 245 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
15 851 477 € 16 023 171 € 18 343 093 € 16 860 301 € 16 333 236 € 14 467 689 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 212 298 € 15 488 817 € 17 674 534 € 16 055 950 € 15 836 584 € 13 779 796 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
616 343 € 380 646 € 319 180 € 528 901 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
14 177 € 14 426 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 836 € 153 242 € 335 202 € 185 673 € 82 251 € 178 955 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
466 € 75 351 € 414 401 € 508 938 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
576 755 € 22 435 € 23 672 € 240 255 € 42 847 € 33 416 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 056 € 4 899 € 2 760 € 2 845 € 6 532 € 3 301 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
571 699 € 17 536 € 20 912 € 237 410 € 36 315 € 30 115 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
76 270 € 42 646 € 67 597 € 57 012 € 30 651 € 48 109 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
48 € 1 848 € 2 851 € 76 € 811 € 1 860 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
56 209 € 20 982 € 45 045 € 18 869 € 15 539 € 46 249 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
20 013 € 19 816 € 19 701 € 38 067 € 14 301 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 725 342 € 16 317 819 € 18 967 052 € 17 814 112 € 16 812 372 € 14 939 824 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 261 839 € 2 869 214 € 2 203 330 € 2 255 685 € 2 052 791 € 2 396 834 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
66 500 € 66 500 € 66 500 € 66 500 € 66 500 € 66 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
66 500 € 66 500 € 66 500 € 66 500 € 66 500 € 66 500 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 € 6 650 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
279 621 € 279 621 € 279 621 € 279 621 € 279 621 € 279 621 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
279 621 € 279 621 € 279 621 € 279 621 € 279 621 € 279 621 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 909 068 € 2 516 443 € 1 850 559 € 1 902 914 € 1 700 020 € 2 044 063 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 421 106 € 13 446 540 € 16 730 350 € 15 550 326 € 14 759 581 € 12 507 709 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
50 961 € 50 116 € 112 590 € 61 650 € 72 559 € 89 738 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50 961 € 50 116 € 50 650 € 48 554 € 72 559 € 89 738 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
61 940 € 13 096 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
21 553 € 14 651 € 19 716 € 20 277 € 33 936 € 27 827 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
21 553 € 14 651 € 19 716 € 20 277 € 33 936 € 27 827 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
12 385 617 € 11 907 192 € 16 312 359 € 15 467 781 € 12 938 605 € 11 764 328 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 006 353 € 11 335 305 € 15 846 948 € 15 039 958 € 12 478 565 € 10 727 016 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
100 311 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 020 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
174 967 € 183 067 € 286 926 € 197 607 € 194 404 € 324 327 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
116 099 € 116 684 € 78 692 € 72 434 € 87 122 € 85 096 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88 198 € 263 616 € 99 793 € 157 782 € 178 514 € 527 578 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 500 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
962 975 € 1 474 581 € 285 685 € 618 € 1 714 481 € 625 816 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
962 975 € 1 474 581 € 285 685 € 618 € 1 714 481 € 625 816 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
42 397 € 2 065 € 33 372 € 8 101 € 35 281 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 125 € 1 078 € 1 019 € 1 019 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
41 272 € 987 € 32 353 € 7 082 € 35 281 €