Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASBIS SK spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
76 739 066 € 95 800 259 € 83 289 299 € 75 402 024 € 55 134 714 € 86 833 069 € 74 723 910 € 71 558 516 € 83 890 238 € 72 260 140 € 66 452 937 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 353 078 € 7 341 236 € 7 390 127 € 7 447 636 € 7 459 570 € 7 420 332 € 7 352 957 € 7 510 741 € 6 962 740 € 5 108 910 € 5 287 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
109 392 € 244 173 € 323 156 € 316 036 € 268 997 € 163 175 € 60 987 € 1 738 € 5 125 € 10 120 € 28 048 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
83 003€ 205 416€ 270 187€ 261 891€ 227 087€ 211€ 130€ 1 738€ 5 125€ 10 120€ 28 048€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
13 353€ 25 721€ 39 933€ 54 145€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 036€ 13 036€ 13 036€ 0€ 41 910€ 162 964€ 60 857€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 243 686 € 7 097 063 € 7 066 971 € 7 131 600 € 7 190 573 € 7 257 157 € 7 291 970 € 7 509 003 € 6 957 615 € 5 098 790 € 5 196 208 €
012
A.II.1
Pozemky
1 933 578€ 1 933 578€ 1 933 578€ 1 933 578€ 1 933 578€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€
013
A.II.2
Stavby
4 838 866€ 4 798 809€ 4 774 837€ 4 811 834€ 4 846 125€ 4 889 307€ 4 866 042€ 4 896 183€ 4 364 240€ 2 583 353€ 2 681 608€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
436 238€ 336 672€ 326 127€ 358 184€ 382 866€ 398 883€ 472 780€ 676 002€ 654 874€ 469 393€ 467 626€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 975€ 1 975€ 1 975€ 1 975€ 1 975€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 029€ 26 029€ 30 454€ 26 029€ 26 029€ 32 149€ 16 330€ 1 683€ 109 226€ 110 156€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 63 025 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 63 025€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
69 316 629 € 88 399 099 € 75 864 016 € 67 924 478 € 47 639 592 € 79 333 017 € 67 320 483 € 63 987 398 € 76 870 126 € 67 120 648 € 61 122 909 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 642 601 € 36 581 265 € 28 061 794 € 18 367 138 € 13 912 720 € 15 180 730 € 19 893 241 € 20 604 431 € 19 546 219 € 15 622 576 € 13 548 012 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
20 434 768€ 36 252 885€ 27 831 070€ 18 305 923€ 13 772 335€ 12 296 145€ 16 690 229€ 17 561 662€ 16 515 669€ 15 245 811€ 12 479 016€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
207 833€ 328 380€ 230 724€ 61 215€ 140 385€ 2 884 585€ 3 203 012€ 3 042 769€ 3 030 550€ 376 765€ 1 068 996€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
180 992 € 89 415 € 172 972 € 172 972 € 0 € 83 957 € 60 304 € 148 506 € 147 110 € 112 198 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
180 992€ 89 415€ 172 972€ 172 972€ 0€ 83 957€ 60 304€ 148 506€ 147 110€ 112 198€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
37 044 433 € 50 513 495 € 43 443 773 € 41 363 594 € 31 861 208 € 39 092 432 € 44 597 861 € 41 661 388 € 54 442 074 € 51 064 758 € 45 774 923 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
36 983 291 € 50 363 262 € 43 068 631 € 41 201 083 € 31 418 743 € 33 924 514 € 44 496 311 € 41 498 472 € 54 316 037 € 50 911 962 € 45 760 128 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
767 273€ 649 348€ 1 383 914€ 371 528€ 942 662€ 842 864€ 876 632€ 1 415 028€ 1 242 863€ 163 773€ 2 293 971€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
36 216 018€ 49 713 914€ 41 684 717€ 40 829 555€ 30 476 081€ 33 081 650€ 43 619 679€ 40 083 444€ 53 073 174€ 50 748 189€ 43 466 157€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 003 979€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 012€ 147 964€ 373 392€ 158 545€ 439 015€ 131 288€ 97 946€ 107 109€ 123 575€ 50 210€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55 807€ 0€ 101 489€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 130€ 2 269€ 1 750€ 3 966€ 3 450€ 32 651€ 3 604€ 2 462€ 1 097€ 14 795€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 448 603 € 1 214 924 € 4 185 477 € 8 020 774 € 1 865 664 € 24 975 898 € 2 829 381 € 1 661 275 € 2 733 327 € 286 204 € 1 687 776 €
072
B.V.1.
Peniaze
55 466€ 56 027€ 5 984€ 5 984€ 4 998€ 2 470€ 43 818€ 41 498€ 18 958€ 58 694€ 110 757€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 393 137€ 1 158 897€ 4 179 493€ 8 014 790€ 1 860 666€ 24 973 428€ 2 785 563€ 1 619 777€ 2 714 369€ 227 510€ 1 577 019€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
69 359 € 59 924 € 35 156 € 29 910 € 35 552 € 79 720 € 50 470 € 60 377 € 57 372 € 30 582 € 42 747 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 1 346€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
69 359€ 59 924€ 35 156€ 29 910€ 34 206€ 79 720€ 50 470€ 60 377€ 57 372€ 30 582€ 42 747€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
76 739 066 € 95 800 259 € 83 289 299 € 75 402 024 € 55 134 714 € 86 833 069 € 74 723 910 € 71 558 516 € 83 890 238 € 72 260 140 € 66 452 937 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 892 248 € 6 089 255 € 4 185 697 € 6 965 818 € 6 069 197 € 5 667 646 € 6 137 201 € 5 934 368 € 5 645 560 € 5 004 677 € 5 219 216 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 045 439 € 4 141 881 € 6 922 002 € 6 025 381 € 5 623 829 € 6 093 386 € 5 890 552 € 5 601 744 € 4 960 862 € 4 485 400 € 4 286 181 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 045 439€ 4 141 881€ 6 922 002€ 6 025 381€ 5 623 829€ 6 093 386€ 5 890 552€ 5 601 744€ 4 960 862€ 4 485 400€ 4 286 181€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
802 993 € 1 903 558 € -2 780 121 € 896 621 € 401 552 € -469 556 € 202 833 € 288 808 € 640 882 € 475 461 € 889 219 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
63 187 913 € 85 745 446 € 74 911 426 € 65 480 452 € 48 268 902 € 80 481 805 € 68 486 673 € 64 594 301 € 75 663 027 € 66 578 873 € 60 235 208 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 623 € 15 326 € 29 364 € 42 319 € 137 842 € 22 069 € 131 020 € 46 848 € 44 392 € 71 053 € 58 935 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 623€ 15 326€ 23 247€ 25 117€ 20 388€ 15 838€ 21 768€ 21 381€ 18 510€ 13 463€ 12 187€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 6 117€ 17 202€ 29 063€ 6 231€ 32 925€ 25 467€ 25 882€ 57 590€ 46 748€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
88 391€ 76 327€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
737 563€ 1 212 586€ 615 303€ 1 025 583€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
41 472 070 € 56 672 450 € 50 690 639 € 37 534 920 € 33 796 115 € 49 549 737 € 40 695 758 € 51 435 218 € 62 282 775 € 52 863 470 € 49 463 934 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
38 304 920 € 52 710 713 € 46 543 393 € 26 359 578 € 25 589 317 € 46 545 224 € 37 308 798 € 48 052 299 € 59 336 319 € 48 433 277 € 43 665 439 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 339 538€ 10 468 702€ 14 596 929€ 4 488 078€ 1 181 646€ 26 873 704€ 990 809€ 3 125 700€ 2 608 630€ 2 862 958€ 2 820 611€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
32 965 382€ 42 242 011€ 31 946 464€ 21 871 500€ 24 407 671€ 19 671 520€ 36 317 989€ 44 926 599€ 56 727 689€ 45 570 319€ 40 844 828€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 7 334 370€ 5 050 000€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
326 030€ 225 109€ 215 151€ 232 087€ 204 731€ 201 226€ 353 041€ 426 785€ 576 980€ 460 893€ 413 360€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
222 877€ 159 302€ 150 297€ 151 483€ 140 034€ 139 977€ 213 264€ 180 773€ 195 698€ 174 467€ 167 296€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 615 764€ 3 569 395€ 3 769 223€ 3 416 094€ 2 753 793€ 2 649 104€ 2 758 645€ 2 745 505€ 2 059 642€ 3 736 501€ 5 157 528€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 54 092€ 67 357€ 0€ 35 518€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 479€ 7 931€ 12 575€ 41 308€ 58 240€ 14 206€ 7 918€ 29 856€ 46 779€ 58 332€ 24 793€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 051 330 € 2 120 615 € 4 723 041 € 2 068 773 € 849 597 € 1 256 727 € 503 801 € 625 222 € 442 994 € 160 231 € 176 476 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
136 416€ 100 724€ 81 668€ 91 294€ 116 155€ 112 432€ 231 920€ 181 341€ 163 226€ 139 042€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 914 914€ 2 019 891€ 4 641 373€ 1 977 479€ 733 442€ 1 144 295€ 271 881€ 443 881€ 279 768€ 21 189€ 176 476€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
19 651 890€ 26 937 055€ 19 468 382€ 25 834 440€ 13 485 348€ 29 653 272€ 27 156 094€ 11 749 450€ 11 680 280€ 12 868 816€ 9 510 280€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 658 905 € 3 965 558 € 4 192 176 € 2 955 754 € 796 615 € 683 618 € 100 036 € 1 029 847 € 2 581 651 € 676 590 € 998 513 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 658 905€ 3 965 558€ 4 192 176€ 2 955 754€ 796 615€ 683 618€ 100 036€ 1 029 847€ 2 581 651€ 676 590€ 998 513€