Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

design design s. r. o. - v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2018
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
0 € 500 173 € 500 173 € 507 048 € 334 981 € 781 714 € 1 035 958 € 1 139 309 € 1 034 161 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 7 574 € 7 574 € 7 574 € 9 834 € 36 567 € 59 331 € 85 000 € 47 295 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 7 574 € 7 574 € 7 574 € 9 834 € 36 567 € 59 331 € 85 000 € 47 295 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 645€ 6 645€ 6 645€ 8 905€ 35 558€ 58 085€ 83 516€ 45 668€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
929€ 929€ 929€ 929€ 1 009€ 1 246€ 1 484€ 1 627€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
0 € 492 599 € 492 599 € 499 474 € 325 147 € 739 410 € 969 396 € 1 044 928 € 982 107 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 74 165 € 74 165 € 74 165 € 74 165 € 365 057 € 398 746 € 412 012 € 325 874 €
035
B.I.1
Materiál
315€ 315€ 354€ 383€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
74 165€ 74 165€ 74 165€ 74 165€ 364 742€ 398 431€ 411 658€ 325 491€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
37 916 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
37 916€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
0 € 234 333 € 234 333 € 234 332 € 250 982 € 354 766 € 552 822 € 626 037 € 606 591 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
0 € 224 669 € 224 669 € 224 668 € 241 318 € 342 247 € 525 198 € 597 871 € 574 229 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
224 669€ 224 669€ 224 668€ 241 318€ 342 247€ 525 198€ 597 871€ 574 229€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 531€ 5 531€ 5 531€ 5 531€ 8 414€ 60€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 133€ 4 133€ 4 133€ 4 133€ 4 105€ 27 624€ 28 166€ 32 302€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
0 € 184 101 € 184 101 € 190 977 € 19 587 € 17 828 € 6 879 € 11 726 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 294€ 1 465€ 2 876€ 8 661€
073
B.V.2.
Účty v bankách
184 101€ 184 101€ 190 977€ 17 293€ 16 363€ 4 003€ 3 065€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 737 € 7 231 € 9 381 € 4 759 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 231€ 9 381€ 4 759€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 737€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
0 € 500 173 € 500 173 € 507 048 € 334 981 € 781 714 € 1 035 958 € 1 139 309 € 1 034 161 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-4 806 € -146 482 € -146 482 € -139 607 € -136 242 € 49 792 € 103 711 € 93 500 € 75 618 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
67 000€ 67 000€ 67 000€ 67 000€ 67 000€ 67 000€ 67 000€ 67 000€ 67 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-209 942 € -220 182 € -213 306 € -209 942 € -87 191 € 21 390 € 19 801 € 1 215 € -10 990 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 390€ 21 390€ 21 390€ 21 390€ 21 390€ 21 390€ 19 801€ 1 215€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-231 332€ -241 572€ -234 696€ -231 332€ -108 581€ -10 990€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
131 436 € 0 € -6 876 € -3 365 € -122 751 € -45 298 € 10 210 € 18 585 € 12 908 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 806 € 646 655 € 646 655 € 646 655 € 471 223 € 729 422 € 932 247 € 1 045 809 € 958 543 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 636 € 4 636 € 4 636 € 4 636 € 4 636 € 14 187 € 18 405 € 54 607 € 29 177 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 554€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 636€ 4 636€ 4 636€ 4 636€ 4 636€ 4 502€ 4 029€ 3 537€ 2 947€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
10 246€ 46 940€ 22 828€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 131€ 4 130€ 4 130€ 3 402€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
170 € 196 563 € 196 563 € 196 563 € 195 150 € 398 781 € 640 472 € 648 651 € 578 500 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
109 560 € 109 560 € 109 560 € 108 147 € 298 298 € 505 926 € 448 348 € 459 366 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
109 560€ 109 560€ 109 560€ 108 147€ 298 298€ 505 926€ 448 348€ 459 366€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
75 771€ 75 771€ 75 771€ 75 771€ 75 771€ 75 771€ 93 771€ 69 771€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 662€ 4 662€ 4 662€ 4 662€ 8 170€ 11 399€ 12 473€ 10 097€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 250€ 3 250€ 3 250€ 3 250€ 7 434€ 11 329€ 11 704€ 7 630€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 478€ 2 478€ 2 478€ 2 478€ 4 434€ 22 510€ 82 355€ 31 636€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
170€ 842€ 842€ 842€ 842€ 4 674€ 13 537€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 651 € 10 252 € 10 040 € 8 494 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 651€ 10 252€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
10 040€ 8 494€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
170 938€ 170 938€ 170 938€ 170 938€ 194 869€ 146 505€ 192 811€ 187 372€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
274 518€ 274 518€ 274 518€ 100 499€ 110 934€ 116 613€ 139 700€ 155 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 500 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 500€