Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

dm drogerie markt, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
116 236 832 € 105 486 338 € 88 897 759 € 80 720 369 € 77 286 750 € 69 866 789 € 66 333 524 € 64 804 168 € 63 200 312 € 58 273 868 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
46 926 293 € 38 298 407 € 30 467 409 € 27 275 731 € 25 814 547 € 25 567 096 € 26 789 058 € 27 430 631 € 29 877 825 € 28 564 372 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 937 € 13 236 € 26 238 € 36 504 € 36 941 € 29 063 € 28 499 € 40 628 € 45 752 € 48 608 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
8 937€ 13 236€ 26 238€ 36 504€ 36 941€ 29 000€ 27 290€ 38 238€ 42 181€ 43 793€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 1 209€ 2 390€ 3 571€ 4 815€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
46 917 356 € 38 285 171 € 30 441 171 € 27 239 227 € 25 777 606 € 25 538 033 € 26 760 559 € 27 390 003 € 29 832 073 € 28 515 764 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 294 417€
013
A.II.2
Stavby
31 683 669€ 18 601 891€ 18 847 139€ 16 786 133€ 16 746 275€ 17 570 454€ 18 997 138€ 20 382 149€ 22 313 435€ 21 468 282€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 386 147€ 10 142 861€ 11 125 503€ 8 770 986€ 8 237 898€ 7 284 036€ 6 673 346€ 6 521 574€ 6 360 942€ 4 383 858€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 820 040€ 9 094 199€ 330 468€ 1 654 608€ 765 933€ 646 113€ 1 062 175€ 222 780€ 1 157 696€ 1 603 807€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
418 720€ 110 561€ 0€ 0€ 37 430€ 27 900€ 263 500€ 0€ 765 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
68 175 701 € 66 346 581 € 57 715 807 € 52 818 948 € 50 832 556 € 43 709 260 € 38 942 876 € 36 780 760 € 32 710 923 € 29 152 235 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
43 446 256 € 42 283 748 € 40 041 900 € 36 456 076 € 31 725 086 € 28 698 553 € 27 778 361 € 25 978 648 € 24 031 309 € 22 097 735 €
035
B.I.1
Materiál
1 225 204€ 963 427€ 674 662€ 672 123€ 504 304€ 623 480€ 550 410€ 382 821€ 443 365€ 371 517€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
42 221 052€ 41 320 321€ 39 367 238€ 35 781 455€ 31 220 782€ 28 075 073€ 27 227 951€ 25 595 827€ 23 587 944€ 21 726 218€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 2 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 852 017 € 7 781 389 € 7 024 408 € 6 740 969 € 6 095 791 € 5 409 224 € 5 029 372 € 4 507 385 € 3 460 387 € 2 693 936 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 852 017€ 7 781 389€ 7 024 408€ 6 740 969€ 6 095 791€ 5 409 224€ 5 029 372€ 4 507 385€ 3 460 387€ 2 693 936€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 402 436 € 12 754 553 € 8 014 893 € 6 365 563 € 11 833 805 € 6 971 866 € 4 189 335 € 4 781 861 € 4 209 844 € 3 494 857 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 338 339 € 3 937 993 € 3 286 407 € 3 431 225 € 5 017 381 € 6 018 342 € 3 963 880 € 4 771 934 € 4 194 680 € 3 488 504 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
228 642€ 4 008€ 536€ 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 109 697€ 3 933 985€ 3 285 871€ 3 430 295€ 5 017 381€ 6 018 342€ 3 963 880€ 4 771 934€ 4 194 680€ 3 488 504€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 000 000€ 8 800 000€ 4 700 000€ 2 905 587€ 6 803 340€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 945 414€ 217 781€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46 215€ 16 560€ 28 486€ 28 751€ 13 084€ 8 110€ 7 674€ 9 927€ 15 164€ 6 353€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 474 992 € 3 526 891 € 2 634 606 € 3 256 340 € 1 177 874 € 2 629 617 € 1 945 808 € 1 512 866 € 1 009 383 € 865 707 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 756 458€ 1 463 327€ 1 231 484€ 1 061 607€ 747 455€ 1 268 106€ 822 945€ 795 157€ 716 938€ 673 624€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 718 534€ 2 063 564€ 1 403 122€ 2 194 733€ 430 419€ 1 361 511€ 1 122 863€ 717 709€ 292 445€ 192 083€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 134 838 € 841 350 € 714 543 € 625 690 € 639 647 € 590 433 € 601 590 € 592 777 € 611 564 € 557 261 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 134 838€ 841 350€ 714 543€ 625 690€ 639 647€ 590 433€ 598 918€ 483 742€ 600 842€ 550 151€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 672€ 109 035€ 10 722€ 7 110€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
116 236 832 € 105 486 338 € 88 897 759 € 80 720 369 € 77 286 750 € 69 866 789 € 66 333 524 € 64 804 168 € 63 200 312 € 58 273 868 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
64 417 424 € 57 026 136 € 51 228 876 € 44 600 988 € 39 828 134 € 36 585 658 € 32 832 247 € 29 707 310 € 25 533 521 € 21 900 826 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 € 14 898 460 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€ 14 898 460€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
716 859€ 716 859€ 716 859€ 716 859€ 716 859€ 716 859€ 716 859€ 716 859€ 716 859€ 716 859€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 489 846 € 1 489 846 € 1 489 846 € 1 489 846 € 1 489 846 € 1 489 846 € 1 489 846 € 1 489 846 € 1 489 846 € 816 288 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 489 846€ 1 489 846€ 1 489 846€ 1 489 846€ 1 489 846€ 1 489 846€ 1 489 846€ 1 489 846€ 1 489 846€ 816 288€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
39 920 971 € 34 123 711 € 27 495 823 € 22 722 969 € 19 480 493 € 15 727 082 € 12 602 145 € 8 428 356 € 4 795 661 € 2 092 247 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
39 920 971€ 34 123 711€ 27 495 823€ 22 722 969€ 19 480 493€ 15 727 082€ 12 602 145€ 8 428 356€ 4 795 661€ 2 092 247€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 391 288 € 5 797 260 € 6 627 888 € 4 772 854 € 3 242 476 € 3 753 411 € 3 124 937 € 4 173 789 € 3 632 695 € 3 376 972 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
50 305 207 € 48 438 412 € 37 668 883 € 36 115 591 € 37 450 811 € 33 229 457 € 33 455 108 € 35 047 410 € 37 657 683 € 36 362 774 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
97 261 € 107 866 € 120 814 € 1 424 079 € 6 884 920 € 8 482 170 € 64 062 € 500 714 € 1 360 000 € 2 407 471 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 1 300 000€ 6 800 000€ 8 400 000€ 0€ 480 000€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 360 000€ 2 390 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
97 261€ 107 866€ 120 814€ 124 079€ 84 920€ 82 170€ 64 062€ 20 714€ 0€ 17 471€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 966 862 € 1 287 076 € 1 056 123 € 902 910 € 687 517 € 649 815 € 845 689 € 825 710 € 677 114 € 29 500 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 966 862€ 1 287 076€ 1 056 123€ 902 910€ 687 517€ 649 815€ 845 689€ 825 710€ 677 114€ 29 500€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 994 890€ 10 000 000€ 9 991 061€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
40 926 867 € 39 717 274 € 31 936 901 € 29 155 711 € 25 969 557 € 21 219 519 € 18 408 903 € 19 981 134 € 22 709 437 € 21 220 844 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
32 650 015 € 33 106 612 € 26 918 651 € 24 317 631 € 20 718 879 € 16 677 456 € 15 055 973 € 16 469 354 € 19 630 925 € 18 127 065 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 904 406€ 3 996 755€ 3 243 278€ 1 393 897€ 1 119 146€ 1 497 650€ 932 736€ 4 397 745€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
28 745 609€ 29 109 857€ 23 675 373€ 22 923 734€ 19 599 733€ 15 179 806€ 14 123 237€ 12 071 609€ 19 630 925€ 18 127 065€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
104€ 0€ 0€ 14 658€ 1 619 140€ 1 208 838€ 485 578€ 882 227€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 062 037€ 1 554 594€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 585 762€ 1 767 192€ 1 457 941€ 1 653 226€ 1 160 867€ 1 120 711€ 1 026 996€ 873 704€ 796 404€ 691 822€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 617 501€ 1 146 011€ 948 739€ 1 050 055€ 768 461€ 750 393€ 690 339€ 583 840€ 525 595€ 462 376€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 073 485€ 3 686 226€ 2 611 570€ 2 112 312€ 1 697 555€ 1 462 121€ 995 583€ 1 171 888€ 694 249€ 384 987€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 233€ 0€ 7 829€ 4 655€ 0€ 154 434€ 121€ 227€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 314 217 € 7 326 196 € 4 555 045 € 4 632 891 € 3 908 817 € 2 877 953 € 4 145 284 € 3 744 962 € 2 543 948 € 2 713 192 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
632 527€ 556 978€ 474 053€ 326 651€ 336 630€ 248 414€ 193 145€ 137 567€ 671 721€ 779 706€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 681 690€ 6 769 218€ 4 080 992€ 4 306 240€ 3 572 187€ 2 629 539€ 3 952 139€ 3 607 395€ 1 872 227€ 1 933 486€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 991 170€ 367 184€ 706€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 514 201 € 21 790 € 0 € 3 790 € 7 805 € 51 674 € 46 169 € 49 448 € 9 108 € 10 268 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 364 032€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
150 169€ 21 790€ 0€ 0€ 0€ 48 174€ 42 669€ 41 458€ 997€ 1 890€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 3 790€ 7 805€ 3 500€ 3 500€ 7 990€ 8 111€ 8 378€