Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDEMAR spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
996 411€ 987 042€ 1 010 667€ 977 078€ 784 952€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 005 350 € 987 042 € 1 012 456 € 979 588 € 928 467 € 805 741 € 535 260 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
72 612€ 84 481€ 41 025€ 24 359€ 928 216€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
923 799€ 902 561€ 969 642€ 952 719€ 784 952€ 535 240€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 939€ 1 789€ 2 510€ 251€ 20 789€ 20€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
950 055 € 919 764 € 883 982 € 858 751 € 814 784 € 739 297 € 452 705 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 139€ 17 745€ 29 065€ 12 901€ 2 200€ 17 343€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
505 170€ 515 035€ 444 639€ 427 900€ 282 416€ 297 333€ 224 752€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
197 674€ 216 166€ 232 338€ 270 992€ 452 331€ 357 959€ 163 078€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
175 945 € 154 735 € 162 559 € 137 432 € 76 661 € 59 103 € 46 049 €
16
E.1.
Mzdové náklady
130 018€ 114 459€ 121 197€ 101 873€ 56 533€ 43 528€ 34 123€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
45 189€ 39 410€ 41 106€ 35 472€ 19 735€ 15 157€ 11 745€
19
E.4.
Sociálne náklady
738€ 866€ 256€ 87€ 393€ 418€ 181€
20
F.
Dane a poplatky
115€ 111€ 2 375€ 206€ 5€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 434€ 12 434€ 12 434€ 5 181€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 434€ 12 434€ 12 434€ 5 181€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 578€ 3 538€ 2 947€ 1 970€ 3 170€ 22 697€ 1 483€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
55 295 € 67 278 € 128 474 € 120 837 € 113 683 € 66 444 € 82 555 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
237 428 € 238 096 € 304 625 € 265 285 € 193 469 € 127 460 € 130 067 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 2 € 67 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 67 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 67€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
975 € 7 240 € 2 259 € 3 268 € 448 € 435 € 373 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
606 € 745 € 748 € 496 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
606€ 745€ 748€ 496€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
369€ 6 495€ 1 511€ 2 772€ 448€ 435€ 373€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-975 € -7 240 € -2 259 € -3 262 € -446 € -368 € -373 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
54 320 € 60 038 € 126 215 € 117 575 € 113 237 € 66 076 € 82 182 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 464 € 12 681 € 27 486 € 26 284 € 25 614 € 20 132 € 18 995 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 464€ 12 681€ 27 486€ 26 284€ 25 614€ 20 132€ 18 995€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
42 856 € 47 357 € 98 729 € 91 291 € 87 623 € 45 944 € 63 187 €