Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK Cloud s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 459 277 € 68 469 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
104 981 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
63 140 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
63 140€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
41 841 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 841€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 353 366 € 68 437 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
140 212 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
140 212€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
484 110 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
484 110€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 602 060 € 31 195 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 594 058€ 31 193€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 002€ 2€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
126 984 € 37 242 €
056
B.IV.1
Peniaze
38 146€ 580€
057
B.IV.2
Účty v bankách
88 838€ 36 662€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
930 € 32 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
930€ 32€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 459 277 € 68 469 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 253 € -9 037 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
793 € 792 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
793€ 792€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 237 € -21 707 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 237€ -21 707€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
16 057 € 5 238 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 442 024 € 77 506 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
30 613 € 110 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
17 168€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
167€ 110€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 278€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 411 411 € 77 396 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 710 345€ 60 346€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
89€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 121€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 545€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 544€ 680€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
38 187€ 1 160€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
656 790€