Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
115 898 000 € 115 886 000 € 115 578 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
624 000 € 612 000 € 304 000 €
013
A.II.2
Stavby
4 000 € 4 000 € 4 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
617 000 € 608 000 € 280 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 000 € 0 € 20 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
99 746 000 € 99 746 000 € 99 746 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
14 200 000 € 15 528 000 € 15 528 000 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
1 328 000 €
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
89 247 000 € 77 621 000 € 58 289 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
11 980 000 € 2 734 000 € 6 255 000 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
233 000 € 171 000 € 1 500 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
97 000 €
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 € 1 500 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
136 000 € 171 000 € 0 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
56 986 000 € 36 375 000 € 41 584 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
56 986 000 € 34 500 000 € 40 084 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 € 1 875 000 € 1 500 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
20 048 000 € 38 341 000 € 8 950 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
0 € 93 000 € 622 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
177 269 000 € 168 196 000 € 142 867 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
39 202 000 € 39 202 000 € 39 201 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 633 000 € 5 633 000 € 73 724 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 633 000 € 5 633 000 € 73 724 000 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
119 884 000 € 110 811 000 € 17 392 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 876 000 € 25 404 000 € 31 622 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
0 € 100 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0 € 100 000 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0 € 2 857 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
27 876 000 € 22 547 000 € 24 856 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
25 811 000 € 19 864 000 € 17 979 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 084 000 € 1 191 000 € 666 000 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
246 000 € 251 000 € 83 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
714 000 € 1 227 000 € 996 000 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 000 € 14 000 € 5 132 000 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0 € 2 857 000 € 3 809 000 €