Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MLYN ŽEMBEROVCE, s.r.o. [zrušená]

2009
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
056
B.IV.1
Peniaze
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]