Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
179 093 294 € 134 917 607 € 108 522 289 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 450€ 1 072 024€ 1 156 648€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
175 845 936€ 133 607 133€ 106 056 477€
05
III.
Tržby z predaja služieb
818 647€ 6 648€ 308 687€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
34 258€ 37 104€ 37 287€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 374 003€ 194 698€ 963 190€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
161 248 836 € 156 530 605 € 110 269 991 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 700€ 893 372€ 1 427 923€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
118 731 785€ 100 132 698€ 65 868 245€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
24 133 265€ 24 238 550€ 22 509 864€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 454 612 € 9 527 093 € 9 635 567 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 507 600€ 6 769 067€ 6 843 877€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 413 993€ 1 471 794€ 1 617 061€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 533 019€ 1 286 232€ 1 174 629€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 533 264€ 18 887 890€ 9 155 263€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 533 264€ 18 887 890€ 9 155 263€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-620 790€ 2 851 002€ 1 673 129€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
17 844 458 € -21 612 998 € -1 747 702 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
33 803 283 € 9 421 185 € 17 715 780 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
152 094 € 48 225 € 1 327 686 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 60 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 60€
42
XII.
Kurzové zisky
152 094€ 48 225€ 1 327 626€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 459 360 € 1 089 133 € 2 291 118 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 281 454 € 978 487 € 968 702 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 281 454€ 978 487€ 968 702€
52
O.
Kurzové straty
209 965€ 107 657€ 1 318 486€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
-32 059€ 2 989€ 3 930€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 307 266 € -1 040 589 € -963 432 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 501 192 € -22 653 587 € -2 711 134 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 986 731 € -453 522 € 1 252 318 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 863 879€ 1 500 000€ 1 520 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
122 852€ -1 953 522€ -267 682€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 514 461 € -22 200 065 € -3 963 452 €