Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 748 000 € 53 008 000 € 212 605 000 € 128 446 000 € 163 390 373 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 498 000 € 4 521 000 € 9 067 000 € 411 000 € 3 187 334 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 720 000 € 4 227 000 € 8 900 000 € 229 000 € 2 986 425 €
005
A.I.2
Software
3 720 000€ 4 227 000€ 8 900 000€ 229 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 986 425€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
778 000 € 294 000 € 81 000 € 96 000 € 108 457 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
123 000€ 11 879€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
655 000€ 281 000€ 81 000€ 96 000€ 77 697€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 881€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 13 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 86 000 € 86 000 € 92 452 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 639€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
85 813€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
33 250 000 € 48 487 000 € 203 538 000 € 128 035 000 € 107 193 654 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
395 000 € 696 000 € 454 000 € 590 000 € 1 827 982 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
395 000€ 696 000€ 454 000€ 590 000€ 1 827 982€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
32 033 000 € 47 017 000 € 202 992 000 € 127 409 000 € 105 364 723 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 200 000€ 12 864 000€ 65 761 000€ 9 125 000€ 12 043 429€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
22 844 000€ 9 000 000€ 137 231 000€ 116 505 000€ 75 822 720€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 989 000€ 25 153 000€ 0€ 1 779 000€ 17 480 585€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
17 989€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
822 000 € 774 000 € 92 000 € 36 000 € 949 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
949€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
53 009 385 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
93 824€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 915 561€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 748 000 € 53 008 000 € 212 605 000 € 128 446 000 € 163 390 373 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 551 000 € 23 391 000 € 170 677 000 € 109 531 000 € 146 214 619 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 101 000 € 8 101 000 € 53 774 000 € 53 774 000 € 53 774 173 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 101 000€ 8 101 000€ 53 774 000€ 53 774 000€ 53 774 173€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 25 738 000 € 25 738 000 € 27 956 612 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 25 738 000€ 25 738 000€ 25 737 701€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 133 098€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
85 813€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 776 433 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 776 433€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 450 000 € 15 290 000 € 91 165 000 € 30 019 000 € 1 449 654 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 450 000€ 15 290 000€ 91 165 000€ 30 019 000€ 1 449 654€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
52 257 747 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 197 000 € 29 617 000 € 41 928 000 € 18 915 000 € 17 175 754 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 519 000 € 8 701 000 € 9 782 000 € 10 500 000 € 8 315 036 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
244 000€ 222 000€ 209 000€ 715 000€ 7 092 364€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 275 000€ 8 479 000€ 9 573 000€ 9 785 000€ 1 222 672€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
250 000 € 0 € 0 € 33 047 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
33 047€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
250 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 428 000 € 20 916 000 € 32 146 000 € 8 415 000 € 8 816 882 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 432 000€ 18 517 000€ 15 931 000€ 7 436 000€ 6 156 330€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 785 351€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
105 209€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
428 608€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 157 000€ 756 000€ 285 000€ 273 000€ 161 569€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
129 896€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 15 558 000€ 49 919€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 839 000€ 1 643 000€ 372 000€ 706 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 789 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 789€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé