Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MATADOR Automotive Vráble, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
115 188 137 € 126 324 650 € 135 574 842 € 131 487 488 € 104 822 448 € 117 085 504 € 113 940 197 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
66 784 107 € 68 455 853 € 71 565 764 € 72 933 073 € 50 534 767 € 43 313 874 € 37 330 801 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
266 864 € 390 069 € 491 712 € 464 389 € 409 862 € 265 765 € 188 053 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
222 796€ 279 018€ 333 747€ 245 319€ 301 292€ 48 026€ 12 375€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
44 068€ 94 210€ 157 965€ 160 326€ 54 555€ 66 884€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 841€ 58 744€ 54 015€ 150 855€ 175 678€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
62 681 818 € 64 268 612 € 67 254 115 € 68 803 860 € 46 469 774 € 40 110 539 € 37 057 076 €
012
A.II.1
Pozemky
3 062 779€ 3 104 954€ 3 104 954€ 3 088 874€ 2 434 658€ 1 028 757€ 1 028 757€
013
A.II.2
Stavby
22 323 372€ 22 606 990€ 23 596 635€ 23 901 021€ 13 293 133€ 11 813 347€ 12 263 838€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 583 856€ 34 860 910€ 34 462 165€ 38 098 404€ 19 316 057€ 18 038 864€ 16 809 562€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 450 955€ 1 793 189€ 1 936 045€ 2 410 829€ 2 702 846€ 2 914 693€ 2 919 096€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 260 856€ 1 902 569€ 4 154 316€ 1 304 732€ 6 936 759€ 6 259 144€ 1 861 033€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 786 321€ 55 734€ 2 174 790€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 835 425 € 3 797 172 € 3 819 937 € 3 664 824 € 3 655 131 € 2 937 570 € 85 672 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 732 383€ 2 707 416€ 2 722 274€ 2 611 061€ 2 624 634€ 1 861 863€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
21 493€ 21 493€ 21 493€ 36 776€ 39 691€ 84 901€ 85 672€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 081 549€ 1 068 263€ 1 076 170€ 1 016 987€ 990 806€ 990 806€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 516 944 € 55 352 619 € 60 276 580 € 57 122 204 € 54 138 425 € 73 603 454 € 76 505 591 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 677 561 € 20 456 784 € 31 038 787 € 30 330 339 € 18 435 392 € 38 918 161 € 38 927 384 €
035
B.I.1
Materiál
8 615 423€ 7 938 686€ 7 891 331€ 9 706 181€ 9 039 551€ 6 997 289€ 7 301 587€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 843 973€ 3 473 852€ 2 708 098€ 1 926 040€ 2 021 906€ 1 476 871€ 1 699 109€
037
B.I.3
Výrobky
1 629 724€ 1 597 154€ 1 249 464€ 950 991€ 1 631 577€ 1 175 685€ 906 787€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 265 041€ 7 275 452€ 18 814 321€ 16 546 642€ 5 319 997€ 28 455 046€ 27 933 107€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
323 400€ 171 640€ 375 573€ 1 200 485€ 422 361€ 813 270€ 1 086 794€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 900 000 € 820 000 € 1 730 947 € 5 419 535 € 8 469 485 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 900 000€ 820 000€ 1 730 947€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
5 419 535€ 8 469 485€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 544 866 € 25 234 790 € 26 230 880 € 25 276 884 € 32 932 394 € 28 857 439 € 27 330 042 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 448 820 € 24 726 318 € 25 108 637 € 19 273 044 € 23 845 795 € 18 935 843 € 18 319 142 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 025 384€ 1 743 032€ 679 004€ 467 577€ 3 555 751€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
643 264€ 161 215€ 2 829 708€ 2 662 016€ 119 735€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 780 172€ 22 822 071€ 21 599 925€ 16 143 451€ 20 170 309€ 18 935 843€ 18 319 142€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
370 000€ 8 701 026€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
470 000€ 1 730 948€ 9 294 403€ 7 852 388€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 987€ 722 475€ 4 263 291€ 375 066€ 604 853€ 1 140 997€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-13 941€ 38 472€ 29 768€ 9 601€ 10 507€ 22 340€ 17 515€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
64 435 € 64 435 € 64 435 € 64 435 € 64 435 € 64 090 € 29 297 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 090€ 29 297€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
330 082 € 9 596 610 € 2 942 478 € 630 546 € 975 257 € 344 229 € 1 749 383 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 006€ 23 647€ 20 592€ 9 836€ 15 104€ 9 697€ 18 462€
073
B.V.2.
Účty v bankách
320 076€ 9 572 963€ 2 921 886€ 620 710€ 960 153€ 334 532€ 1 730 921€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 887 086 € 2 516 178 € 3 732 498 € 1 432 211 € 149 256 € 168 176 € 103 805 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 471 979€ 1 295 665€ 1 606 041€ 1 152 822€ 1 667€ 11 667€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
277 244€ 524 017€ 461 396€ 279 389€ 147 589€ 156 509€ 101 430€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
696 496€ 696 496€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
441 367€ 1 665 061€ 2 375€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
115 188 137 € 126 324 650 € 135 574 842 € 131 487 488 € 104 822 448 € 117 085 504 € 113 940 197 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
48 213 787 € 47 041 515 € 42 504 996 € 41 480 744 € 37 292 949 € 35 586 987 € 34 261 252 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 € 20 448 124 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€ 20 448 124€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 869 994 € 3 490 567 € 3 368 142 € 2 939 362 € 2 768 766 € 2 635 848 € 2 362 530 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 805 559€ 3 426 132€ 3 303 707€ 2 874 927€ 2 704 331€ 2 571 758€ 2 333 233€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 435€ 64 090€ 29 297€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
22 723 398 € 19 308 555 € 17 464 479 € 13 805 463 € 12 370 097 € 11 177 279 € 9 065 350 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 723 398€ 19 308 555€ 17 464 479€ 13 805 463€ 12 370 097€ 11 177 279€ 9 065 350€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 172 271 € 3 794 269 € 1 224 251 € 4 287 795 € 1 705 962 € 1 325 736 € 2 385 248 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
64 313 545 € 76 429 034 € 85 665 841 € 83 176 228 € 66 036 417 € 70 569 567 € 62 028 080 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 904 232 € 11 992 400 € 6 289 896 € 2 785 653 € 2 337 934 € 4 935 431 € 2 401 344 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 000 000€ 10 000 000€ 1 700 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 000 000€ 1 700 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
38 541€ 36 968€ 90 930€ 55 638€ 50 311€ 80 060€ 104 395€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
161 866€ 116 448€ 24 060€ 23 341€ 41 259€ 56 180€ 67 489€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
191 969€ 359 547€ 524 302€ 825 879€ 657 187€ 1 157 757€ 272 871€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 511 856€ 1 479 437€ 650 604€ 180 795€ 1 589 177€ 1 941 434€ 1 956 589€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
578 239 € 496 126 € 447 264 € 561 287 € 464 770 € 421 216 € 369 711 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
578 239€ 496 126€ 447 264€ 561 287€ 464 770€ 421 216€ 369 711€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
9 501 328€ 14 864 264€ 30 719 990€ 37 502 838€ 11 539 714€ 15 254 328€ 20 826 328€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 663 451 € 38 508 903 € 29 810 602 € 23 699 874 € 30 049 110 € 20 925 299 € 27 058 218 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 807 282 € 31 958 716 € 25 781 804 € 20 970 691 € 25 950 409 € 19 225 101 € 23 604 149 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
942 606€ 608 805€ 2 547 776€ 189 869€ 4 789 491€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
778 691€ 406 500€ 1 284 951€ 1 256 851€ 883€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22 085 985€ 30 943 411€ 21 949 077€ 19 523 971€ 21 160 035€ 19 225 101€ 23 604 149€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 700 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 389 809€ 1 302 047€ 1 005 562€ 1 037 819€ 724 131€ 568 802€ 553 873€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
960 542€ 904 002€ 732 251€ 647 768€ 501 557€ 423 180€ 387 166€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
626 924€ 2 397 092€ 182 357€ 203 475€ 587 929€ 93 348€ 606 042€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
178 894€ 247 046€ 408 628€ 840 121€ 585 084€ 614 868€ 206 988€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 153 785 € 2 157 955 € 2 250 528 € 2 355 266 € 2 179 254 € 1 008 490 € 1 319 066 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
925 489€ 1 146 613€ 922 209€ 693 470€ 559 065€ 525 456€ 474 138€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 228 296€ 1 011 342€ 1 328 319€ 1 661 796€ 1 620 189€ 483 034€ 844 928€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 512 510€ 8 409 386€ 16 147 561€ 16 271 310€ 19 465 635€ 28 024 803€ 10 053 413€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 660 805 € 2 854 101 € 7 404 005 € 6 830 516 € 1 493 082 € 10 928 950 € 17 650 865 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
179 736€ 79 736€ 45 334€ 10 033€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 187 773€ 2 481 068€ 2 658 357€ 2 782 406€ 225 936€ 425 092€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
293 296€ 293 297€ 4 700 314€ 4 038 077€ 1 493 082€ 10 703 014€ 17 225 773€