Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 077 320 € 9 850 852 € 10 120 367 € 10 863 032 € 11 429 212 € 10 904 953 € 11 149 119 € 11 278 052 € 13 686 038 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 939 680 € 3 466 575 € 3 268 431 € 3 446 996 € 3 700 034 € 3 449 047 € 3 726 158 € 4 237 828 € 6 131 924 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 561 € 2 313 € 21 875 € 80 663 € 137 212 € 190 160 € 247 585 € 251 828 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 380€ 1 388€ 2 396€ 3 404€ 4 412€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 181€ 925€ 19 479€ 77 259€ 132 800€ 190 160€ 247 585€ 1 074€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 250 754€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 936 567 € 3 462 649 € 3 262 429 € 3 420 121 € 3 614 371 € 3 306 835 € 3 535 998 € 3 990 243 € 5 880 096 €
012
A.II.1
Pozemky
710 353€ 710 353€ 610 781€ 406 385€ 243 722€ 243 722€ 243 722€ 243 722€ 243 722€
013
A.II.2
Stavby
818 077€ 875 294€ 876 540€ 934 976€ 1 639 457€ 1 737 744€ 1 838 285€ 1 927 679€ 3 334 328€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 933 428€ 1 840 321€ 1 756 148€ 2 077 160€ 1 669 673€ 1 200 637€ 1 429 396€ 1 818 842€ 1 548 613€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
1 600€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
464 709€ 36 681€ 18 960€ 61 519€ 124 732€ 24 595€ 0€ 745 433€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€ 0€ 8 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 113 € 3 365 € 3 689 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 113€ 3 365€ 3 689€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 118 381 € 6 364 915 € 6 835 135 € 7 398 991 € 7 713 412 € 7 408 003 € 7 374 094 € 6 976 200 € 7 507 860 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 839 678 € 4 144 789 € 4 680 814 € 4 925 698 € 5 476 403 € 5 237 272 € 5 500 519 € 5 133 155 € 4 940 946 €
035
B.I.1
Materiál
956 753€ 997 437€ 1 048 212€ 1 133 309€ 1 160 629€ 1 070 749€ 1 062 996€ 924 670€ 945 556€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 537 858€ 1 845 289€ 2 204 887€ 2 439 250€ 2 863 926€ 2 737 795€ 2 863 126€ 2 559 978€ 2 098 500€
037
B.I.3
Výrobky
1 338 356€ 1 291 357€ 1 424 507€ 1 350 557€ 1 448 749€ 1 425 302€ 1 571 494€ 1 645 029€ 1 854 925€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
6 711€ 10 706€ 3 208€ 2 582€ 3 099€ 3 426€ 2 903€ 3 478€ 41 965€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
52 672 € 52 672 € 52 672 € 109 401 € 109 401 € 52 672 € 24 677 € 530 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
56 729 € 56 729 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
56 729€ 56 729€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
52 672€ 52 672€ 52 672€ 52 672€ 52 672€ 52 672€ 24 677€ 530€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 918 851 € 1 841 398 € 1 874 050 € 2 213 931 € 2 040 673 € 1 996 230 € 1 741 188 € 1 771 818 € 2 464 852 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 887 957 € 1 841 398 € 1 859 878 € 2 213 771 € 2 040 317 € 1 995 713 € 1 741 188 € 1 699 819 € 2 031 059 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 887 957€ 1 841 398€ 1 859 878€ 2 213 771€ 2 040 317€ 1 995 713€ 1 741 188€ 1 699 819€ 2 031 059€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
5 500€ 240 440€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 764€ 14 007€ 5 643€ 139 706€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
130€ 165€ 160€ 356€ 517€ 60 856€ 53 647€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
11 411 € 247 459 € 211 541 € 194 149 € 65 457 € 57 144 € 39 199 € 28 550 € 71 704 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
16 942€ 41 652€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
11 608€ 11 608€ 11 608€ 11 608€ 11 608€ 30 052€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
11 411€ 247 459€ 211 541€ 182 541€ 53 849€ 45 536€ 27 591€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
348 441 € 78 597 € 16 058 € 12 541 € 21 478 € 7 956 € 40 516 € 18 000 € 29 828 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 901€ 2 431€ 3 962€ 4 223€ 4 403€ 2 550€ 2 943€ 4 592€ 8 580€
073
B.V.2.
Účty v bankách
346 540€ 76 166€ 12 096€ 8 318€ 17 075€ 5 406€ 37 573€ 13 408€ 21 248€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 259 € 19 362 € 16 801 € 17 045 € 15 766 € 47 903 € 48 867 € 64 024 € 46 254 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 259€ 19 362€ 16 801€ 16 128€ 15 766€ 12 679€ 15 397€ 21 552€ 13 849€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
917€ 35 224€ 33 470€ 42 472€ 32 405€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 077 320 € 9 850 852 € 10 120 367 € 10 863 032 € 11 429 212 € 10 904 953 € 11 149 119 € 11 278 052 € 13 686 038 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 598 234 € 1 553 399 € 1 427 736 € 1 290 407 € 1 177 366 € 1 077 926 € 1 011 189 € 1 093 090 € 1 910 379 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 549 328 € 2 549 328 € 2 549 328 € 2 549 328 € 2 549 328 € 2 549 328 € 2 549 328 € 2 549 328 € 2 549 328 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 549 328€ 2 549 328€ 2 549 328€ 2 549 328€ 2 549 328€ 2 549 328€ 2 549 328€ 2 549 328€ 2 549 328€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
101 147 € 88 548 € 76 528 € 65 224 € 55 280 € 48 606 € 48 606 € 48 606 € 48 606 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
101 147€ 88 548€ 76 528€ 65 224€ 55 280€ 48 606€ 48 606€ 48 606€ 48 606€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 887 € -1 635 € -1 311 € -18 444 € -18 444 € -18 444 € -18 444 € -18 444 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 887€ -1 635€ -1 311€ -18 444€ -18 444€ -18 444€ -18 444€ -18 444€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 095 441 € -1 208 828 € -1 317 005 € -1 418 742 € -1 508 238 € -1 568 302 € -1 486 400 € -687 555 € -263 960 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 095 441€ -1 208 828€ -1 317 005€ -1 418 742€ -1 508 238€ -1 568 302€ -1 486 400€ -687 555€ -263 960€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
45 087 € 125 986 € 120 196 € 113 041 € 99 440 € 66 738 € -81 901 € -798 845 € -423 595 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 477 488 € 8 292 183 € 8 689 874 € 9 553 095 € 10 192 915 € 9 728 712 € 10 000 215 € 10 007 846 € 11 557 839 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
479 599 € 514 207 € 632 309 € 1 409 086 € 1 591 652 € 296 073 € 283 309 € 284 389 € 278 720 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
139 065€ 500 000€ 850 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 710€ 4 945€ 3 196€ 1 451€ 813€ 2 402€ 4 589€ 5 669€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
120 740€ 274 592€ 420 720€ 719 393€ 513 392€ 55 627€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
218 084€ 234 670€ 208 393€ 188 242€ 227 447€ 238 044€ 278 720€ 278 720€ 278 720€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 320 671€ 1 702 849€ 1 039 935€ 1 351 050€ 1 682 850€ 2 014 650€ 926 869€ 118 945€ 271 021€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 812 086 € 4 475 636 € 5 463 251 € 5 212 252 € 5 367 728 € 5 477 627 € 6 209 782 € 6 320 303 € 8 157 390 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 185 488 € 3 610 861 € 4 824 859 € 4 494 609 € 4 885 699 € 5 051 343 € 5 777 071 € 5 584 932 € 7 044 846 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 185 488€ 3 610 861€ 4 824 859€ 4 494 609€ 4 885 699€ 5 051 343€ 5 777 071€ 5 584 932€ 7 044 846€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
500 000€ 682 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
138 475€ 150 352€ 126 957€ 110 471€ 97 293€ 87 184€ 80 780€ 87 890€ 118 439€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
89 903€ 97 712€ 87 196€ 78 103€ 65 836€ 74 616€ 153 867€ 110 637€ 228 617€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
134 827€ 243 290€ 91 224€ 160 413€ 132 953€ 211 514€ 129 600€ 14 508€ 78 885€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
263 393€ 373 421€ 333 015€ 368 656€ 185 947€ 52 970€ 68 464€ 22 336€ 4 603€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
114 812 € 121 287 € 119 079 € 132 690 € 89 829 € 90 606 € 96 833 € 66 579 € 24 505 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
114 812€ 121 287€ 116 079€ 87 690€ 84 329€ 82 031€ 93 894€ 63 579€ 23 505€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 000€ 45 000€ 5 500€ 8 575€ 2 939€ 3 000€ 1 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 750 320€ 1 478 204€ 1 435 300€ 1 448 017€ 1 460 856€ 1 499 756€ 2 225 422€ 3 217 630€ 2 826 203€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
350 000€ 258 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 598 € 5 270 € 2 757 € 19 530 € 58 931 € 98 315 € 137 715 € 177 116 € 217 820 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 092€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 018€ 1 598€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
580€ 580€ 2 757€ 19 530€ 58 931€ 98 315€ 137 715€ 177 116€ 217 820€